ชื่อที่มีคำแปลว่ารุ่งเรือง

       ชื่อที่มีคำแปลว่า  รุ่งเรือง  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

ชุติ  (  Chuti  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง  ,  ความสว่างไสว  ,  ดวงดาว  

ชุติกานต์  (  Chutikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง  

ชุติณัฐ  (  Chutinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง 

ชุติณัฏฐ์  (  Chutinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

ชุติญา  (  Chutiya  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง

ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง  

ชุตินาฏ  (  Chutinat  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง

รุจา  (  Ruja  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง  

รุจากานต์  (  Rujakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง

รุจาสินี  (  Rujasinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

รุจิ  (  Ruji  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง  ,  ความงาม  ,  แสง  

รุจิกานต์  (  Rujikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความรุ่งเรือง  

รุจิณัฐ  (  Rujinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง  

รุจิณัฏฐ์  (  Rujinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง 

รุจินาฏ  (  Rujinat  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง  ,  นางผู้มีความงาม  

รุจิสินี  (  Rujisinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง  ,  นางผู้มีความงาม 

รุจิระ  (  Rujira  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  งาม  ,  สวย  

รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  งาม  ,  สวย  

รุจิราภรณ์  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

รุจี  (  Rujee  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง  ,  ความงาม  ,  แสง 

รุจีนุช  (  Rujeenuch  )  แปลว่า  น้องมีความรุ่งเรือง  ,  น้องมีความงาม  

รุจีนาฏ  (  Rujeenat  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง   

ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ  

ธัญญานุช  (  Tanyanuch  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง  

ธัญญานาฏ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

ธัญญาณัฐ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

ธัญญาณัฏฐ์  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง

ธัญญาภรณ์  (  Tanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง  

ธัญญาสินี  (  Tanyasinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

ธัญลักษณ์  (  Tanyalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี  

ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  แสง  ,  แสงไฟ  

ประภาณัฐ  (  Prapanat  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งนักปราชญ์  

ประภาณัฏฐ์  (  Prapanat  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งนักปราชญ์  

ประภาภรณ์  (  Prapaporn  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเครื่องประดับ 

ประภาสินี  (  Prapasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ประภานาฏ  (  Prapanat  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ประภานุช  (  Prapanuch  ) แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง 

ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี  

ภัสรา  ( Passara , Patsara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี  

ภัสราณัฐ  (  Passaranat  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งนักปราชญ์  

ภัสราณัฏฐ์  (  Passaranat  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งนักปราชญ์  

ภัสรานาฏ  (  Passaranat  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ภัสราภรณ์  (  Passaraporn  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเครื่องประดับ  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

กระจ่าง  (  Krajang  )  แปลว่า  สว่าง  ,  สุกใส  ,  แจ่ม  ,  ชัดเจน  

จรส  (  Jaros  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง  ,  แจ่มแจ้ง  

จรสพงศ์  (  Jarospong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

จรสพงษ์  (  Jarospong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

จรัส  (  Jaras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง  ,  สุกใส  

ศิรจรัส  (  Sirajaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองยิ่ง  ,  ผู้รุ่งเรืองที่สุด  

จรูญ  (  Jaroon  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  งาม  

จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง  ,  จรัส  

จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  งาม  ,  จรูญ  

โชติ  (  Chot  ,  Choti  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง  ,  ความสว่าง  

โชติพงศ์   (  Chottipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง  

โชติพงษ์  (  Chottipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง  

ชัชวาล  (  Chatchawal  ,  Chatchawan  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง  

ดำเกิง  (  Damkerng  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สูง  ,  ขึ้น  

ตระการ  (  Trakan  )  แปลว่า  งาม  

ประเทือง  (  Pratuang  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ทำให้ดีขึ้น  

ประภาส  (  Prapas  )  แปลว่า  แสงสว่าง  

ไพโรจน์  (  Pairot  ,  Pairoj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สุกใส  

ภาณุ  (  Panu  )  แปลว่า  แสงสว่าง ,  ดวงอาทิตย์  

ภาณุพงศ์  (  Panupong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง  

ภาณุพงษ์  (  Panupong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง

ภาสกร  (  Passakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

รังสิมันตุ์  (  Rangsiman  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  ,  ดวงอาทิตย์  

วิวัฒน์  (  Wiwat  ,  Viwat  )  แปลว่า  ความเจริญรุ่งเรือง  

วิโรจน์  (  Wirot  ,  Wiroj  )  แปลว่า  สว่าง  ,  รุ่งเรือง  ,  แจ่มใส  

สวัสดิ์  (  Savas  ,  Sawat  )  แปลว่า  ความเจริญรุ่งเรือง  

สุก  (  Suk  )  แปลว่า  สว่าง  ,  ขาว ,  สะอาด  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์