สะกดชื่อไทยเป็นภาษาอังกฤษ

  ชื่อที่สะกดด้วย (  สระ  -วย  )  หรือ    (  สระ  -าว )   หรือ ( สระ -วง  )

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้  อาทิเช่น

ชื่อผู้หญิง  ที่สะกดด้วย  (  -วย  = uoy  )  อาทิเช่น

สวย  (  Suoy  )

กวย  (  Kuoy )

รวย  (  Ruoy  )

สลวย  (  Saluoy  )

ฉลวย  (  Chaluoy  )

กล้วย  (  Kluoy  )

กรวย  (  Kruoy  )

หรือที่สะกดด้วย  (  -าว  = ao  )  อาทิเช่น

ดาว  (  Dao  )

ดาวรุ่ง  (  Daorung  )

สาว  (  Sao  )

พราว  (  Prao  )

พร้าว  (  Prao  )

หรือสะกดด้วย  (  -วง  =uong  )  อาทิเช่น

ดวง  (  Duong  )

ตวง  (  Tuong  )

พวง  (  Puong  )

ชื่อผู้ชาย  สะกดด้วย  (  -วย  =uoy  )

ช่วย  (  Chuoy  )

ทวย  (  Tuoy  )

ปวย  (  Puoy  )

มวย  (  Muoy  )

นวย  (  Nuoy  )

ชื่อผู้ชาย  สะกดด้วย ( -าว  = ao  )  อาทิเช่น

ชาว  (  Chao  )

ขาว  (  Khao  )

ข่าว  (  Khao  )

บ่าว  (  Bao  )

บาว  (  Bao  )

ยาว  (  Yao  )

ตาว  (  Tao  )

พาว  (  Pao  )

ทาว  (  Tao  )

ปาว  (  Pao  )

ชื่อผู้ชาย  สะกดด้วย  ( -วง =uong  )  อาทิเช่น

ช่วง  (  Chuong  )

ชวง  (  Chuong  )

พ่วง  (  Puong  )

ท่วง  (  Tuong  )

ควง  (  Kuong  )

ปวง  (  Puong  )

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์