ชื่อที่ออกเสียงว่า วิด

     ชื่อที่ออกเสียงว่า วิด  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

วิชญ์  (  Wich  ,  Wit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

วิชญา  (  Witcha  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์ 

ไกวิท  (  Kaiwit  )  แปลว่า  ชำนาญ  ,  รอบรู้ 

ไกรวิชญ์  (  Kraiwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง

เกรียงไกรวิชญ์  (  Kriangkraiwich  )  แปลว่า  ผู้รู้มากยื่ง 

จิรวิชญ์  (  Jirawich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ที่ยั่งยืน 

จุฑาวิชญ์  (  Jutawich  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์ 

ชัยวิชญ์  (  Chaiyawich  )  แปลว่า  ผู้รู้ชนะ  ,  นักปราชญ์ชนะ

ไชยวิชญ์  (  Chaiyawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญกว่า 

ดนุวิชญ์  (  Danuwich  )  แปลว่า  ตนผู้เป็นนักปราชญ์ 

ถิรวิชญ์  (  Thirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง 

ทินวิชญ์  (  Tinnawich  )  แปลว่า  วันแห่งนักปราชญ์ 

ธนวิชญ์  (  Tanawich  )  แปลว่า  ทรัพย์สินนักปราชญ์ 

นันทวิชญ์  (  Nantawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี 

นิธิวิชญ์  (  Nitiwich  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์แห่งนักปราชญ์ 

พีรวิชญ์  (  Peerawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้พากเพียร  ,  นักปราชญ์ผู้กล้า 

วีรวิชญ์  (  Weerawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เพียร 

รัฐวิชญ์  (  Rattawich  )  แปลว่า  แว่นแคว้นแห่งนักปราชญ์ 

เลิศวิชญ์  (  Lerswich  )  แปลว่า  ผู้รู้ดียิ่ง  ,  นักปราชญ์ดียิ่ง 

วงศ์วิชญ์  (  Wongwich  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

ศุภวิชญ์  (  Supawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความดีงาม  ,  ความเจริญแห่งนักปราชญ์

สุรวิชญ์  (  Surawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ 

อมรวิชญ์  (  Amornwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน

วิทย์  (  Wit  )  แปลว่า  ความรู้ 

วิทยา  (  Wittaya  )  แปลว่า  ความรู้ ไกรวิทย์  (  Kraiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง

เกรียงไกรวิทย์  (  Kriangkraiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มากยิ่ง

จิรวิทย์  (  Jirawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันยั่งยืน 

จุฑาวิทย์  (  Jutawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ที่สุด 

ชัยวิทย์  (  Chaiyawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ชนะ 

ไชยวิทย์  (  Chaiyawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เจริญกว่า 

ดนุวิทย์  (  Danuwit  )  แปลว่า  ตนผู้มีความรู้ 

ถิรวิทย์  (  Thirawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มั่นคง 

ทินวิทย์  (  Tinnawit  )  แปลว่า  วันแห่งความรู้ 

ธนวิทย์  (  Tanawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นทรัพย์สิน 

นันทวิทย์  (  Nantawit  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความรู้ 

นิธิวิทย์  (  Nitiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นขุมทรัพย์ 

พีรวิทย์  (  Peerawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ด้วยความเพียร

วีรวิทย์  (  Weerawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ด้วยความเพียร

รัฐวิทย์  (  Rattawit  )  แปลว่า  แว่นแคว้นแห่งความรู้ 

เลิศวิทย์  (  Lerswit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดียิ่ง 

วงศ์วิทย์  (  Wongwit  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรู้ 

ศุภวิทย์  (  Supawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดีงาม 

สุรวิทย์  (  Surawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้กล้าหาญ

อมรวิทย์  (  Amornwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยั่งยืน 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ