มีชื่อภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไร 2

    มีชื่อภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไร  2  ต่อจากครั้งที่แล้ว  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

ชื่อผู้หญิง   มีดังนี้

Arpa   อ่านว่า  อาภา

Arpaporn    อ่านว่า   อาภาภรณ์  ,   อาภาพร

Arunee   อ่านว่า  อรุณี

Anotai   อ่านว่า   อโณทัย

Arunotai   อ่านว่า  อรุโณทัย

Kanitta   อ่านว่า  กนิษฐา  ,  กนิฏฐา

Khanitta   อ่านว่า  ขนิษฐา  ,  ขนิฏฐา

Kanungnit ,   Kanungnij     อ่านว่า  คนึงนิจ

Kanungnuch   อ่านว่า  คนึงนุช

Kanungkhwan   อ่านว่า  คนึงขวัญ

Chomchie   อ่านว่า  โฉมฉาย

Chomsuda   อ่านว่า   โฉมสุดา

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Khajorn  อ่านว่า   ขจร

Khajornsak   อ่านว่า  ขจรศักดิ์

Arun   อ่านว่า   อรุณ

Utai   อ่านว่า  อุทัย

Kanung   อ่านว่า  คนึง

Kamnung  อ่านว่า   คำนึง

Kamron   อ่านว่า  คำรณ

Jarern  อ่านว่า   เจริญ

Jiam   อ่านว่า   เจียม

Niam  อ่านว่า   เนียม

Nian   อ่านว่า  เนียน  ,  เนียร

Kiat   อ่านว่า  เกียรติ   .  เกียรติ์

Khiad   อ่านว่า  เขียด

Ruang    อ่านว่า   เรือง

Pruang   อ่านว่า  เปรื่อง

Tuang    อ่านว่า  เทือง

Jaeng    อ่านว่า   แจ้ง  ,  แจง

Tiao   อ่านว่า  เตียว   ,  เทียว

Luang   อ่านว่า   เหลือง

Pluem   อ่านว่า   ปลื้ม

Kluen   อ่านว่า  คลื่น

Wiang  ,  Viang   อ่านว่า  เวียง

Wian  ,  Vian  อ่านว่า  เวียน

Kiang   อ่านว่า  เคียง

Jiang  อ่านว่า  เจียง

Chiang   อ่านว่า  เชียง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์