ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

 ชื่อที่มีความหมายถึง  "  เพชร  พลอย  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  

ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น

ชื่อผู้หญิง   มีดังนี้

เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร

เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

เพชรารัตน์  (  Petchararat  )  แปลว่า  แก้วเพชร

เพชราพรรณ  (  Petcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

เพชราวรรณ  (  Petcharawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเพชร

เพชรากานต์  (  Petcharakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดุจเพชร

เพชรากาญจน์  (  Petcharakan  )  แปลว่า  เพชราทอง

เพชราวดี  (  Petcharawadee  )   แปลว่า  เพชร

เพชราวลี  (  Petcharawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

มุก  (  Muk  )  แปลว่า  ไข่มุก

นิล  (  Nil  )  แปลว่า  พลอยสีดำ   พลอยสีขาบ

นิลมณี  (  Nilmanee  )  แปลว่า  พลอยสีดำ

นิลวดี  (  Nilwadee  )  แปลว่า  พลอยสีดำ

นิลวลี  (  Nilwalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนิล

พลอยสีรุ้ง  (  Ployseerung  )  แปลว่า  โอปอล  

ไพลิน  (  Pailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน

ทับทิม  (  Tabtim  )  แปลว่า  พลอยสีแดง

มรกต  (  Morrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว

พลอยมรกต  (  Ploymorrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว

บุษรา  (  Butsara  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง

บุษรารัตน์  (  Butsararat  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง

บุษราทิพย์  (  Butsarathip  ,  Butsaratip  )  แปลว่า  พลอยสีหลืองเป็นชองเทวดา

บุษราพรรณ  (  Butsarapan  )  แปลว่า  พลอยน้ำงาม    พลอยแห่งความงาม

บุษราคัม  (  Butsarakam  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง

บุษยา  (  Butsaya  )  แปลว่า  พลอยสีขาว

บุษยารัตน์  (  Butsayarat  )  แปลว่า    พลอยสีขาว

บุษยาทิพย์  (  Butsayathip  ,  Butsayatip  )  แปลว่า  พลอยสีขาว

กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ

กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ

กาญจนามณี   (  Kanjanamanee  )  แปลว่า  เพชรทอง

กัญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ

กัญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ

กัญจนามณี  (  Kanjanamanee  )  แปลว่า  เพชรทอง

กนกรัตน์  (  Kanokrat  )  แปลว่า  เพชรทอง

กนกวรรณ  (  Kanokwan  )   แปลว่า  ทองแห่งความงาม

กนกกานต์  (  Kanokkan  )  แปลว่า  ทองอันเป็นที่รัก

ชมพูนุท  (  Chompoonut  )  แปลว่า  ทองเนื้อเก้า

พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

พัชรารัตน์  (  Patchararat  )  แปลว่า  เพชรพลอย

พัชรากานต์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก

พัชรามณี  (  Patcharamanee  )  แปลว่า  เพชร

รัตนา  (  Rattana  )  แปลว่า  เพชรพลอย     แก้วมีค่า

รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

มณี  (  Manee  )  แปลว่า    เพชรพลอย

มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า  เพชรพลอย

มณีทิพย์  (  Maneethip  ,  Maneetip  )  แปลว่า  เพชรพลอยเป็นของเทวดา

อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  ของมีค่าอื่น     เพชรพลอยที่แตกต่าง

อัญรัตน์    (  Anyarat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

อัญพัชร์  (  Anyapach  ,  Anyapat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

มุกดา  (  Mukda  )  แปลว่า  ไข่มุก

โกเมน  (  Komen  )  แปลว่า  พลอยสีแดง

เพทาย  (  Petie  )  แปลว่า  พลอยสีแดงสลัว

ไพฑูรย์  (  Paitoon  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวมีน้ำรุ้งกลอกไปมา    เพชรตาแมว

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์