ชื่อที่ออกเสียงว่า วัน

     ชื่อที่ออกเสียงว่า วัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

วันทนา  (  Wantana  )  แปลว่า  ไหว้  ,  การเคารพ 

วันเพ็ญ  (  Wanpen  )  แปลว่า  วันที่ดวงจันทร์ขึ้นเต็มดวงในยามราตรี

วันทิพย์  (  Wantip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา 

วรรณ  (  Wan  )  แปลว่า  พรรณ  ,  พัณณ์  ,  วัณณ์  ,  ความงาม  ,  ความยกย่อง  ,  ความสรรเสริญ ,

สี , เพศ  ,  ชนิด  ,  รูปร่าง

วรรณลดา  (  Wanlada  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งความงาม  ,  ความงามแห่งเชื้อสาย

วรวรรณ  (  Worrawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วรรณา  (  Wanna  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

วรรณี  (  Wannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

วรรณศิริ  (  Wansiri  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

ศิริวรรณ  (  Siriwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

วัลย์  (  Wan  ,  Wal  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย 

วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย 

วัลยาสินี  (  Wanlayasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  ,  นางผู้เป็นเชื้อสาย

สุวัลยา  (  Suwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถางาม 

ศิริวัลยา  (  Siriwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม 

วัลลภา  (  Wanlapa  )  แปลว่า  คนโปรด  ,  คนสนิท 

วัลลี  (  Wanlee  , Wallee  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย 

สุวัลลี  (  Suwanlee  ,  Suwallee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม  ,  ผู้เป็นเชื้อสายงาม 

สุวรรณี  (  Suwannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

สุวรรณา  (  Suwanna  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

ประไพวรรณ  (  Prapaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก

จุฑาวรรณ  (  Jutawan  ,  Juthawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด 

ศศิวรรณ  (  Sasiwan  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์

รุจิราวรรณ  (  Rujirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความสวยงาม

วิลาวัณย์    (  Wilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง 

พิลาวัณย์  (  Pilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง

ลดาวัลย์ (  Ladawan  ,  Ladawal  )  แปลว่า  เครือเถา 

ลาวัณย์  (  Lawan  )  แปลว่า  ความน่ารัก  ,  ความงาม

กมลวรรณ  (  Kamolwan , Kamonwan  )  แปลว่า บัวแห่งความงาม

อรวรรณ (  Orrawan  )  แปลว่า  นางงาม 

รวิวรรณ  (  Rawiwan  )  แปลว่า  งามดั่งตะวัน

วิมลวรรณ  (  Wimolwan  ,  Wimonwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด 

ฉวีวรรณ  (  Chaweewan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม 

พัชราวรรณ  (  Patcharawan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

ภัสราวรรณ  (  Passarawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง

ทิพาวรรณ  (  Tipawan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

วัน  (  Wan  ,  Van  )  แปลว่า  ระยะเวลา 24 ชั่วโมง 

วันชัย  (  Wanchai  )  แปลว่า  วันแห่งการชนะ 

สุวรรณ  (  Suwan  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ  ,  สุพรรณ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์