ชื่อที่อ่านออกเสียงว่ากะ

        ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า  กะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทืเช่น   

กนกกานต์  (  Kanokkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งทอง  

กนกทิพย์  (  Kanoktip  ,  Kanokthip  )  แปลว่า  ทองคำเป็นของเทวดา  

กนิษฐา  (  Kanitta  ,  Kanista  )  แปลว่า  น้อง  

กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง  

กนิษฐ์ทิพย์  (  Kanistip  ,  Kanisthip  )  แปลว่า  น้องเป็นของเทวดา  

กนิฏฐ์ทิพย์  (  Kanittip  ,  Kanitthip  )  แปลว่า  น้องเป็นของเทวดา  

กมลทิพย์  (  Kamoltip  ,  Kamolthip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา  ,  บัวเป็นของเทวดา  

กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  บัว  ,  ใจ  ,  นางงาม  

กนา  ( Kana  )  แปลว่า  เด็กหญิง  , นางน้อย 

กนากานต์  (  Kanakann  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นที่รัก  

กนาณัฐ  (  Kananat  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นนักปราชญ์  

กนาณัฏฐ์  (  Kananat  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นนักปราชญ์  

กนาลักษณ์  (  Kanalak  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีลักษณะดี  

กรกนก  (  Kornkanok  )  แปลว่า  กำไลทองคำ  

ขวัญกมล  (  Khwankamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นศรีแห่งใจ  

ขวัญกนา  (  Khwankana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีความเจริญ  

ขวัญกนิษฐ์  (  Khwankanis  )  แปลว่า  น้องผู้มีความเจริญ  

ขวัญกนิฏฐ์  (  Khwankanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความเจริญ  

เครือกนก  (  Kruakanok  )  แปลว่า  เชื้อสายทองคำ  

เครือกมล  (  Kruakamol  )  แปลว่า  เชื้อสายใจ  ,  เชื่อสายบัว  

เครือกนา  (  Kruakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

จารุกนิษฐ์  (  Jarukanis  )  แปลว่า  น้องน่ารัก  

จารุกนิฏฐ์  (  Jarukanit  )  แปลว่า  น้องน่ารัก  

จารุกมล  (  Jarukamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม  

จารุกนก  (  Jarukanok  )  แปลว่า  ทองงาม  

จิรกนา  (  Jirakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้ยั่งยืน 

จิตรากนิษฐ์  (  Jittrakanis  )  แปลว่า  น้องงดงาม  

จิตรากนิฏฐ์  (  Jittrakanit  )  แปลว่า  น้องงดงาม  

ฉลองกนก  (  Chalongkanok  )  แปลว่า  ฉลองทองคำ  

ฉลองกมล  (  Chalongkamol  )  แปลว่า  ฉลองใจ  

ธิดากมล  (  Tidakamol  )  แปลว่า  ใจลูกหญิง  

ธิดากนิษฐ์  (  Tidakanis  )  แปลว่า  ลูกหญิงน้อง  

ธิดากนิฏฐ์  (  Tidakanit  )  แปลว่า  ลูกหญิงน้อง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  ทองคำ  

กนกพงศ์  (  Kanokpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทองคำ  

กนกพงษ์  (  Kanokpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทองคำ  

กนิษฐ์  (  Kanit  ,  Kanis  )  แปลว่า  น้อง  

กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง

กนิษฐ์พงศ์  (  Kanispong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง  

กนิษฐ์พงษ์  (  Kanispong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื่อสายน้อง  

กมล  (  Kamol  ,  Kamon  )  แปลว่า  ใจ  ,  บัว  

กวี   (  Kawee  ,  Kavee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

กรินทร์  (  Karin  )  แปลว่า  ช้าง  ,  พญาช้าง  

กรุณา  (  Karuna  )  แปลว่า ความสงสาร  ,  การช่วยเหลือเมื่อเห็นผู้อื่นได้ทุกข์  

กษมา  (  Kasama  )  แปลว่า  ความอดกลั้น  

กษมาพงศ์  (  Kasamapong  )  แปลว่า  ความอดกลั้นแห่งเชื้อสาย  

กษมาพงษ์  (  Kasamapong  )  แปลว่า  ความอดกลั้นแห่งเชื้อสาย  

เกษตร  (  Kaset  )  แปลว่า  ที่ดิน  ,  ทุ่ง  ,  แดน  

เกษม  (  Kasem  )  แปลว่า  สบายใจ  ,  พ้นภัย  

เกษมณัฐ  (  Kasemnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์พ้นภัย  

เกษมณัฏฐ์  (  Kasemnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์พ้นภัย 

จิรกนิษฐ์  (  Jirakanis  ,  Jirakanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน  

จิรกนิฏฐ์  (  Jirakanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน  

ฉลองกนิษฐ์  (  Chalongkanis  )  แปลว่า  ฉลองน้อง  

ฉลองกนิฏฐ์  (  Chalongkanit  )  แปลว่า  ฉลองน้อง  

ชนากนิฏฐ์  (  Chanakanit  )  แปลว่า น้อง  

ชัยเกษม  (  Chaikasem  )  แปลว่า  ชนะสบายใจ ,  ชนะพ้นภัย  

ไชยเกษม  (  Chaikasem  )  แปลว่า  ผู้พ้นภัยเจริญกว่า  

ชาญเกษม  (  Chankasem  )  แปลว่า  ชำนาญสบายใจ  ,  พ้นภัยชำนาญ  

เชษฐ์เกษม  (  Chetkasem  )  แปลว่า  พี่พ้นภัย  ,  พี่สบายใจ  

โชติเกษม  (  Chotkasem  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองสบายใจ  

ดนุเกษม  (  Danukasem  )  แปลว่า  ฉันพ้นภัย  ,  ฉันสบายใจ  

เดชกนก  (  Dechkanok  )  แปลว่า  ผู้มีทองคำมีชื่อเสียง  

เดชเกษม  (  Dechkasem  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงพ้นภัย 

ฐิติกมล  (  Thitikamol  )  แปลว่า  ใจดำรงอยู่  ,  การดำรงอยู่แห่งใจ  

ฐิติกนก  (  Thitikanok  )  แปลว่า  ทองคำดำรงอยู่  

ฐิติเกษม  (  Thitikasem  )  แปลว่า  พ้นภัยดำรงอยู่  ,  สบายใจดำรงอยู่  

ถิรกนก  (  Thirakanok  )  แปลว่า  ผู้มีทองคำมั่นคง 

ถิรกมล  (  Thirakamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจมั่นคง 

ถิรเกษม  (  Thirakasem  )  แปลว่า  ผู้มั่นคงสบายใจ  

ธนกนิษฐ์  (  Tanakanis  )  แปลว่า  น้องมีทรัพย์สิน  

ธนกนิฏฐ์  (  Tanakanit  )  แปลว่า  น้องมีทรัพย์สิน 

ธนเกษม  (  Tanakasem  )  แปลว่า  ผู้สบายใจมีทรัพย์สิน  

ธีรกนิษฐ์  (  Teerakanis  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์  

ธีรกนิฏฐ์  (  Teerakanit  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ