ชื่อที่ออกเสียงว่า พิด

     ชื่อที่ออกเสียงว่า พิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

พิศ  (  Pis , Pit  )  แปลว่า  แลดู  ,  เพ่งดู 

ชวนพิศ  (  Chuonpis  ,  Chuonpit  )  แปลว่า  งามน่ามอง

เพ็ญพิศ  (  Penpis  )  แปลว่า  งาม 

เพียงพิศ  (  Piangpis  )  แปลว่า  งาม 

เพริศพิศ  (  Prerspis  )  แปลว่า  งามยิ่ง 

พิศภัสรา  (  Pispatsara  )  แปลว่า  แลดูแสงสว่าง  ,  รุ่งเรือง 

พิศวาส  (  Pissawas  ,  Pitsawas  )  แปลว่า  ความรักใคร่ 

พิสมัย  (  Pissamai  )  แปลว่า  ความปลื้มใจ  ,  ความรัก 

พิชญ์ลดา  (  Pichlada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นนักปราชญ์ 

พิชญามณี  (  Pitchayamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ 

พิชญาสินี  (  Pitchayasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ 

พิชญานาฏ  (  Pitchayanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ 

พิชญารัตน์  (  Pitchayarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ 

พิชญาพัชร์  (  Pitchayapach  ,  Pitchayapat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ 

พิชญาภา  (  Pitchayapa  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์ 

พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์ 

พิชญาพรรณ  (  Pitchayapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์ 

เพ็ญพิชญา  (  Penpitchaya  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนักปราชญ์ 

ดุจพิชญา  (  Dujpitchaya  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์ 

สิริพิชญา  (  Siripitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ 

พิทยาสินี  (  Pittayasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความรู้ 

พิทยานาฏ  (  Pittayanat  )  แปลว่า  นางผู้มีความรู้ 

พิทยาพรรณ  (  Pittayapan  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้งาม 

พิทยาภรณ์  (  Pittayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ 

ดุจพิทยา  (  Dujpittaya  )  แปลว่า  เหมือนผู้มีความรู้

เพ็ญพิทยา  (  Penpittaya  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความรู้ 

สิริพิทยา  (  Siripittaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ 

โศภิต  (  Sopit  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี 

โศภิตา  (  Sopita  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี 

โศภิตาภรณ์  (  Sopitaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม 

โศภิษฐ์  (  Sopis  ,  Sopit  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  ดียิ่ง 

โสภิตา  (  Sopita  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

พิชญ์  (  Pich  ,  Pit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

พิทย์  (  Pit  )  แปลว่า  ความรู้ 

พิทยา  (  Pittaya  )  แปลว่า  ความรู้ 

พิชญากุล  (  Pitchayakul  ,  Pitchayakun  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

พิชญาพันธุ์  (  Pitchayapan  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

พิชญากานต์  (  Pitchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 

พิชญาพัฒน์  (  Pitchayapat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งนักปราชญ์ 

พีรพิชญ์  (  Peerapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า 

พงศ์พิชญ์  (  Pongpich  ,  Pongpit  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

รัฐพิชญ์  (  Rattapich  )  แปลว่า  แว่นแคว้นแห่งนักปราชญ์ 

สิรพิชญ์  (  Sirapich  ,  Sirapit  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์ 

ศิริพิชญ์  (  Siripich  ,  Siripit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ 

ศิริพิทย์  (  Siripit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ 

พิทยากุล  (  Pittayakul  ,  Pittayakun  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้ 

พิทยากานต์  (  Pittayakan  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันเป็นที่รัก 

พิทยาพัฒน์  (  Pittayapat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้มีความรู้ 

พีรพิทย์  (  Peerapit  )  แปลว่า  ความรู้แห่งผู้กล้า 

พงศ์พิทย์  (  Pongpit  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้ 

รัฐพิทย์  (  Rattapit  )  แปลว่า  แว่นแคว้นแห่งความรู้ 

สิรพิทย์  (  Sirapit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ที่สุด 

พิพิธ  (  Pipit  )  แปลว่า  ต่างๆกัน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์