ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สิริ

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สิริ มีดังนี้  อาทิเช่น  

สิริ  (  Siri  )  แปลว่า  มิ่ง , ขวัญ ,  ศรี  ,  ความงาม ,  ความสง่า  ,  ความเปล่งปลั่ง , ความสว่าง ,

ความเจริญ ,  ความสำเร็จ  , ความน่ารัก  

สิริกนา  (  Sirikana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีความน่ารัก  ,  เด็กหญิงผู้มีความเจริญ  

สิริกมล  (  Sirikamol  ,  Sirikamon  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม  

สิริกันยา  (  Sirikanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

สิริกัลยา  (  Sirikanlaya  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

สิริกัญญา  (  Sirikanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

สิริกานต์  (  Sirikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความสำเร็จ  ,  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ  

สิริกาญจน์  (  Sirikan  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม  

สิริกนิษฐา (  Sirikanista  ,  Sirikanitta  )  แปลว่า  น้องผู้มีความน่ารัก  

สิริขนิษฐา  (  Sirikhanista  ,  Sirikhanitta  )  แปลว่า  น้องผู้มีความน่ารัก  

สิริขวัญ  (  Sirikhwan  )  แปลว่า  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ  

สิริจงกล  (  Sirijongkol  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม  

สิริจรรยา  (  Sirijanya  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติงาม  

สิริจันทรา  (  Sirijantra  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งจันทรา  

สิริชไม  (  Sirichamai  )  แปลว่า  ผู้น่ารักทั้งคู่  

สิริชนา  (  Sirichana  )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จ  

สิริชามา  (  Sirichama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความเจริญ  

สิริญา  (  Siriya  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

สิริณัฐ  (  Sirinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

สิริณัฏฐ์  (  Sirinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

สิริดนุชา  (  Siridanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความเจริญ 

สิริดนยา  (  Siridanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความเจริญ  

สิริทิพา  (  Siritipa  )  แปลว่า  วันแห่งความสำเร็จ  

สิริทิพย์  (  Siritip  ,  Sirithip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา  

สิริทิชา  (  Siriticha  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ  

สิริธนา  (  Siritana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมีความเจริญ  

สิริธัญญา  (  Siritanya  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

สิริธิดา  (  Siritida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความเจริญ  

สิรินันท์  (  Sirinan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความสำเร็จ  

สิรินาฏ  (  Sirinat  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

สิรินิภา  (  Sirinipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ  

สิรินิศา  (  Sirinisa  )  แปลว่า  ราตรีแห่งความงาม  

สิรินิสา  (  Sirinisa  )  แปลว่า  ราตรีแห่งความงาม  

สิรินุช  (  Sirinuch  )  แปลว่า  น้องผู้มีความเจริญ  

สิริบัณฑิตา  (  Siribantita  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

สิริประไพ  (  Siriprapai  )  แปลว่า  ผู้มีความงามมีความเจริญ  

สิริประภา  (  Siriprapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างแห่งความงาม  

สิริปรียา  (  Siripreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ  

สิริผกา  (  Siriphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม  

สิริพจี  (  Siripajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยแห่งความเจริญ  

สิริพรรณ  (  Siripan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  

สิริพิชญา  (  Siripitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

สิริพิมล  (  Siripimol  ,  Siripimon  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  

สิริพัชรา  (  Siripatchara  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

สิริไพลิน  ( Siripailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงินแห่งความงาม  

สิริภัทรา  (  Siripattra  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก  

สิริภัสรา  (  Siripassara  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งแสงสว่าง  ,  ผู้มีความงามรุ่งเรือง  

สิริมา  (  Sirima  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

สิริมณี  (  Sirimanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

สิริรัชนี  (  Siriratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี  

สิริรวี  (  Sirirawee  ,  Siriravee  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดั่งดวงตะวัน  

สิริรพี  (  Sirirapee  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดั่งดวงตะวัน  

สิริรัตน์  (  Sirirat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

สิริฤทัย  (  Sirirutai  )  แปลว่า  ผู้ใจแห่งความงาม  

สิริลดา  (  Sirilada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งความเจริญ  

สิริลักษณ์  (  Sirilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะแห่งความงาม  

สิริลักขณา  (  Sirilakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะแห่งความงาม  

สิริวัชรี  (  Siriwatcharee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

สิริวัลลี  (  Siriwanlee , Siriwallee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีความน่ารัก  

สิริวลัย  (  Siriwalai  )  แปลว่า  กำไลแห่งความงาม  

สิริวัลยา  (  Siriwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งความงาม  

สิริวิมล  (  Siriwimol  ,  Siriwimon  ) แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  

สิริวรรณ  (  Siriwan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  

สิริโสภา  (  Sirisopa  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก  

สิริอมรา  (  Siriamara  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน  

สิริอาภา  (  Siriarpa  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีแห่งความงาม  

เครือสิริ  (  Kruasiri  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความน่ารัก  

จารุสิริ  (  Jarusiri  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก  

จุฑาสิริ  (  Jutasiri  )  แปลว่า  ผู้มีความน่ารักที่สุด  

ดนุสิริ  (  Danusiri  )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จ  

ดุจสิริ  (  Dujsiri  )  แปลว่า  เหมือนขวัญ  

พิสุทธิ์สิริ  (  Pisutsiri  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด  

เพ็ญสิริ  (  Pensiri  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม  

ศศิสิริ  (  Sasisiri  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งจันทรา  

สุธาสิริ  (  Sutasiri  )  แปลว่า  อาหารทิพย์แห่งความเจริญ  

อาภาสิริ  (  Arpasiri  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีแห่งความงาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ