ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ภรณ์

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  ภรณ์  (  อาภรณ์  )  มีดังนี้  อาทิเช่น  

อาภรณ์  (  Arporn  )  แปลว่า    เครื่องประดับ  

กานดาภรณ์  (  Kandaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก  

กานตาภรณ์  (  Kantaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก  

กฤตยาภรณ์  (  Krittayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติเป็นเครื่องประดับ  

กฤติยาภรณ์  (  Krittiyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติเป็นเครื่องประดับ  

กัญญาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม  

กันยาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม  

กัลยาภรณ์  (  Kanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม  

จริยาภรณ์  (  Jariyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติเป็นเครื่องประดับ  

จารุภรณ์  (  Jaruporn  )  แปลว่า   เครื่องประดับงาม  

จิตราภรณ์  (  Jittraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันงดงาม  

จิรภรณ์  (  Jiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน  

จุฑาภรณ์  (  Jutaporn  )  แปลว่า  ยอดแห่งเครื่องประดับ  

จุไรภรณ์  (  Juraiporn  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมงามเป็นเครื่องประดับ  

ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับพ่อ  

ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่  

ชามาภรณ์  (  Chamaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง  

ชุติภรณ์  (  Chutiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง  

เฌอภรณ์   (  Cherporn  )  แปลว่า  ต้นไม้ประดับ  

ญาดาภรณ์  (  Yadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์  

ญาตาภรณ์  (  Yataporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์  

ฐิติภรณ์  (  Thitiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดำรงอยู่  

ดนุภรณ์  (  Danuporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับฉัน  

ดนุชาภรณ์  (  Danuchaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง 

ดุจอาภรณ์  (  Dujarporn  )  แปลว่า  เหมือนเครื่องประดับ  

ดาราภรณ์  (  Daraporn  )  แปลว่า  ผู้มีดาวเป็นเครื่องประดับ  

ดาริกาภรณ์  (  Darikaporn  )  แปลว่า  ผู้มีดาวเป็นเครื่องประดับ  

ทิชาภรณ์  (  Tichaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับ  

ทิพาภรณ์  (  Tipaporn  )  แปลว่า  วันแห่งเครื่องประดับ  

ธนาภรณ์  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินเป็นเครื่องประดับ  

ธิดาภรณ์  (  Tidaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง  

ธัญญาภรณ์  (  Tanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง  

นันทภรณ์  (  Nantaporn  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งเครื่องประดับ  

นภาภรณ์  (  Napaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับฟ้า  

นิศาภรณ์  (  Nisaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งราตรี  

บุษราภรณ์  (  Bussaraporn  ,  Butsaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพลอยสีเหลือง  

ปทุมภรณ์  (  Patumporn  )  แปลว่า  ผู้มีบัวหลวงเป็นเครื่องประดับ  

ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

ประภาภรณ์  (  Prapaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ  

ปรียาภรณ์  (  Preeyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก  

ปิยภรณ์  (  Piyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก  

ปิติภรณ์  (  Pitiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งความยินดี  

ผกาภรณ์ (  Phakaporn  )  แปลว่า  ผู้มีดอกไม้เป็นเครื่องประดับ  

ผกายภรณ์  (  Phakieporn  )  แปลว่า  ผู้มีดาวเป็นเครื่องประดับ  

พิทยาภรณ์  (  Pittayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ  

พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์  

พิมพ์ภรณ์  (  Pimporn  )  แปลว่า  รูปเครื่องประดับ  

เพ็ญภรณ์  (  Penporn  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเครื่องประดับ  

พิริยาภรณ์  (  Piriyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องประดับ  

พิสุทธิภรณ์  (  Pisuttiporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับอันหมดจด  

พุทธิภรณ์  (  Puttiporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ  

ภัสราภรณ์  (  Passaraporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ  

พัชราภรณ์  (  Patcharapirn  )   แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

พัชรีภรณ์  (  Patchareeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

พิไลภรณ์  (  Pilaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

ภัทราภรณ์  (  Pattraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

มณีภรณ์  (  Maneeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชรพลอย  

มยุราภรณ์  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนกยูง  

มาดาภรณ์  (  Madaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแม่  

มาตาภรณ์  (  Mataporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแม่  

มีนาภรณ์  (  Meenaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปปลา  

รัชนีภรณ์  (  Ratchaneeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งราตรี  

รพีภรณ์  (  Rapeeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับตะวัน  

รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

รัตติภรณ์  (  Rattiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งราตรี  

รุจิราภรณ์  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

รุจาภรณ์  (  Rujaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ  

ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเชื้อสาย  

ลักขณาภรณ์  (  Lakkhanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดีเป็นเครื่องประดับ  

ลักษณาภรณ์  (  Laksanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดีเป็นเครื่องประดับ  

ลัคนาภรณ์  (  Lakkanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเวลาอันเป็นมงคลเป็นเครื่องประดับ  

วัชรีภรณ์  (  Watchareeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

วัชราภรณ์  (  Watcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

วิภาภรณ์  (  Wipaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามเป็นเครื่องประดับ  

วิไลภรณ์   (  Wilaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

วัลยาภรณ์  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเชื้อสาย  

ศศิภรณ์  (  Sasiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับจันทรา  

ศศินาภรณ์  (  Sasinaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับจันทรา  

ศิวาภรณ์  (  Siwaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพระอิศวร  

ศุลีภรณ์  (  Suleeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพระอิศวร  

สกาวภรณ์  (  Sakaoporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับสะอาด  

สุวภรณ์  (  Suwaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

เสาวภรณ์  (  Souwaporn  ,  Saowaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

สุทธิภรณ์  (  Suttiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันหมดจด  

สิริภรณ์  (  Siriporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งความงาม  

อมราภรณ์  (  Amaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน  

อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ  

ภรณ์ฉวี  (  Pornchawee  ,  Pornchavee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวกายเป็นเครื่องประดับ  

ภรณ์ทิพย์  (  Porntip  ,  Pornthip  )  แปลว่า  เครื่องประดับเป็นของเทวดา  

ภรณ์นฤมล  (  Pornnarumol  ,  Pornnarumon  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม  

ภรณ์พันธุ์  (  Pornpan  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเชื้อสาย  

ภรณ์พรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นเครื่องประดับ  

ภรณ์ไพลิน  (  Pornpailin  )  แปลว่า  เครื่องประดับพลอยสีน้ำเงิน  

ภรณ์มรกต  (  Pornmorrakot  )  แปลว่า  เครื่องประดับพลอยสีเขียว  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ