ชื่อผู้ชายที่มีคำว่าวิชญ์

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิชญ์  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วิชญ์  (  Wich  ,  Wit  ,  Vich  ,  Vit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

วิชญา  (  Witchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

กานต์วิชญ์  (  Kanwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

ไกรวิชญ์  (  Kraiwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง 

เกรียงวิชญ์  (  Kriangwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง  

ขจรวิชญ์  (  Khajornwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ทั่ว  

คฑาวิชญ์  (  Katawich  )  แปลว่า  คฑาผู้รู้  

คมวิชญ์  (  Komwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เฉียบแหลม  

จิรวิชญ์  (  Jirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

จุฑาวิชญ์  (  Jutawich  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์  

จรัสวิชญ์  (  Jaraswich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง  

ฉลองวิชญ์  (  Chalongwich  )  แปลว่า  ฉลองนักปราชญ์  

ชนาวิชญ์  (  Chanawich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

ชัยวิชญ์  (  Chaiyawich  ,  Chaiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ชนะ  

ไชยวิชญ์  (  Chaiyawich  ,  Chaiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์เจริญกว่า  

ชุติวิชญ์  (  Chutiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง  

โชติวิชญ์  (  Chotiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง  

ชาญวิชญ์  (  Chanwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ชำนาญ  

เชษฐวิชญ์  (  Chettawich  ,  Chestawich  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นนักปราชญ์  

ฐิติวิชญ์  (  Thitiwich  ,  Titiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่  

ณวิชญ์  (  Nawich  )  แปลว่า  ที่นักปราชญ์  

ณัฐวิชญ์  (  Nantawich  )  แปลว่า  ผู้รู้ ,  นักปราชญ์  

ณัฏฐวิชญ์  (  Nantawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

ดนุวิชญ์  (  Danuwich  )  แปลว่า  แํนเป็นนักปราชญ์  

ถิรวิชญ์  (  Thirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์แข็งแรง  ,  นักปราชญ์มั่นคง  

ทีฆวิชญ์  (  Teekawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

ธีรวิชญ์  (  Teerawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  ,  ผู้รู้มีปัญญา  

นราวิชญ์  (  Narawich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

นิธิวิชญ์  (  Nitiwich  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์แห่งนักปราชญ์  

บูรณวิชญ์  (  Booranawich  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนักปราชญ์  

ปิยวิชญ์  (  Piyawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 

ปิติวิชญ์  (  Pitiwich  )  แปลว่า  การยินดีแห่งนักปราชญ์  

พงศ์วิชญ์  (  Pongwich  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์  ,  เชื้อสายนักปราชญ์  

พงษ์วิชญ์  (  Pongwich  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นนักปราชญ์  ,  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์  

พัฒนวิชญ์  (  Pattanawich  )   แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

พัชรวิชญ์  (  Patcharawich  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

พีรวิชญ์  (  Peerawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  

พุฒิวิชญ์  (  Puttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

ภัทรวิชญ์  (  Pattarawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์น่ารัก  

รัฐวิชญ์  (  Rattawich  )  แปลว่า  แว่นแคว้นแห่งนักปราชญ์  

ฤทธิวิชญ์  (  Rittiwich  )  แปลว่า  อำนาจนักปราชญ์  

เลิศวิชญ์  (  Lerswich  )  แปลว่า  ผู้รู้ดียิ่ง  ,  นักปราชญ์ดียิ่ง  

วงศ์วิชญ์  (  Wongwich  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วงษ์วิชญ์  (  Wongwich  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วัชรวิชญ์  (  Watcharawich  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

วุฒิวิชญ์  (  Wuttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 

ศิรวิชญ์  (  Sirawich  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งนักปราชญ์  

ศิริวิชญ์  (  Siriwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ  

ศุภวิชญ์  (  Supawich  )  แปลว่า  ความดีงามแห่งนักปราชญ์  

สุรวิชญ์  (  Surawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  

สุวิชญา  (  Suwitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

สรวิชญ์  (  Sorrawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  

อภิวิชญ์  (  Apiwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง  

อดิวิชญ์  ( Adiwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง  

อติวิชญ์  (  Atiwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง  

อมรวิชญ์  (  Amornwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

อุดมวิชญ์  (  Udomwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์