ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วิจัย  (  Wijai  )  แปลว่า  การค้น  ,  การสอบสวน  

วิจารณ์  (  Wijan  )  แปลว่า  ใคร่ครวญ  ,  ตรอง   

วิจิตร  (  Wijit  )  แปลว่า  งดงาม  

วิชิต  (  Wichit  )  แปลว่า  ชนะแล้ว  

วิเชียร  (  Wichian )  แปลว่า  เพชร  

วิทิต  (  Witit  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์  

วิทูร  (  Witoon  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  มีปัญญา  ,  ชำนาญ  

วินัย  (  Winai  )  แปลว่า  ระเบียบข้อบังคับ  

วินิจ  (  Winij  )  แปลว่า  ตรวจตรา  

วินิต  (  Winit  )  แปลว่า  ปกครอง  

วิบูลย์  (  Wiboon  ,  Wibool  )  แปลว่า  เต็ม  ,  กว้างขวาง  

วิภาส  (  Wipas  )  แปลว่า  สว่าง  

วิรัช  (  Wirach  )  แปลว่า  ต่างประเทศ  

วิริยะ  (  Wiriya  )  แปลว่า  ความเพียร  

วิโรจน์  (  Wiroj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง  

วิวัฒน์  (  Wiwat  )  แปลว่า  ความเจริญรุ่งเรือง  

วิศาล  (  Wisal  .  Wisan  )  แปลว่า  กว้างขวาง  

วิศิษฏ์  (  Wisit  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  ยอดเยี่ยม  ,  เลิศ  

วิสุทธิ์  (  Wisut  )  แปลว่า  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  ,  หมดจด  

วิสุทธิกุล  (  Wisuttikul  )  แปลว่า  เชื้อสายหมดจด  

วิสุทธิชัย  (  Wisuttichai  )  แปลว่า  การชนะที่สะอาด  

วิสุทธิเชษฐ์  (  Wisuttichet  )  แปลว่า  พี่หมดจด  

วิสุทธิโชติ  (  Wisuttichot  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองอันหมดจด  

วิสุทธิณัฐ  (  Wisuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

วิสุทธิณัฏฐ์  (  Wisuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

วิสุทธิเดช  (  Wisuttidech  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจอันหมดจด  

วิสุทธิเทพ  (  Wisuttitep  )  แปลว่า  เทพผู้หมดจด  

วิสุทธิพงศ์  (  Wisuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายหมดจด  

วิสุทธิพงษ์  (  Wisuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายหมดจด  

วิสุทธิพันธุ์  (  Wisuttipan  )  แปลว่า  เชื้อสายหมดจด  

วิสุทธิศักดิ์  (  Wisuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจหมดจด  

จิรวิสุทธิ์  (  Jirawisut  )  แปลว่า  ผู้หมดจดอันยั่งยืน  

จุฑาวิสุทธิ์  (  Jutawisut  )  แปลว่า  ผู้หมดจดที่สุด  

ชนาวิสุทธิ์  (  Chanawisut  )  แปลว่า  ผู้หมดจด  

ธีรวิสุทธิ์  (  Teerawisut  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

นันทวิสุทธิ์  (  Nantawisut  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันหมดจด  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ