ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วิ "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  วิ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้  อาทิ เช่น

ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้

วิจิตรา  (  Wijittra  ,  Vijittra  )   แปลว่า  งดงาม

วิภา  (  Wipa  ,  Vipa  )  แปลว่า   ความงดงาม

วิภารัตน์  (  Wiparat  )  แปลว่า  รัศมีเพชร

วิภาพัชร์  (  Wipapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความสุกใส

วิภาภรณ์  (  Wipaporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับที่งดงาม

วิภาดา  (  Wipada  )  แปลว่า   สว่าง

วิลาวัณย์  (  Wilawan  )   แปลว่า   งามยิ่ง

วิลาส  (  Wilas  )  แปลว่า  งาม

วิลาสินี  (  Wilasinee  )  แปลว่า  นางงาม

วิไล  (  Wilai  )  แปลว่า  งาม

วิไลพรรณ  (  Wilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

วิไลวรรณ  (  Wilaiwan  )   แปลว่า  ผู้มีความงาม

วิไลรัตน์  (  Wilairat  )  แปลว่า  เพชรงาม

วิสุทธิณี  (  Wisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

วิทิตา (  Witita  )  แปลว่า  ผู้รู้

วิมล  (  Wimol  ,  Vimol  )  แปลว่า  งาม

วิมลวรรณ  (  Wimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วิมลพรรณ  (  Wimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วิริยา  (  Wiraya  ,  Viriya  )  แปลว่า  ความเพียร

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

วิจิตร  (  Wijit  ,  Vijit  )  แปลว่า  งดงาม

วิชัย  (  Wichai  )  แปลว่า   ความชนะ

วิชัยพงษ์  (  Wichaipong  )  แปลว่า  ความชนะแห่งเชื้อสาย

วิชัยพงศ์  (  Wichaipong  )  แปลว่า  ความชนะแห่งเชื้อสาย

วิชิต  (  Wchit  )  แปลว่า  ชนะแล้ว

วิชิตวงศ์  (  Wichitvong  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะแล้ว

วิชิตพงศ์  (  Wichitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะแล้ว

วิเชียร  (  Wichian  )  แปลว่า  เพชร

วิทยา  (  Wittaya  )  แปลว่า  ความรู้

วิทิต  (  Witit  )  แปลว่า  ผู้รู้

วินัย  (  Winai  ,  Vinai  )  แปลว่า  ระเบียบข้อบังคับ

วินัยพงษ์  (  Winaipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีระเบียบ

วินัยพงศ์  (  Winaipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีระเบียบ

วินิจ  (  Winij  )  แปลว่า  พิจารณา

วินิต  (  Winit  )  แปลว่า  ปกครอง

วิบูลย์  (  Wibool  ,  Vibool  )  แปลว่า  กว้างขวาง

วิรัช  (  Wirach  )   แปลว่า  ต่างประเทศ

วิริยะ  (  Wiriya  ,  Viriya  )  แปลว่า   ความเพียร  

วิโรจน์  (  Wiroj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

วิวัฒน์ (  Wiwat  ,  Viwat  )  แปลว่า  ความเจริญรุ่งเรือง

วิศาล  (  Wisal  ,  Wisan  )  แปลว่า  กว้างขวาง

วิษณุ  (  Wisanu  )  แปลว่า  พระนารายณ์

วิษณุพงศ์  (  Wisanupong  )  แปลว่า  เชื้อสายพระนารายณ์

วิสุทธิ์  (  Wisut  )  แปลว่า  บริสุทธิ์

วิสุทธิพงศ์  (  Wisuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้บริสุทธิ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ