ชื่อที่มีคำว่า วิ

          ชื่อที่มีคำว่า วิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   มีดังนี้  

  ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น  

วิ  (  Wi  ,  Vi  )  แปลว่า  ไม่  ,  ไม่มี  ,  ไม่ใช่  

วิกานดา  (  Wikanda  ,  Vikanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

วิกานตา  (  Wikanta  ,  Vikanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

วิกัญญา  (  Wikanya  ,  Vikanya  )  แปลว่า  นางงาม  

วิจิตรา  (  Wijittra  ,  Vijittra  )  แปลว่า  งดงาม  ,  น่าพิศวง  

วิจันทรา  (  Wijantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

วิจินดา  (  Wijinda  )  แปลว่า  ความคิด  

วิจินตา  (  Wijinta  )  แปลว่า  ความคิด  

วิจิตต์  (  Wijit  )  แปลว่า  ใจ  ,  จิต  

วิชิตา  (  Wichita  )  แปลว่า  ชนะแล้ว  

วิญาดา  (  Wiyada  Viyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

วิญาตา  (  Wiyata  Viyata  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

วิทิตา  (  Witita  ,  Vitita  )  แปลว่า  ผู้รู้  

วิทิพา  (  Witipa  )  แปลว่า  วัน  

วิทิวา  (  Witiwa  )  แปลว่า  วัน  

วิธนาภรณ์  (  Witanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินเป็นเครื่องประดับ    

วิธัญญา  (  Witanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  

วิธิดา  (  Witida  )  แปลว่า  ลูกหญิง  

วิผกา  (  Wiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้  

วิภัสรา  (  Wipassara  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  

วิมาดา  (  Wimada  )  แปลว่า  แม่เลี้ยง

วินิตา  (  Winita  ,  Vinita  )  แปลว่า  อบรม  

วิภา  (  Wipa  ,  Vipa  )  แปลว่า  ความงดงาม  ,  แสงสว่าง  ,  ความสุกใส  ,  รัศมี  

วิภาวรรณ  (  Wipawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง  

วิภาดา  (  Wipada  ,  Vipada  )  แปลว่า  สว่าง  

วิมล  (  Wimol  ,  Wimon  )  แปลว่า  ไม่มีตำหนิ  ,  งาม  ,  บริสุทธิ์  ,  สะอาด  

วิมลวรรณ  (  Wimolwan  ,  Wimonwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

วิรัชนี  (  Wiratchanee  )  แปลว่า  ราตรี  

วิลดา  (  Wilada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย  

วิลาวัณย์  (  Wilawan  ,  Vilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

วิลาส  (  Wilas  ,  Vilas  )  แปลว่า  งาม  

วิลาสินี  (  Wilasinee  ,  Vilasinee  )  แปลว่า  หญิงงาม  ,  นางงาม  

วิไล  (  Wilai  ,  Vilai  )  แปลว่า  งาม  

วิไลวรรณ  (  Wilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

วิวัชรี  (  Wiwatcharee  )  แปลว่า  เพชร  

วิวัลยา  (  Wiwanlaya  ,  Wiwallaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย  

วิวัลลี  (  Wiwanlee  ,  Wiwallee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถา  ,  ผู้เป็นเชื้อสาย  

วิสุทธิณี  (  Wisuttinee  ,Visuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด  ,  ผู้บริสุทธิ์  

เครือวิภา  (  Kruawipa  ,  Kruavipa  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงดงาม  

เครือวิมล  (  Kruawimol  ,  Kruawimon  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

เครือวิไล  (  Kruawilai  ,  Kruavilai  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

  ชื่อผู้ชายมีดังนี้  อาทิเช่น  

วิชิต  (  Wichit  ,  Vichit  )  แปลว่า  ชนะแล้ว  ,  ปราบให้แพ้  

วิชิตกุล  (  Wichitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะ  

วิชิตพงษ์  (  Wichitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะ  

วิชิตพงศ์  (  Wichitpomg  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะ  

วิชัย  (  Wichai  ,  Vichai  )  แปลว่า  ชนะ  

วิชัยกุล  (  Wichaikul  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะ  

วิชัยพงศ์  (  Wichaipong  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะ

วิชัยพงษ์  (  Wichaipong  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะ  

วิเชียร  (  Wichian  ,  Vichian  )  แปลว่า  เพชร  

วิเชียรกุล  (  Wichiankul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วิเชียรพงษ์  (  Wichianpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วิเชียรพงศ์  (  Wichianpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วิทิต  (  Witit  ,  Vitit  )  แปลว่า  ผู้รู้  

วิทิตกุล  (  Wititkul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รู้  

วิทิตพงศ์  (  Wititpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รู้  

วิทิตพงษ์  (  Wititpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รู้  

วิทิตพันธุ์  (  Wititpan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รู้  

วินัย  (  Winai  ,  Vinai  )  แปลว่า  ระเบียบข้อบังคับ  

วินัยกุล  (  Winaikul  )  แปลว่า  เชื้อสายวินัย  

วินัยพงศ์  (  Winaipong  )  แปลว่า  เชื้อสายวินัย  

วินัยพงษ์  (  Winaipong  )  แปลว่า  เชื้อสายวินัย  

วินิต  (  Winit  ,  Vinit  )  แปลว่า  อบรม  

วิบูลย์  (  Wiboon  ,  Wibool  )  แปลว่า  กว้างขวาง  ,  เต็ม  

วิรัช  (  Wirach  ,  Virach  )  แปลว่า  ต่างประเทศ  

วิริยะ  (  Wiriya  ,  Viriya  )  แปลว่า  ความเพียร  

วิโรจน์  (  Wirot  ,  Wiroj  )  แปลว่า  สว่าง  ,  รุ่งเรือง  

วิวัฒน์  (  Wiwat  ,  Viwat  )  แปลว่า  ความเจริญรุ่งเรือง  

วิศาล  (  Wisan  ,  Wisal  )  แปลว่า  กว้างขวาง  

วิศิษฏ์  (  Wisit  ,  Visit  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  เลิศ  ,  ยอดเยี่ยม  

วิสุทธิ์  (  Wisut  ,  Visut  )  แปลว่า  บริสุทธิ์  ,  หมดจด  ,  สะอาด  

วิสุทธิกานต์  (  Wisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์  

วิสุทธิชัย  (  Wisuttichai  )  แปลว่า  ผู้ชนะอันบริสุทธิ์  

วิสุทธิพงศ์  (  Wisuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์  

วิสุทธิพงษ์  (  Wisuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์  

วิษณุ  (  Wisanu  ,  Visanu  )  แปลว่า  พระนารายณ์  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์