มีตัว อ นำหน้าจะสะกดอย่างไร

    ชื่อ หรือ คำ ที่มีตัว อ นำหน้าจะสะกดอย่างไร อาทิเช่น

  ชื่อผู้หญิง มีดังนี้ 

องุ่น  (  Angun  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถา มีผลเป็นพวง

อโณทัย  (  Anotai  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์แรกขึ้น 

อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์แรกขึ้น 

อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นาง  ,  นางงาม  ,  ผู้หญิง 

อนงค์ลดา  (  Anonglada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

อนุสรา  (  Anusara  )  แปลว่า  ระลึก ,  คิดถึง  ,  คำนึงถึง 

อนุสราภรณ์  (  Anusaraporn  )  แปลว่า  ผู้มีความระลึกถึงเป็นเครื่องประดับ

อนุสราพร  (  Anusaraporn  )  แปลว่า  ความคิดถึงนำสุขมาให้

อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า  ความรู้ยิ่ง 

อภิรดี  (  Apiradee  )  แปลว่า  ความยินดี 

อภิรมย์  (  Apirom  )  แปลว่า  ดีใจ  ,  เพลิดเพลิน

อภิสมัย  (  Apisamai  )  แปลว่า  ความบรรลุ  ,  การถึง 

อมรา  (  Amara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย , ยั่งยืน

อมราภรณ์  (  Amaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน

อร  (  Orn  )  แปลว่า    นาง  ,  สวย  ,  งาม

อรชร  (  Orrachorn  )  แปลว่า  งาม 

อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า  นางผู้มีสกุล 

อรพินท์  (  Orrapin  )  แปลว่า  ดอกบัว

อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า

อรัณยา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า 

อริยา  (  Ariya  )  แปลว่า  ผู้บรรลุธรรมวิเศษ 

อังคณา  (  Angkana  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง 

อัจฉรา  (  Atchara   )  แปลว่า  นางฟ้า 

อัจฉริยา  (  Atchariya  )  แปลว่า  อัศจรรย์  , ฉลาด

อัชฌา  (  Atcha  )  แปลว่า  กริยาดี

อัชฌาพร  (  Atchaporn  )  แปลว่า  ผู้มีกริยาดีนำสุขมาให้

อัชฌาภรณ์  (  Atchaporn  )  แปลว่า  ผู้มีกริยาดีเป็นเครื่องประดับ

อัญชลี  (  Anchalee  )  แปลว่า  ไหว้  ,  การไหว้ 

อัญชัน  (  Anchan  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้สีคราม

อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอย  ,  ของมีค่าอื่นๆ

อัญญา  (  Anya  )  แปลว่า  อื่น , ต่างไป , แปลกไป

อัญญาณี  (  Anyanee  )  แปลว่า  นางที่ต่างออกไป

อินทราณี   (   Intranee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่ 

อัปสร  (  Absorn  )  แปลว่า  นางฟ้า 

อันธิกา  (  Antika  )  แปลว่า  กลางคืน 

อาภรณ์  (  Arporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับ 

อารยา  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีธรรม  ,  ผู้มีความเจริญ

อารี  (  Arree  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ 

อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  งาม 

อำพัน  ( Ampan )  แปลว่า  ยางไม้ที่กลายเป็นหินใสสีเหลือง 

อิงอร  (  Ingorn  )  แปลว่า  เคล้าเคลีย

เอมอร  (  Emorn  )  แปลว่า  นางงาม  ,  งามอ่อนหวาน

อิสริยา  (  Itsariya  )  แปลว่า  ความยิ่งใหญ่

อุษา  (  Usa  )  แปลว่า  เช้าตรู่ 

อุษณีย์  (  Usanee  )  แปลว่า  มงกุฎ  ,  กรอบหน้า 

เอม  (  Em  )  แปลว่า  หวาน  ,  ชื่นใจ

อุมา  (  Uma  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  ชื่อเสียง

  ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้

อดิเรก  (  Adirek  )  แปลว่า  ยิ่ง  , พิเศษ 

อดิศร  (  Adisorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ 

อดิศัย  (  Adisai  )  แปลว่า  ประเสริฐ 

อติชาต  (  Atichat  )  แปลว่า  ผู้เลิศกว่าเผ่าพงศ์ 

อธิคม  (  Atikom  )  แปลว่า  ความสำเร็จ 

อนันต์  (  Anan  )  แปลว่า  มากมาย  ,  ไม่มีที่สิ้นสุด

อนุชา  (  Anucha  )  แปลว่า  น้องชาย 

อนุชิต  (  Anuchit  )  แปลว่า  ชนะ 

อนุรักษ์  (  Anurak  )  แปลว่า  รักษา

อนุวัต  (  Anuwat  )  แปลว่า  ปฏิบัติตาม 

อนุสรณ์  (  Anusorn  )  แปลว่า  การระลึกถึง 

อภัย  (  Apai  )  แปลว่า  ปราศจากภัย 

อภิชาต  (  Apichat  )  แปลว่า  มีตระกูล  ,  ผู้มีกำเนิดดี

อภิชิต  (  Apichit  )  แปลว่า  ชนะแล้ว 

อภินันท์  (  Apinan  )  แปลว่า  ยินดียิ่ง 

อภิรักษ์  (  Apirak  )  แปลว่า  รักษา 

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย 

อมต  (  Amata  ,  Ammata  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย 

อรรถ  (  At  )  แปลว่า  ความมุ่งหมาย  ,  ประโยชน์

อรรณพ  (  Annop  )  แปลว่า  มหาสมุทร  ,  ห้วงน้ำ

อรัญ  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า 

อรัณย์  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า 

อมฤต  (  Amarit  ,  Amaruk  )  แปลว่า  น้ำทิพย์ 

อร่าม  (  Aram  )  แปลว่า  งามแพรวพราว

อริยะ  (  Ariya  )  แปลว่า  ผู้บรรลุธรรมวิเศษ 

อรุณ  (  Arun  )  แปลว่า  เวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น 

อวิรุทธ์  (  Awirut  )  แปลว่า  มีอิสระ  ,  สะดวก 

อลงกต  (  Alongkot  )  แปลว่า  ประดับ 

อลงกรณ์  (  Alongkorn  )  แปลว่า  เครื่องประดับ  ,  การตกแต่ง

อะคร้าว  (  Akrao  )  แปลว่า  อิ่มใจ  ,  ยิ่ง 

อัคคี  (  Akkee  )  แปลว่า  ไฟ 

อัคนี  (  Akkanee  )  แปลว่า  ไฟ 

อัจฉริยะ  (  Atchariya  )  แปลว่า  อัศจรรย์  ,  ฉลาด 

อัศวิน  (  Atsawin  )  แปลว่า  นักรบขี่ม้า

อาชา  (  Archa  ) แปลว่า  ม้า 

อาชาไนย  (  Archanai  )  แปลว่า  ฝึกหัดมาดีแล้ว  , กำเนิดดี

อาทร  (  Artorn  )  แปลว่า  ความเอื้อเฟื้อ

อานนท์  (  Arnon  )  แปลว่า  ความยินดี 

อานุภาพ  (  Arnupap  )  แปลว่า  อำนาจ 

อารยะ  ( Arraya  ) แปลว่า  ผู้มีธรรม  ,  ผู้มีความเจริญ

อำพน  (  Ampon  )  แปลว่า  งาม 

อินทร์  ( In  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ 

อิสระ  (  Itsara  )  แปลว่า  เป็นใหญ่ 

อิสริยะ  (  Itsariya  )  แปลว่า  ความยิ่งใหญ่ 

อุดม  (  Udom  )  แปลว่า  เลิศ  ,  บริบูรณ์ 

อุดร  (  Udon  )  แปลว่า  ข้างซ้าย  ,  ทิศเหนือ 

อุทัย  (  Utai  )  แปลว่า  อาทิตย์แรกขึ้น

โอภาส  (  Opas  ,  Oepas  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  ความสุกใส

ไอยรา  (  Aiyara  )  แปลว่า  ช้าง 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ