ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วัลยา

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วัลยา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  ไม้เถา  (  เครือ  แปลว่า  เถาไม้  ,  เชื้อสาย  )  

วัลย์  (  Wan  ,  Wal  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย  

วัลยากันย์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  ,  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลยากานต์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันเป็นที่รัก  

วัลยากาญจน์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  เชื้อสายทองคำ  

วัลยาณัฐ  (  Wanlayanat  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วัลยาณัฏฐ์  (  Wanlayanat  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วัลยาทิพย์   (  Wanlayathip  ,  Wanlayatip  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเป็นของเทวดา  

วัลยานรี  (  Wanlayanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลยานุช  (  Wanlayanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลยาพรรณ  (  Wanlayapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  

วัลยาพร  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  คำแสดงความปรารถนาดีแด่เชื้อสาย  

วัลยาภา  (  Wanlayapa  )  แปลว่า  แสงแห่งเชื้อสาย  

วัลยาภรณ์  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเชื้อสาย  

วัลยาภัสร์  (  Wanlayapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเชื้อสาย  

วัลยามณี  (  Wanlayamanee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัลยารัชนี  (  Wanlayaratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งราตรี  

วัลยาวรรณ  (  Wanlayawan  )แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  

เครือวัลย์  (  Kruawan  ,  Kruawal  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย  

เครือวัลยา  (  Kruawanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย  

จารุวัลยา  (  Jaruwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายน่ารัก  ,  เชื้อสายงาม  

จิรวัลยา  (  Jirawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน  

ชนิดาวัลยา   (  Chanidawanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  

ชนิกาวัลยา  (  Chanikawanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่  

ชามาวัลยา  (  Chamawanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกหญิง  ,  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

ชุติวัลยา  (  Chutiwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง  

ฐิติวัลยา  (  Thitiwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดำรงอยู่  

ดนุวัลยา  (  Danuwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน  ,  ฉันผู้เป็นเชื้อสาย  

ดุจวัลยา  (  Dujwanlaya  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย  ,  คล้ายเชื้อสาย  

ทิชาวัลยา  (  Tichawanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย  

ธิดาวัลยา  (  Tidawanlaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

นภาวัลยา  (  Napawanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฟ้า  

เนตรวัลยา  (  Netwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้นำทาง  

บุญวัลยา  (  Bunwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความดี  

ผกาวัลยา  (  Phakawanlaya  )  แปลว่า  ดอกไม้ผู้เป็นเชื้อสาย  

พิมพ์วัลยา  (  Pimwanlaya  )  แปลว่า  แบบเชื้อสาย  

เพ็ญวัลยา  (  Penwanlaya  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเชื้อสาย  

เพียงวัลยา  (  Piangwanlaya  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย  

พิชญ์วัลยา  (  Pichwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นนักปราชญ์  

รุจิวัลยา  (  Rujiwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง  

วิมลวัลยา  (  Wimolwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

โศภิตวัลยา  (  Sopitwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

อาภาวัลยา  (  Arpawanlaya  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเชื้อสาย  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "