ชื่อที่มีความหมายว่าน่ารัก

     ชื่อที่มีความหมาย หรือ มีคำแปลว่า น่ารัก  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

จารุ  (  Jaru  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม  ,  ทองคำ 

จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก 

จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก 

จารุณัฐ  (  Jarunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์น่ารัก

จารุณัฏฐ์  (  Jarunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์น่ารัก 

จารุธิดา  (  Jarutida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก

จารุสินี  (  Jarusinee  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก

จารุมณี  (  Jarumanee  )  แปลว่า  ผู้น่ารักดั่งเพชร  ,  เพชรน้ำงาม 

จารุมีน  (  Jarumeen  )  แปลว่า  ปลาน่ารัก

จารุวัลยา  (  Jaruwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาน่ารัก 

จารุวัลย์  (  Jaruwan  ,  Jaruwal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาน่ารัก 

จารุวิภา  (  Jaruwipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามน่ารัก

ดุจภัทรา  (  Dujpattra  )  แปลว่า  เหมือนน่ารัก 

ภัทราทิพย์  (  Pattratip  ,  Pattrathip  )  แปลว่า  ผู้น่ารักเป็นของเทวดา 

ภัทราวดี  (  Pattrawadee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก 

ทิชาภัทร์  (  Tichapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก 

ภัทรธิดา  (  Pattaratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก 

ภัทรสุดา  (  Pattarasuda  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  ลูกหญิงผู้น่ารัก 

ภัทรลดา  (  Pattaralada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาน่ารัก 

เพ็ญภัทร์  (   Penpat  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความน่ารัก 

รุจิราภัทร์  (  Rujirapat  )  แปลว่า  งามน่ารัก 

อาภาภัทร์  (  Arpapat  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างน่ารัก

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ภัทร  (  Pattara   )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม  ,  ดี , ประเสริฐ , เจริญ

ภัทรพงศ์  (  Pattarapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก 

ภัทรพงษ์  (  Pattarapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก 

ภัทรเมธา  (  Pattarameta  )  แปลว่า  ผู้มีความฉลาดและน่ารัก 

ภัทรเมธี  (  Pattarametee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้น่ารัก 

ภัทร์  (  Pat  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม  ,  ดี  ,  ประเสริฐ  ,  เจริญ 

ชุติภัทร์  (  Chutipat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักมีความรุ่งเรือง 

ดนุภัทร์  (  Danupat  )  แปลว่า  ฉันน่ารัก 

ฐิติภัทร์  (  Titipat  ,  Thitipat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักดำรงอยู่ 

ธิติภัทร์  (  Titipat  )  แปลว่า  ผู้มีความอิ่มเอิบน่ารัก

ถิรภัทร์  (  Thirapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักแข็งแรง 

นันทภัทร์  (  Nantapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักมีความยินดี

สุรภัทร์  (  Surapat  )  แปลว่า  ผู้เข้มแข็งน่ารัก 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ