ชื่อที่ออกเสียงว่า อะ

    ชื่อที่ออกเสียงว่า อะ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง อาทิเช่น

อณู  (  Anoo  )  แปลว่า  เล็ก

อณูลดา  (  Anoolada  )  แปลว่า  เครือเถาที่เล็กๆ

อโณทัย  (  Anotai  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์แรกขึ้น

อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นาง

อรอนงค์  (  Ornanong  )  แปลว่า  นางงาม

อนุสรา  (  Anusara  )  แปลว่า  คำนึงถึง

อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า  ความรู้ยิ่ง

อภิญญาภรณ์  (  Apinyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่งเป็นเครื่องประดับ

อภิรดี  (  Apiradee  )  แปลว่า  ความยินดี

อภิรติ  (  Apirati  )  แปลว่า  ความยินดี

อภิสมัย  (  Apisamai  )  แปลว่า  ความบรรลุ  ,  การถึง

อมรา  (  Amara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน

อมราภรณ์  (  Amaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน

อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า

อรัณยา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า

อริยา  (  Ariya  )  แปลว่า  ผู้บรรลุธรรมวิเศษ

อรุโณทัย  (  Arunotai  ) แปลว่า  เวลาเช้าตรู่

อรุณี  (  Arunee  )  แปลว่า  เวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

อดิเรก  (  Adirek  )  แปลว่า  ยิ่ง  , พิเศษ

อดิศร  (  Adisorn  )  แปลว่า  ผู้ยิ่งใหญ่

อดิศัย  (  Adisai  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  เลิศ

อดุลย์  (  Adul  )  แปลว่า  ไม่มีเปรียบ

อติชาต  (  Atichat  )  แปลว่า  ผู้เลิศกว่าเผ่าพงศ์

อธิคม  (  Atikom  )  แปลว่า  ความสำเร็จ

อนันต์  (  Anan  )  แปลว่า  มากล้น

อนิล  (  Anil  )  แปลว่า  ลม

อนุกูล  (  Anukool  )  แปลว่า  เกื้อหนุน

อนุชา  (  Anucha  )  แปลว่า  น้องชาย

อนุชิต  (  Anuchit  )  แปลว่า  ชนะ

อนุรักษ์  (  Anurak  )  แปลว่า  รักษา

อนุวัต  (  Anuwat  )  แปลว่า  ทำตาม

อนุสรณ์  ( Anusorn  )  แปลว่า  ความคำนึงถึง

อเนก  (  Anek  )  แปลว่า  มาก

อภัย  (  Apai  )  แปลว่า  ปราศจากภัย

อภิชัย  (  Apichai  )  แปลว่า  การชนะ

อภิชาต  (  Apichat  )  แปลว่า  มีตระกูล

อภินันท์  (  Apinan  )  แปลว่า  ดีใจยิ่ง  , ยินดียิ่ง

อภิรมย์  (  Apirom  )  แปลว่า  ดีใจ  ,  รื่นเริง

อภิรักษ์  (  Apirak  )  แปลว่า  รักษา

อภิราม  (  Apiram  )  แปลว่า  งดงามยิ่ง  ,  น่ายินดียิ่ง

อมต  (  Amata  )  อแลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ผู้มีชีวิต

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน

อมรินทร์  ( Amarin  )  แปลว่า  พระอินทร์

อมฤต (  Amarit  ,  Amaruk  )  แปลว่า  น้ำทิพย์

อรัญ  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า

อรัณย์  ( Aran  )  แปลว่า  ป่า

อยุทธ์  (  Ayut  )  แปลว่า  ปราบไม่ได้

อริยะ  (  Ariya  )  แปลว่า  ผู้บรรลุธรรมวิเศษ

อรุณ  (  Arun  )  แปลว่า  เวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น

อลงกต  (  Alongkot  )  แปลว่า  ประดับ

อลงกรณ์  (  Alongkorn  )  แปลว่า  เครื่องประดับ

อวิรุทธ์  (  Awirut  )  แปลว่า  มีอิสระ

อสนี  (  Asanee  )  แปลว่า  สายฟ้า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ