ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วิมล

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วิมล  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วิมล  (  Wimol  ,  Wimon  )  แปลว่า  งาม  ,  บริสุทธิ์  ,  สะอาด  ,  หมดจด  ,  ไม่มีมลทิน ,  พิมล  

วิมลกนา  (  Wimolkana  )  แปลว่า  เด็กหญิงงาม  ,  เด็กหญิงบริสุทธิ์  

วิมลกนิษฐ์  (  Wimolkanis  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องบริสุทธิ์  

วิมลกนิฏฐ์  (  Wimolkanit  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องบริสุทธิ์  

วิมลกนิฎฐ์  (  Wimolkanid  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องบริสุทธิ์  

วิมลกัญญา  (  Wimolkanya  )  แปลว่า  นางงาม  

วิมลกันยา  (  Wimolkanya  )  แปลว่า  นางงาม  

วิมลกัลยา  (  Wimolkanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  

วิมลกานต์  (  Wimolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักบริสุทธิ์  

วิมลกานด์  (  Wimolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักบริสุทธิ์  

วิมลขนิษฐ์  (  Wimolkhanis  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องบริสุทธิ์  

วิมลขนิฏฐ์  (  Wimolkhanit  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องบริสุทธิ์  

วิมลขนิฎฐ์  (  Wimolkhanid  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องบริสุทธิ์  

วิมลจรรยา  (  Wimoljanya  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติงาม  

วิมลจริยา  (  Wimoljariya  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติงาม  

วิมลจรัส  (  Wimoljaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม  

วิมลจิตรา  (  Wimoljittra  )  แปลว่า  งดงามยิ่ง  

วิมลจันทรา  (  Wimoljantra  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  

วิมลจิตต์  (  Wimoljit  )  แปลว่า  ใจงาม  

วิมลชนา  (  Wimolchana  )  แปลว่า  คนงาม  

วิมลชามา  (  Wimolchama  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  ,  ลูกหญิงบริสุทธิ์  

วิมลญาดา  (  Wimolyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

วิมลญาตา  (  Wimolyata  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

วิมลณัฐ  (  Wimolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

วิมลณัฏฐ์  (  Wimolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

วิมลดนยา  (  Wimoldanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  ,  ลูกหญิงบริสุทธิ์  

วิมลดนุชา  (  Wimoldanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  ,  ลูกหญิงบริสุทธิ์  

วิมลดาริกา  (  Wimoldarika  )  แปลว่า  งามดั่งดวงดาว  ,  ดวงดาวงาม  

วิมลทิพย์  (  Wimoltip  ,  Wimolthip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา  

วิมลทิชา  (  Wimolticha  )  แปลว่า  คนงาม  

วิมลทิพา  (  Wimoltipa  )  แปลว่า  วันงาม  ,  วันสะอาด  

วิมลเทวี  (  Wimoltewee  ,  Wimoltevee  )  แปลว่า  เทวีงาม  

วิมลธาร  (  Wimoltan  )  แปลว่า  ลำน้างาม  ,  ลำน้าสะอาด  

วิมลนุช  (  Wimolnuch  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องบริสุทธิ์  

วิมลนภา  (  Wimolnapa  )  แปลว่า  ฟ้างาม  

วิมลนาฏ  (  Wimolnat  )  แปลว่า  นางงาม  

วิมลนาถ  (  Wimolnath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งงาม  

วิมลนัดดา  (  Wimolnadda  )  แปลว่า  หลาน  (  ลูกของลูก )  งาม  ,  หลานบริสุทธิ์  

วิมลเนตร  (  Wimolnet  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตางาม  

วิมลบงกช  (  Wimolbongkoch  )  แปลว่า  บัวงาม  

วิมลประไพ  (  Wimolprapai  )  แปลว่า  งามบริสุทธิ์  ,  งามสะอาด  

วิมลประภา  (  Wimolprapa  )  แปลว่า  งามรุ่งเรือง  ,  แสงงาม  

วิมลประกาย  (  Wimolprakie  )  แปลว่า  แสงงาม  

วิมลปรียา  (  Wimolpreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  ,  ผู้เป็นที่รักบริสุทธิ์  

วิมลผกา  (  Wimolphaka  )  แปลว่า  งามดั่งดอกไม้  ,  ดอกไม้งาม  

วิมลผกาย  (  Wimolphakie  )  แปลว่า  ดวงดาวงาม  ,  งามดั่งดวงดาว  

วิมลพันธุ์  (  Wimolpan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

วิมลพรรณ  (  Wimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

วิมลพัชรา  (  Wimolpatchara  )  แปลว่า  เพชรน้างาม  

วิมลพัชร์  (  Wimolpach  )  แปลว่า  เพชรน้างาม  

วิมลพิชญา  (  Pimolpitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

วิมลไพลิน  (  Wimolpailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงินงาม  

วิมลภัทร์  (  Wimolpat  )  แปลว่า  งามน่ารัก  

วิมลภัสรา  (  Wimolpassara  )  แปลว่า  แสงสว่างงาม  

วิมลภรณ์  (  Wimolporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

วิมลมณี  (  Wimolmanee  )  แปลว่า  เพชรงาม  ,  แก้วงาม  

วิมลมรกต  (  Wimolmorrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวงาม  

วิมลมาส  (  Wimolmas  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  

วิมลยุพา  (  Wimolyupa  )  แปลว่า  สาวงาม  

วิมลรัชนี  (  Wimolratchanee  )  แปลว่า  ราตรีงาม  

วิมลรวี  (  Wimolrawee  ,  Wimolravee  )  แปลว่า  ตะวันงาม  ,  งามดั่งดวงตะวัน  

วิมลรัตนา  (  Wimolrattana  )  แปลว่า  แก้วงาม  

วิมลรัตน์  (  Wimolrat  )  แปลว่า  แก้วงาม  

วิมลเรขา  (  Wimolrekha  )  แปลว่า  งามดั่งวาด  

วิมลฤทัย  (  Wimolrutai  )  แปลว่า  ใจงาม  

วิมลลดา  (  Wimollada  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

วิมลวรรณ  (  Wimolwan ,  Wimonwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

วิมลวัชรี  (  Wimolwatcharee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

วิมลวลัย  (  Wimolwalai  )  แปลว่า  กำไลงาม  

วิมลวัลยา  (  Wjmolwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

วิมลวัลลี  (  Wimolwanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

วิมลวารี  (  Wimolwaree  )  แปลว่า  น้ำสะอาด  

เครือวิมล  (  Kruawimol  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายบริสุทธิ์  

จารุวิมล  (  Jaruwimol  )  แปลว่า  งามน่ารัก  

จิรวิมล  (  Jirawimol  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน  

ชุติวิมล  (  Chutiwimol  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองงาม  

ฐิติวิมล  (  Thitiwimol  )  แปลว่า  งามดำรงอยู่  ,  สะอาดดำรงอยู่  

ณัฏฐาวิมล  (  Nattawimol  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

ดนุวิมล  (  Danuwimol  )  แปลว่า  ฉันงาม  

ดุจวิมล  (  Dujwimol  )  แปลว่า  เหมือนงาม  

ดาราวิมล  (  Darawimol  )  แปลว่า  ดวงดาวงาม  ,  งามดั่งดวงดาว  

ธิดาวิมล  (  Tidawimol  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  ,  ลูกหญิงบริสุทธิ์  

นันทวิมล  (  Nantawimol  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม  

เนตรวิมล  (  Netwimol  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตางาม  

บุษราวิมล  (  Butsarawimol  ,  Bussarawimol  )  แปลว่า  พลอยสีเหลืองงาม  

ผกาวิมล  (  Phakawimol  )  แปลว่า  งามดั่งดอกไม้  ,  ดอกไม้งาม  

พัชราวิมล  (  Patcharawimol  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

พิมพ์วิมล  (  Pimwimol  )  แปลว่า  รูปงาม  

เพ็ญวิมล  (  Penwimol  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม  

พิสุทธิ์วิมล  (  Pisutwimol  )  แปลว่า  งามบริสุทธิ์  

พิสุทธิวิมล  (  Pisuttiwimol  )  แปลว่า  งามบริสุทธิ์  

พิศวิมล  (  Piswimol  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

เพียงวิมล   (  Piangwimol  )  แปลว่า  เหมือนงาม  

มณีวิมล  (  Maneewimol  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรน้างาม  

มยุรวิมล  (  Mayurawimol  )  แปลว่า  นกยูงงาม  

รำไพวิมล  (  Rampaiwimol  )  แปลว่า  งามดั่งดวงตะวัน  ,  ดวงตะวันงาม  

รุจิราวิมล  (  Rujirawimol  )  แปลว่า  งามรุ่งเรือง 

ลดาวิมล  (  Ladawimol  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม   

ศศิวิมล  (  Sasiwimol  )  แปลว่า  งามดั่งจันทรา  

โศภิตวิมล  (  Sopitwimol  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  งามสะอาด  

สกาววิมล  (  Sakaowimol  )  แปลว่า  ขาวสะอาด  ,  งามสะอาด  

สุวิมล  (  Suwimol  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  งามสะอาด  ,  งามบริสุทธิ์  

อรวิมล  (  Ornwimol  )  แปลว่า  นางงาม  

อาภาวิมล  (  Arpawimol  )  แปลว่า  รัศมีงาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ