ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า คุณา

     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า คุณา  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชายดังนี้

คุณากร  (  Kunakorn  )  แปลว่า  บ่อเกิดแห่งความดี 

คุณากุล  (  Kunakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความดี 

คุณากานต์  (  Kunakan  )  แปลว่า  ความดีแห่งผู้เป็นที่รัก 

คุณาธร  (  Kunatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความดี 

คุณาธรณ์  (  Kunatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้แห่งความดี

คุณาพงศ์  (  Kunapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความดี

คุณาพงษ์  (  Kunapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความดี 

คุณาเดช  (  Kunadech  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความดี 

คุณาดชน์  (  Kunadech  )  แปลว่า  ลูกศรแห่งความดี 

คุณาณัฐ  (  Kunanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งความดี 

คุณาณัฏฐ์  (  Kunanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งความดี

คุณาพร  (  Kunaporn  )  แปลว่า  พรแห่งความดี 

คุณาสิทธ์  (  Kunasit  )  แปลว่า  ความดีแห่งผู้สำเร็จ

คุณาสิทธิ์  (  Kunasit  )  แปลว่า  อำนาจอันชอบธรรมแห่งความดี  , ความสำเร็จแห่งความดี

คุณานันท์  (  Kunanan  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งความดี

คุณาภาคย์  (  Kunapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีแห่งความดี

คุณาสัณห์  (  Kunasan  )  แปลว่า  ความดีแห่งผู้สุภาพ  ,  ผู้มีความดีงาม 

คุณาสันต์  (  Kunasan  )  แปลว่า  ผู้มีความดีสงบ 

คุณายุทธ์  (  Kunayut  )  แปลว่า  การต่อสู้แห่งความดี 

คุณาสีห์  (  Kunasee  )  แปลว่า  ราชสีห์แห่งความดี  ,  ความดีแห่งราชสีห์

คุณาสรรค์  (  Kunasan  )  แปลว่า  สร้างความดี

คุณาวัฒน์  (  Kunawat  )  แปลว่า  ความดีแห่งความเจริญ

คุณาวัส  (  Kunawas  ,  Kunawat  )  แปลว่า  ฝนแห่งความดี 

คุณาวิชญ์  (  Kunawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งความดี 

คุณาภัทร์  (  Kunapat  )  แปลว่า  ความดีงาม 

คุณาพัฒน์  (  Kunapat  )  แปลว่า  ความดีแห่งความเจริญ 

คุณาพัชร์  (  Kunapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความดี

คุณาภัส  (  Kunapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งความดี

คุณาภัสร์  (  Kunapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งความดี 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์