ชื่อผู้ชายที่อ่านออกเสียงว่า วิด

         ชื่อผู้ชายที่อ่านออกเสียงว่า  วิด  (  วิทย์ ,  วิชญ์  )  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วิทย์  (  Wit  ,  Vit  )  แปลว่า  ความรู้  

วิทยากุล  (  Wittayakul  ,  Wittayakun  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรู้  

วิทยากานต์  (  Wittayakan  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันเป็นที่รัก  

วิทย์ดนัย  (  Witdanai  )  แปลว่า  ลูกชายมีความรู้  

กิตติวิทย์  (  Kittiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีคำสรรเสริญ  

เกรียงวิทย์  (  Kriangwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง  

ไกรวิทย์  (  Kraiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง  

ขจรวิทย์  (  Khajornwit   )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ฟุ้งไป  

คมวิทย์  (  Komwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เฉียบแหลม  

จรัสวิทย์  (  Jaraswit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้รุ่งเรือง  

จุฑาวิทย์  (  Jutawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ที่สุด  

จิรวิทย์  (  Jirawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยั่งยืน  

ชัยวิทย์  (  Chaiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ชนะ  

ชนาวิทย์  (  Chanawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้  

โชติวิทย์  (  Chotwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้รุ่งเรือง  

เชษฐวิทย์  (  Chestawit  ,  Chettawit  )  แปลว่า  พี่มีความรู้  

ชาญวิทย์  (  Chanwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความชำนาญ 

ไชยวิทย์  (  Chaiyawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เจริญกว่า 

ฐิติวิทย์  (  Thitiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดำรงอยู่  

ณัฐวิทย์  (  Nattawit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรู้  

ณัฏฐวิทย์  (  Nattawit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรู้  

ดนุวิทย์  (  Danuwit  )  แปลว่า  ฉันมีความรู้  

ถิรวิทย์  (  Thirawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มั่นคง  

ทวีวิทย์  (  Taweewit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มากขึ้น  

ธนวิทย์  (  Tanawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้และทรัพย์สิน  

ธีรวิทย์  (  Teerawit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรู้  ,  ผู้มีความรู้มีความมั่นคง  

นันทวิทย์  (  Nantawit  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความรู้  

นราวิทย์  (  Narawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้  

นิธิวิทย์  (  Nitiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นขุมทรัพย์  

ปิยวิทย์  (  Piyawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันเป็นที่รัก  

ปิติวิทย์  (  Pitiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความรู้  

พงษ์วิทย์  (  Pongwit  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรู้  

พงศ์วิทย์  (  Pongwit  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรู้  

พิสุทธิวิทย์  (  Pisuttiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้หมดจด  

พีรวิทย์  (  Peerawit  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความรู้  

พุฒิวิทย์  (  Puttiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความเจริญ  

พัฒนวิทย์  (  Pattanawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้และความเจริญ  

ภัทรวิทย์  (  Pattarawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เจริญ  

เมธีวิทย์  (  Meteewit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรู้  

รัฐวิทย์  (  Rattawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้แห่งแว่นแคว้น  

ฤทธิวิทย์  (  Rittiwit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความรู้  

เลิศวิทย์  (  Lerswit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดียิ่ง  

วัชรวิทย์  (Watcharawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดุจเพชร  

วัฒนวิทย์  (  Wattanawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้และความเจริญ  

วุฒิวิทย์  (  Wuttiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้และความเจริญ  

ศุภวิทย์  (  Supawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความเจริญ  

ศิรวิทย์  (  Sirawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ที่สุด  

สุรวิทย์  (  Surawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้กล้าหาญ  

อมรวิทย์  (  Amornwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยั่งยืน  

วิชญ์  (  Wich  ,  Vich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

วิชญ์กานต์  (  Witchakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

วิชญ์กุล  (  Witchakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญ์พันธุ์  (  Witchapan  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญ์พงษ์  (  Witchapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญคม  (  Witchayakom  )  แปลว่า  นักปราชญ์เฉียบแหลม  

วิชญ์พงศ์  (  Witchapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

เกรียงวิชญ์  (  Kriangwich  )  แปลว่า  นักปราชญใหญ่  

ไกรวิชญ์  (  Kraiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์กล้า  

เขมวิชญ์  (  Khemmawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์พ้นภัย  

จุฑาวิชญ์  (  Jutawich  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์  

เจษฎ์วิชญ์  (  Jessawich  )  แปลว่า  พี่นักปราชญ์  

จิรวิชญ์  (  Jirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

ชนาวิชญ์  (  Chanawich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

ชัยวิชญ์  (  Chaiyawich  )  แปลว่า  การชนะแห่งนักปราชญ์  

ไชยวิชญ์  (  Chaiyawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์เจริญกว่า  

ชาญวิชญ์  (  Chanwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความชำนาญ  

เชษฐวิชญ์  (  Chettawich  ,  Chestawich  )  แปลว่า  พี่นักปราชญ์  

ฐิติวิชญ์  (  Thitiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่  

ดนุวิชญ์  (  Danuwich  )  แปลว่า  ฉันเป็นนักปราชญ์  

ถิรวิชญ์  (  Thirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์มั่นคง  

ธนวิชญ์  (  Tanawich  )  แปลว่า ทรัพย์สินแห่งนักปราชญ์  

ธีรวิชญ์  (  Teerawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีปัญญา  

นันทวิชญ์  (  Nantawich  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งนักปราชญ์  

ปิติวิชญ์  (  Pitiwich  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งนักปราชญ์  

ปิยวิชญ์  (  Piyawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

พุฒิวิชญ์  (  Puttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

พัฒนวิชญ์  (  Pattanawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 

วุฒิวิชญ์  (  Wuttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

วัฒนวิชญ์  (  Wattanawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

อมรวิชญ์  (  Amornwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ