ชื่อที่มีความหมายว่า เครือเถา

    ชื่อที่มีความหมายว่า เครือเถา ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง

อาทิเช่น 

เครือ  (  Krua  )  แปลว่า  เถาไม้  ,  เชื้อสาย 

เครือกานต์  (  Kruakan  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก 

เครือกาญจน์  (  Kruakan  )  แปลว่า  เชื้อสายทองคำ 

เครือขวัญ  (  Kruakhwan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ 

เครือลักษณ์  (  Krualak  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีลักษณะดี 

เครือวัลยา  (  Kruawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา 

เครือวัลลี  (  Kruawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา 

วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา 

ชุติวัลยา  (  Chutiwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความรุ่งเรือง 

ฐิติวัลยา  ( Titiwanlaya  ,  Thitiwanlaya  )  แปลว่า  การดำรงอยู่แห่งเครือเถา  ,  การดำรงอยู่

แห่งเชื้อสาย   

ดนุวัลยา  (  Danuwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาฉัน  ,  ผู้เป็นเครือเถาตน 

ณวัลยา  (  Nawanlaya  )  แปลว่า  ในเครือเถา 

ดุจวัลยา  (  Dujwanlaya  )  แปลว่า  เหมือนเครือเถา  ,  คล้ายเครือเถา 

ทิพย์วัลยา  (  Tipwanlaya  ,  Thipwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นของเทวดา 

อำไพวัลยา  (  Ampaiwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถางาม

วัลย์  (  Wan  ,  Wal  )  แปลว่า  เครือเถา 

ทิพาวัลย์  (  Tipawan  ,  Tipawal  )  แปลว่า  วันแห่งเครือเถา 

ธนาวัลย์  (  Tanawan  ,  Tanawal  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแห่งเครือเถา 

นิศาวัลย์  (  Nisawan  ,  Nisawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาแห่งราตรี 

อำไพวัลย์  (  Ampaiwan  ,  Ampaiwal  )  แปลว่า  เครือเถางาม 

วัลลี  (  Wanlee  )  แปลว่า  เครือเถา 

วัลลีลักษณ์  (  Wanleelak  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีลักษณะดี 

อาภาวัลลี  (  Arpawanlee  )  แปลว่า  แสงแห่งเครือเถา  ,  เครือเถาผู้มีแสงสว่าง 

สุวัลลี  (  Suwanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม 

ลดา  (  Lada  ) แปลว่า  เครือเถา 

ประไพลดา  (  Prapailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม 

ประภาลดา  (  Prapalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถารุ่งเรือง 

พิมพ์ลดา  (  Pimlada  )  แปลว่า  แบบเครือเถา 

พิสุทธิ์ลดา  (  Pisutlada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้หมดจด 

เพชรลดา  (  Pechlada  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร 

เพ็ญลดา  (  Penlada  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยเครือเถา 

เพียงลดา  (  Pianglada  )  แปลว่า  เหมือนเครือเถา 

จารุลดา  (  Jarulada  )  แปลว่า  เครือเถางาม 

ลดาสินี  (  Ladasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา 

ลดาวัลย์  (  Ladawan  ,  Ladawal  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาดอกเป็นพวงสีขาวมีกลิ่นหอมเย็น 

ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งราตรี 

ลดาพิมล  (  Ladapimol  ,  Ladapimon  )  แปลว่า  เครือเถางาม 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก