ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยสระ -ำ ( อำ )

        ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยสระ  อำ  (  - ำ  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

กำไล  (  Kamlai  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือ  

จำเนียร  (  Jamnian  )  แปลว่า  นาน  

รำจวน  (  Ramjuan , Ramjuon )  แปลว่า  รัญจวน  ,  ป่วนใจ  

รำพัน  (  Rampan  )  แปลว่า  พูดถึง  

รำพึง  (  Rampung  )  แปลว่า  คิดถึง  

รำไพ  (  Rampai  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  

ลำพู  (  Lampoo  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นในเลนมีรากงอกขึ้นขึ้นพ้นดิน  

ลำเพา  (  Lampou  )  แปลว่า  งาม  

ลำแพน  (  Lampaen  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง  

อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  งาม  ,  สุกใส  

อำพัน  (  Ampan  )  แปลว่า  ยางไม้ที่กลายเป็นหิน  สีเหลืองใส  

อำภา  (  Ampa  )  แปลว่า  แสง  ,  ความสว่าง  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

กำพู  (  Kampoo  )  แปลว่า  ไม้กลึงสำหรับเป็นที่รวมร้อยซี่ร่ม  

กำธร  (  Kamtorn  )  แปลว่า  สนั่น  

ขำ  (  Kham  )  แปลว่า  คมสัน  ,  คมคาย  

คำ  (  Kam  )  แปลว่า  ทอง  

จำนง  (  Jamnong  )  แปลว่า  ตั้งใจ  

จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  จรัส  ,  รุ่งเรือง  

จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่า  จรูญ  , งาม  

จำเริญ  (  Jamrern  )  แปลว่า  เจริญ  ,  เติบโต  

จำลอง  (  Jamlong  )  แปลว่า  ถ่ายแบบ 

ชำนิ  (  Chamni  )  แปลว่า  เชี่ยวชาญ  

ดำเกิง  (  Damkerng  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  

ดำริ  (  Damri  )  แปลว่า  คิด  

ธำรง  (  Tamrong  )  แปลว่า  ชูไว้

บำเพ็ญ  (  Bampen  )  แปลว่า  ทำให้มีขึ้น  

บำรุง  (  Bamrung  )  แปลว่า  ทำให้งอกงาม  

ลำธาร  (  Lamtan  )  แปลว่า  ทางน้ำเล็กๆที่ไหลมาจากภูเขา  

สำราญ   (  Samran  )  แปลว่า  สบายใจ  

สำเริง  (  Samrerng  )  แปลว่า  รื่นเริง  

อำพน  (  Ampon  )  แปลว่า  งาม  

อำนาจ  (  Amnaj ,  Amnat  )  แปลว่า  ความสามารถ  ,  สิทธิ  

อำนวย  (  Amnuoy  )  แปลว่า  ให้  ,  สั่ง  

อำมฤต  (  Ammaruk  )  แปลว่า  ไม่ตาย  ,  เป็นทิพย์  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ