มีชื่อภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไร

  ท่านที่อยากทราบว่าชื่อภาษาอังกฤษของท่านนั้น   อ่านเป็น

ภาษาไทย  อ่านว่าอะไร  อาทิ  เช่น

ชื่อผู้หญิง  เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า  

Warunee   อ่านว่า   ;วารุณี

Varunee   อ่านว่า   วารุณี

Jarunee   อ่านว่า  จารุณี

Supranee   อ่านว่า  สุปราณี   ,   สุปรานี  

Sumalee   อ่านว่า   สุมาลี

Sunaree   อ่านว่า  สุนารี  

Sunee   อ่านว่า  สุนีย์   ,  สุณีย์  

Suwanee  ,  Suvanee   อ่านว่า  สุวนีย์  ,   สุวณีย์

Sujittra   อ่านว่า   สุจิตรา

Suchada   อ่านว่า  สุชาดา  

Sunatta   อ่านว่า  สุณัฏฐา  

Sunanta   อ่านว่า  สุนันทา

Supitchaya   อ่านว่า  สุพิชญา

Supittaya   อ่านว่า  สุพิทยา

Sukanda   อ่านว่า  สุกานดา

Sulaksana   อ่านว่า  สุลักษณา

Sulakkhana   อ่านว่า  สุลักขณา

Wirongrorng   อ่านว่า  วิรงรอง

Suree  อ่านว่า  สุรีย์

ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

Surachai   อ่านว่า   สุรชัย   ,  สุรไชย  

Surawut   อ่านว่า  สุรวุฒิ   ,   สุรวุธ  

Surasak   อ่านว่า  สุรศักดิ์

Suranan  อ่านว่า  สุรนันท์

Suralak   อ่านว่า  สุรลักษณ์

Suriya   อ่านว่า  สุริยา

Suriyan   อ่านว่า  สุริยัน

Kanit   อ่านว่า  กนิษฐ์  ,  กนิฏฐ์

Khanit   อ่านว่า  ขนิษฐ์  ,  ขนิฏฐ์

Kanit   อ่านว่า  คณิต

Manit   อ่านว่า  มานิต

Pinit   อ่านว่า  พินิต   ,  พินิจ

Chalit   อ่านว่า  ชลิต  

Charas   อ่านว่า  ชรัส

Wirach  ,   Virach   อ่านว่า   วิรัช  

Wirat  ,  Virat   อ่านว่า   วิรัตน์

Wiwat  ,  Viwat   อ่านว่า  วิวัฒน์

Pipat  อ่านว่า  พิพัฒน์

Wichai  , Vichai   อ่านว่า  วิชัย  ,   วิไชย

Winai  ,  Vinai   อ่านว่า   วินัย    

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ