ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสฯ

       ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสฯมีดังนี้  อาทิเช่น  

กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  พันธุ์ไม้ยืนต้น  

กมลา  ( Kamala  )  แปลว่า  บัว  ,  นางงาม  

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง  

กัลยา (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง  

ขจีกัลยา  (  Khajeekanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  

จารุกัลยา  (  Jarukanlaya  )  แปลว่า  นางงามผู้น่ารัก  

จารุณัฏฐ์  (  Jaranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

จิรกัญญา  (  Jirakanya  )  แปลว่า  นางงามผู้ยั่งยืน  

จิรกัลยา  (  Jirakanlaya  )  แปลว่า  นางงามผู้ยั่งยืน  

ชไมกัญญา  (  Chamaikanya  )  แปลว่า  นางงามทั้งคู่  

ชไมกัลยา  (  Chamaikanlaya  )  แปลว่า  นางงามทั้งคู่  

ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

ณัฏฐภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์  

ณภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  ในแสงสว่าง  ,  ในรัศมี  

บงกช  (  Bongkoch  )  แปลว่า  บัว  ,  ดอกบัว  

บังอร  (  Bangorn  )  แปลว่า  นางงาม  , นาง  

เบญจามาศ  (  Benjamas  )  แปลว่า  ดอกไม้ชนิดหนึ่ง  

ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า  เปลวไฟที่กระเด็นกระจายออกไป  

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม  

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า   ผู้มีความงามยิ่ง  

ประไพวรรณ  (  Prapaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

ประไพภัสร์  (  Prapaipas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม  

ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

ประภัสสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ  

ประภาพร  (  Prapaporn  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้  

ประภาภรณ์  (  Prapaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ  

ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิต  

ปรียา  (  Preeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

ปรียาภรณ์  (  Preeyaporn  )  เเปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก  

ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้  

ผกาพรรณ  (  Phakapan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม  

ผกาวรรณ  (  Phakawan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม  

ผาสุก  (  Phasuk  )  แปลว่า  ความสบาย  

พจี  (  Pajee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  พัณณ์  ,  ความงาม  ,ความสรรเสริญ  ,  ความยกย่อง  ,  สี  ,  แสง  ,  ชนิด  ,  วัณณ์

พรรณราย  (  Pannarie  )  แปลว่า  สีเลื่อมระยับ  

พัลลภา  (  Panlapa  )  แปลว่า  คนสนิท  ,  คนโปรด  

เพ็ญพิชญา  (  Penpitchaya  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนักปราชญ์  

พิมพ์พิชญา  (  Pimpitchaya  )  แปลว่า  รูปนักปราชญ์  

พิมลพิชญา  (  Pimolpitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

พิริยา  (  Piriya  )  แปลว่า  ความเพียร  

พิริยาภรณ์  (  Piriyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องประดับ  

เพียงพิศ  (  Piangpis  )  แปลว่า  งาม  

เพ็ญพิศ  (  Penpis  )  แปลว่า  งาม  ,  เต็มไปด้วยความงาม  

เพ็ญพิชญ์  (  Penpich  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนักปราชญ์  

พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม  

พิมล  (  Pimol  )  แปลว่า  งาม  

พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

ภัสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รุ่งเรือง  

ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี  

มณีภัสรา  (  Maneepassara  )  แปลว่า  แสงเพชร  

มณีลักษณา  (  Maneelaksana  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

มณีลักขณา  (  Maneelakkhana  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

มัลลิกา  (  Manlika  )  แปลว่า  ดอกมะลิ  

รพีพรรณ  (  Rapeepan  )  แปลว่า  งามดั่งดวงตะวัน  

รพีภรณ์  (  Rapeeporn  )  แปลว่า   เครื่องประดับตะวัน  

รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  ,  รุ่งเรือง  

รุจาพรรณ  (  Rujapan  )  แปลว่า  รุ่งเรืองงาม  

เรขาพิมล  (  Rekhapimol  )  แปลว่า  งามดั่งเขียน  

ลาวัณย์  (  Lawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง

วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย  

วัลลภา  (  Wanlapa  )  แปลว่า  คนสนิท  ,  คนโปรด  

วลัย  (  Walai  )  แปลว่า  กำไล  

วรางคณา  (  Warangkana  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ  

วัลลี  (  Wanlee  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย  

วารุณี  (  Warunee  )  แปลว่า  เหล้า  ,  เทวีแห่งเหล้า  

วิลาวัณย์  (  Wilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

วิไล  (  Wilai  )  แปลว่า  งาม  

วิมล  (  Wimol  )  แปลว่า  งาม  

วิลาส  (  Wilas  )  แปลว่า  งาม  

วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร  

ศุภางค์  (  Supang  )  แปลว่า  มีรูปงาม  

ศิวาภรณ์  (  Siwaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพระอิศวร  

ศุลีภรณ์  (  Suleeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพระอิศวร

โศภิษฐ์  (  Sopis  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  ดียิ่ง  

สกาว  (  Sakao  )  แปลว่า  ขาว  ,  สะอาด  

สกาวมณี  (  Sakaomanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

สโรชา  (  Sarocha  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว  

สิริ  ,  ศิริ    (  Siri )  แปลว่า  มิ่งขวัญ  ,  ความสง่า  ,  ความงาม  ,  ศรี  ,  ความเจริญ  ,  ความสำเร็จ  , ผสม

สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง  

สุพรรณี  (  Supannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  ,  ทองคำ  

สุพิมล  (  Supimol  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  บริสุทธิ์แท้  

สุวิมล  (  Suwimol  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  บริสุทธิ์แท้  

สิริณัฏฐา  (  Sirinatta  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ  

สิริพิมล  (  Siripimol  )  แปลว่า  ผุ้มีความงามยิ่ง  

สิริวิมล  (  Siriwimol  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

เสาวรส  ( Saowaros  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งดอกมีกลิ่นหอม  

เสาวลักษณ์  (  Saowalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี  

อรุณี  (  Arunee  )  แปลว่า  เช้าตรู่  ,  เวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น  

อมรา  (  Amara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน  

อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า  

อร  (  Orn  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย  ,  นาง  ,  ผู้หญิง  

อรอุษา  (  Ornusa  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทองงาม  ,  เช้าตรู่งาม  

อรอาภา  (  Ornarpa  )  แปลว่า  รัศมีงาม  

อัปสร  (  Apsorn  )  แปลว่า  นางฟ้า  

อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  งาม  

อารยา  (  Araya  ,  Arraya  )  แปลว่า  งาม  ,  เจริญ  

อิสริยา  (  Itsariya  )  แปลว่า  ความยิ่งใหญ่  

เอมอร  (  Emorn  )  แปลว่า  งามอ่อนหวาน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ