ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า พิ

     ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า พิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งาม 

พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด 

พิลาส  (  Pilas  )  แปลว่า  งาม 

พิริยา  (  Piriya  )  แปลว่า  ความเพียร  ,  ความกล้า 

พิมล (  Pimol  ,  Pimon  )  แปลว่า  งาม  ,  ผ่องใส  ,  ปราศจากมลทิน 

พิมลพรรณ  (  Pimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

พิมลภรณ์  (  Pimolporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม 

พิมลวรรณ  (  Pimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

พิมลภัค   (  Pimolpak  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม 

พิมลภัสร์  (  Pimolpas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม  ,  รัศมีงาม 

พิมลลดา  (  Pimollada  ,  Pimonlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม 

พิมลฤทัย  (  Pimolrutai  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

พิเคราะห์  (  Pikro  )  แปลว่า  ใคร่ครวญ 

พิจัย  (  Pijai  )  แปลว่า  การตรวจตรา 

พิจารณ์  (  Pijan  )  แปลว่า  การตรวจตรา  ,  การตริตรอง 

พิจิตร (  Pijit  )  แปลว่า  งาม 

พิจิต  (  Pijit  )  แปลว่า  เลือกคัด 

พิชัย  (  Pichai  )  แปลว่า  การชนะ 

พิชิต  (  Pichit  )  แปลว่า  ชนะ 

พิเชฐ  (  Pichet  )  แปลว่า  ประเสริฐยิ่ง 

พิเชฐกุล  (  Pisetkul  )  เชื้อสายผู้ประเสริฐยิ่ง 

พิเชฐพงศ์  (  Pichetpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐยิ่ง 

พิเชฐพงษ์  (  Pichetpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐยิ่ง

พิทักษ์  (  Pitak  )  แปลว่า  ดูแลคุ้มครอง 

พิทักษ์พงศ์  (  Pitakpong  )  แปลว่า  ดูแลคุ้มครองเชื้อสาย

พินิจ  (  Pinit  , Pinij  )  แปลว่า  พิจารณา 

พินิต  (  Pinit  )  แปลว่า  ดู  ,  แลดู 

พินิตกุล  (  Pinitkul  )  แปลว่า  แลดูเชื้อสาย 

พิบูลย์  (  Pibool  )  แปลว่า  มาก  ,  กว้างขวาง 

พิพัฒน์  (  Pipat  )  แปลว่า  ความเจริญ 

พิพัฒน์พงษ์  (  Pipatpong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ 

พิพิธ  (  Pipit  )  แปลว่า  ต่างๆกัน 

พิภพ  (  Pipop  )  แปลว่า  โลก 

พิศาล  (  Pisan  ,  Pisal  )  แปลว่า  กว้างขวาง 

พิศุทธ์  (  Pisut  )  แปลว่า  หมดจด  ,  สะอาด 

พิศุทธิ์  (  Pisut  )  แปลว่า  หมดจด  ,  สะอาด  ,  บริสุทธิ์ 

พิสุทธิ์  (  Pisut  ) แปลว่า  หมดจด  ,  สะอาด  ,  บริสุทธิ์ 

พิสุทธิ์กุล  (  Pisutkul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้หมดจด 

พิสิฐ  (  Pisit  )  แปลว่า  ประเสริฐ 

พิสิฐพงศ์  (  Pisitpong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ 

พิสิฐพงษ์  (  Pisitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์