ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พรรณ

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พรรณ  มีดังนี้  อาทิเช่น  

พรรณ  (Pan  )  แปลว่า  วรรณ ,  ความงาม  , ความสรรเสริญ  ,  ความยกย่อง  ,  แสง  ,  สี  ,  เพศ ,  ชนิด  , 

พัณณ์ , วัณณ์  

กมลพรรณ  (  Kamolpan ,  Kamonpan  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม  ,  ผู้มีความงามดั่งบัว  

กันยาพรรณ  (  Kanyapan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

กัญญาพรรณ  (  Kanyapan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

กัลยาพรรณ  (  Kanlayapan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

กานตาพรรณ  (  Kantapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความงาม  

กุสุมพรรณ  (  Kusumpan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม  

ขจีพรรณ  (  Khajeepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

เครือพรรณ  (  Kruapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเชื้อสาย ,  ผู้เป็นเชื้อสายมีความงาม  

จงกลพรรณ  (  Jongkolpan ,  Jongkonpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม  

จุฑาพรรณ  (  Jutapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

จิรพรรณ  (  Jirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน  

จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก  

จิตราพรรณ  (  Jittrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง  

ฉลองพรรณ  (  Chalongpan  )  แปลว่า  ฉลองความงาม  

ชนาพรรณ  (  Chanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

ชไมพรรณ  (  Chamaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามทั้งคู่  

ชุติพรรณ  (  Chutipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามและมึความรุ่งเรือง  

ฐิติพรรณ  (  Thitipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดำรงอยู่  

ณัฏฐาพรรณ  (  Nattapan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความงาม  

ดนุพรรณ  (  Danupan  )  แปลว่า  ฉันมีความงาม  

ดนุชาพรรณ  (  Danuchapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  

ดาราพรรณ  (  Darapan  )  แปลว่า  ดวงดาวแห่งความงาม  

ถิรพรรณ  (  Thirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามแข็งแรง  ,  ผู้มีความงามมั่นคง  

ทิชาพรรณ  (  Tichapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

ทิพาพรรณ  (  Tipapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม  

ธนพรรณ  (  Tanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามมีทรัพย์สิน  

ธิติพรรณ  (  Thitipan  ,  Titipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามและมีปัญญา  ,  ผู้มีความงามและมีความมั่นคง 

นันทพรรณ  (  Nantapan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความงาม  

นภาพรรณ  (  Napapan  )  แปลว่า  ท้องฟ้าแห่งความงาม  

เนตราพรรณ  (  Nettrapan  )  แปลว่า  ดวงตาแห่งความงาม  ,  ผู้นำทางแห่งความงาม  

บุษราพรรณ  (  Butsarapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งพลอยสีเหลือง  

บุศราพรรณ  (  Butsarapan  ) แปลว่า  ความงามแห่งพลอยสีเหลือง  

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

ประภาพรรณ  (  Prapapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามมีแสงสว่าง  

ปรียาพรรณ  (  Preeyapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความงาม  

ผกาพรรณ  (  Phakapan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม  

ผกายพรรณ  (  Phakiepan  )  แปลว่า  ดวงดาวแห่งความงาม  ,  ความงามแห่งแสงที่กระจายออก  

พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

พรพรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  พรแห่งความงาม  

เพ็ญพรรณ  (  Penpan  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม  

เพียงพรรณ  (  Piangpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ  

พิมพ์พรรณ  (  Pimpan  )  แปลว่า  รูปแห่งความงาม  

พิริยาพรรณ  (  Piriyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรมีความงาม  

พิทยาพรรณ  (  Pittayapan  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้และความงาม  

พิชญาพรรณ  (  Pitchayapan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความงาม  

พิสุทธิพรรณ  (  Pisuttipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด  

พิศพรรณ  (  Pispan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

พรรณพิศ  (  Panpis  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

พรรณทิพย์  (  Pantip  ,  Panthip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา  

พรรณทิวา  (  Pantiwa  ,  Pantiva  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม  

พรรณนภา  (  Pannapa  )  แปลว่า  ท้องฟ้าแห่งความงาม  

ภัทราพรรณ  (  Pattrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก  

ภัสราพรรณ  (  Passarapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามและมีแสงสว่าง  

มณฑาพรรณ  (  Montapan  )  แปลว่า  ต้นมณฑาแห่งความงาม  

มณีพรรณ  (  Maneepan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

มยุรพรรณ  (  Mayurapan  )  แปลว่า  นกยูงแห่งความงาม  

รพีพรรณ  (  Rapeepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน  

รวีพรรณ   (  Raweepan  ,  Raveepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน  

รัชนีพรรณ  (  Ratchaneepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี  

รุจิราพรรณ  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง  

รุจิพรรณ  (  Rujipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง  

รุจีพรรณ  (  Rujeepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง  

รำไพพรรณ  (  Rampaipan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน  

เรณูพรรณ  (  Renoopan  )  แปลว่า  ความงามของละอองเกสรดอกไม้  

ลดาพรรณ  (  Ladapan  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งความงาม  

ลักขณาพรรณ  (  Lakkhanapan  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะแห่งความงาม  

ลออพรรณ  (  Laorpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

วัชราพรรณ  (  Watcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

วิไลพรรณ  (  Wilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

วิมลพรรณ  (  Wimolpan  ,  Wimonpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

ศศินาพรรณ  (  Sasinapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงจันทร์  

ศิริพรรณ  (  Siripan  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีความงาม  

โศภิตาพรรณ  (  Sopitapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

สกาวพรรณ  (  Sakaopan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสะอาด  

สโรชาพรรณ  (  Salochapan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม  

สิริพรรณ  (  Siripan  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีความงาม  

เสาวพรรณ  (  Souwapan  ,  Saowapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

โสภาพรรณ  (  Sopapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

อาภาพรรณ  (  Arpapan  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีแห่งความงาม  

อรพรรณ  (  Orrapan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

อมรพรรณ  (  Amornpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน  

อัจฉราพรรณ  ( Atcharapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งนางฟ้า  

อำไพพรรณ  (  Ampaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "