ชื่อที่มี ( ตัว ข ) มีคำอ่านออกเสียงว่า ขะ

         ชื่อที่มีตัว ข มีคำอ่านออกเสียงว่า  ( ขะ  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิงมีดังนี้ อาทิเช่น  

ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม  ,  นุ่ม  ,  เขียวสด  

ขจีกานต์  (  Khajeekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  

ขจีกันย์  (  Khajeekan  )  แปลว่า  นางงาม  

ขจีทิพย์  (  Khajeetip  ,  Khajeethip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา  

ขจีนาฏ  (  Khajeenat  )  แปลว่า  นางงาม  

ขจีนุช  (  Khajeenuch  )  แปลว่า  น้องงาม  

ขจีพรรณ  (  Khajeepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

ขจีไพลิน  (  Khajeepailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงินงาม   

ขจีมณี  (  Khajeemanee  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรงาม  

ขจีมาส  (  Khajeemas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งาม  

ขจีมาศ  (  Khajeemas  )  แปลว่า  ทองงาม  

ขจีรัตน์  (  Khajeerat  )  แปลว่า  เพชรงาม  ,  แก้วงาม  

ขจีลดา  (  Khajeelada  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เครือเถางาม  

จิรขจี  (  Jirakhajee  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน  

จารุขจี  (  Jarukhajee  )  แปลว่า  งามน่ารัก  

ชุติขจี  (  Chutikhajee  )  แปลง่า  งามรุ่งเรือง  

ฐิติขจี  (  Thitikhajee  )  แปลว่า  งามดำรงอยู่  

ดนุขจี  (  Danukhajee  )  แปลว่า  ฉันงาม  

ดุจขจี  (  Dujkhajee  )  แปลว่า  เหมือนงาม  

ทิชาขจี  (  Tichakhajee  )  แปลว่า  คนงาม  

ทิพาขจี  (  Tipakhajee  )  แปลว่า  วันงาม  

ประกายขจี  (  Prakiekhajee  )  แปลว่า  ดาวงาม  

ผกาขจี  (  Phakakhajee  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

ผกายขจี  (  Phakiekhajee  )  แปลว่า  ดาวงาม

พิมพ์ขจี  (  Pimkhajee  )  แปลว่า  รูปงาม 

เพียงขจี  (  Piangkhajee  )  แปลว่า  งามเสมอ  

พนาขจี  (  Panakhajee  )  แปลว่า  ป่างาม  ,  ป่าเขียวสด  

พีรขจี  (  Peerakhajee  )  แปลว่า  ผู้กล้างาม  

เพชรขจี  (  Pechkhajee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

เพ็ญขจี  (  Penkhajee  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม  

พัชราขจี  (  Patcharakhajee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

ภัสราขจี  (  Passarakhajee  )  แปลว่า  งามรุ่งเรือง  ,  แสงสว่างงาม  

ศศิขจี  (  Sasikhajee  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งาม  

สกาวขจี  (  Sakaokhajee  )  แปลว่า  งามสะอาด  ,  งามขาว  

อุษาขจี  (  Usakhajee  )  แปลว่า  เช้าตรู่งาม  

ขนิษฐา  (  Khanista  ,  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง  

ขนิฎฐา  (  Khanidta  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิฏฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง 

  ชื่อผู้ชายมีดังนี้  อาทิเช่น  

ขจร  (  Khajorn )  แปลว่า  กำจร , ฟุ้งไป , ชื่อพันธุ์ไม้  

ขจรกุล  (  Khajornkul )  แปลว่า  เชื้อสายกำจร  

ขจรกานต์  (  Khajornkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักฟุ้งไป  

ขนิษฐ์  (  Khanit , Khanis  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิษฐ์กานต์  (  Khaniskan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก  

ขนิฎฐ์  (  Khanid )  แปลว่า  น้อง  

ขนิฎฐ์กุล  (  Khanidkul  )  แปลว่า  เชื่อสายน้อง  

ขนิฏฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง  

ขนิฏฐ์พงศ์  (  Khanitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง  

ขนิฏฐ์พงษ์  (  Khanitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง  

ขจ่าง  (  Khajang  )  แปลว่า  กระจ่าง  (  สว่าง  ,  สุกใส  ,  แจ่ม  ,  ชัดเจน  )  

เขษม  (  Khasem  )  แปลว่า  สบายใจ , พ้นภัย  ,  เกษม 

เขษมกุล  (  Khasemkul  )  แปลว่า  เชื้อสายพ้นภัย  

เขษมพันธุ์  (  Khasempan  )  แปลว่า  เชื้อสายพ้นภัย  

เขษมพงศ์  (  Khasempong  )  แปลว่า  เชื้อสายพ้นภัย  

จิรขนิษฐ์  (  Jirakhanis  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน  

จิรขนิฎฐ์  (  Jirakhanid  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน  

จิรขนิฏฐ์  (  Jirakanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน  

ฐิติขนิษฐ์  (  Thitikhanis  )  แปลว่า  น้องดำรงอยู่  

ณัฐขนิฎฐ์  (  Nattakhanid  ,  Natkhanid  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์  

ณัฏฐขนิฏฐ์  (  Nattakhanit  ,  Natkhanit  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์  

ดนุขนิษฐ์  (  Danukhanis  )  แปลว่า  น้องฉัน  

ถิรขนิษฐ์  (  Thirakhanis  )  แปลว่า  น้องแข็งแรง  

ธีรขนิษฐ์  (  Teerakhanis  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์  

นันทขนิษฐ์  (  Nantakhanis ,  Nattakhanit  )  แปลว่า  น้องมีความยินดี  

พุฒิขนิษฐ์  (  Puttikhanis  )  แปลว่า  น้องมีความเจริญ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์