ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อาภา

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อาภา มีดังนี้  อาทิเช่น  

กมลอาภา  (  Kamolarpa  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งใจ ,  บัวแห่งแสงสว่าง  

กนกอาภา  (  Kanokarpa  )  แปลว่า  แสงทอง  

กนิษฐ์อาภา  (  Kanitarpa  ,  Kanisarpa  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง  

กนิฏฐ์อาภา  (  Kanitarpa  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง  

เครืออาภา  (  Kruaarpa  )  แปลว่า  เชื้อสายมีแสงสว่าง  

จิรอาภา  (  Jiraarpa  )  แปลว่า  แสงสว่างอันยั่งยืน  

ชุติอาภา  (  Chutiarpa  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งความรุ่งเรือง  

ฐิติอาภา  (  Thitiarpa  )  แปลว่า  แสงสว่างดำรงอยู่  

ณัฐอาภา  (  Nattaarpa , Natarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์  

ดุจอาภา  (  Dujarpa  )  แปลว่า  เหมือนรัศมี  ,  เหมือนแสง  

ปิยอาภา  (  Piyaarpa  )  แปลว่า  แสงสว่างอันเป็นที่รัก  

พิมพ์อาภา  (  Pimarpa  )  แปลว่า  รูปแสงสว่าง  ,  รูปรัศมี  

เพ็ญอาภา  (  Penarpa  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยแสงสว่าง  

พัชรอาภา  (  Patcharaarpa  )  แปลว่า  แสงเพชร  

ศศิอาภา  (  Sasiarpa  )  แปลว่า  แสงจันทร์  

อรอาภา  (  Ornarpa  )  แปลว่า  นางมีแสงสว่าง  ,  แสงสว่างงาม  

อาภากนา  (  Arpakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงมีแสงสว่าง  

อาภากาญจน์  (  Arpakan  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งทอง  

อาภาขนิษฐ์  (  Arpakhanis  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง  

อาภาขนิฏฐ์  (  Arpakhanit  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง  

อาภาณัฏฐ์  (  Arpanat  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์  

อาภาทิพย์  (  Arpatip  ,  Arpathip  )  แปลว่า  แสงสว่างเป็นของเทวดา  

อาภาธิดา  (  Arpatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงแห่งแสงสว่าง  

อาภานาฏ  (  Arpanat  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

อาภานุช  (  Arpanuch  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง  

อาภาพัชร์  (  Arpapach  )  แปลว่า  แสงเพชร  

อาภามณี  (  Arpamanee  )  แปลว่า  แสงเพชร  

อาภามาส  (  Arpamas  )  แปลว่า  แสงจันทร์  

อาภามาศ  (  Arpamas  )  แปลว่า  แสงทอง  

อาภารัชนี  (  Arparatchanee  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งราตรี  

อาภารวี  (  Arparawee  )  แปลว่า  แสงตะวัน  

อาภารัตน์  (  Arparat  )  แปลว่า  แสงเพชร  

อาภาสกาว  (  Arpasakao  )  แปลว่า  แสงสะอาด   

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์