ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิชญ์

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  วิชญ์  หรือ  วิชญา  มีดังนี้ อาทิเช่น  

วิชญ์  (  Wich  ,  Wit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

วิชญา  (  Witchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

วิชญ์พิทยา  (  Wichpittaya  )  แปลว่า  ความรู้แห่งนักปราชญ์  

ไกรวิชญ์  (  Kraiwich  ,  Kraiwit  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง  

เจษฎาวิชญ์  (  Jessadawich  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นนักปราชญ์  

ชนาวิชญ์  (  Chanawich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

ชัยวิชญ์  (  Chaiyawich  )  แปลว่า  การชนะแห่งนักปราชญ์  

ไชยวิชญ์  (  Chaiyawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญกว่า  

โชติวิชญ์  (  Chotiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง  

เชษฐวิชญ์  (  Chestawich  ,  Chettawich  ) แปลว่า  พี่ผู้เป็นนักปราชญ์  

ณัฐวิชญ์  (  Nattawich  )  แปลว่า  ผู้รู้เป็นนักปราชญ์  

ณัฏฐวิชญ์  (  Nattawich  )  แปลว่า  ผู้รู้เป็นนักปราชญ์  

ฐิติวิชญ์  (  Thitiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่  

ถิรวิชญ์  (  Thirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  

ธีรวิชญ์  (  Teerawich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

ธิติวิชญ์  (  Thitiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคง  

นันทวิชญ์  (  Nantawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี  

ปิยวืชญ์  (  Piyawich  ) แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

ปิติวิชญ์  (  Pitiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี  

พิชัยวิชญ์  (  Pichaiwich  )  แปลว่า  ความชนะของนักปราชญ์  

พิเชฐวิชญ์  (  Pichetwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญยิ่ง  

พุฒิวิชญ์  ( Puttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

พีรวิชญ์  (  Peerawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  

วุฒิวิชญ์  (  Wuttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

ศุภวิชญ์  (  Supawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

สุรวิชญ์  (  Surawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  ,  เทพแห่งนักปราชญ์  

อมรวิชญ์  (  Amornwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

วิชญากานต์  (  Witchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

วิชญากุล  (  Witchayakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญาคม  (  Witchayakom  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เฉียบแหลม  

วิชญาพงศ์  (  Witchayapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์  

วิชญาพงษ์  (  Witchayapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราขญ์  

วิชญาพันธุ์  (  Witchayapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "