ชื่อผู้ชายที่เกิดวันพุธกลางวัน

         ชื่อผู้ชายที่เกิดวันพุธกลางวันมีดังนี้  อาทิเช่น  

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

กนิษฐ์  (  Kanit  ,  Kanis  )  แปลว่า  น้อง  

กนิฎฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง  

กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง  

กมลกานต์  (  Kamolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจ  

กฤตย์  (  Krit  )  แปลว่า  เกึยรติ  

กฤษณ์  (  Krit  ,  Kris  )  แปลว่า  ชื่อไม้เนื้อหอมชนิดหนึ่ง

กวี  (  Kawee  ,  Kavee  )  แปลว่า  นักประพันธ์  ,  นักปราชญ์ทางบทกลอน  

กบินทร์  (  Kabin  )  แปลว่า  พญาลิง  

กรินทร์  (  Karin  )  แปลว่า  พญาช้าง  

กษมา  (  Kasama  )  แปลว่า  ษมา  ,  กล่าวคำขอโทษ  ,  ความอดกลั้น  

กิตติ  (  Kitti  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ  

กีรติ  (  Keerati  )  แปลว่า  เกียรติ  

กิตติคุณ  (  Kittikun  )  แปลว่า  ชื่อเสียง  

เกยูร  (  Keyoon  )  แปลว่า  สายสร้อย  

เกษม  (  Kasem  )  แปลว่า  สบายใจ  ,  พ้นภัย  

โกวิท  (  Kowit  ,  Koewit  )  แปลว่า  ชำนาญ

โกศล  (  Kosol  ,  Koesol  )  แปลว่า  ฉลาด  

ขนิษฐ์  (  Khanit  ,  Khanis   )  แปลว่า  น้อง  

ขนิฎฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง  

ขนิฏฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง  

คณิต  (  Kanit  )  แปลว่า  การคำนวณ  

คง  (  Kong  )  แปลว่า  ตั้งมั่น  ,  ยั่งยืน  

คงกระพัน  (  Kongkapan ,  Kongkrapan )    คงทนต่ออาวุธที่ที่มาถูกต้องกาย 

คม  (  Kom  )  แปลว่า  เฉียบแหลม  ,  คำนับ 

คมสัน  (  Komsan  )  แปลว่า  ปัญญา  ,  เฉียบแหลม  

คมน์  (  Kom  )  แปลว่า  การไป  ,  การถึง  

คำนึง  (  Kamnung  )  แปลว่า  คิดถึง  

คิมหันต์  (  Kimhan  )  แปลว่า  ฤดูร้อน  

คุณากร  (  Kunakorn  )  แปลว่า  บ่อเกิดแห่งความดี  

เคียง  (  Kiang  )  แปลว่า  ใกล้  ,  ชิด  

แคล้ว  ( Klaeo  )  แปลว่า  รอดไป  ,  พ้นไป  

ฐิติพงศ์  (  Thitipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ดำรงอยู่  

ฐิติพงษ์  (  Thitipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ดำรงอยู่  

ฐิติพันธุ์  (  Thitipan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ดำรงอยู่  

ฐิติกุล  (  Thitikul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ดำรงอยู่  

ฐิติณัฐ  (  Thitinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่  

ฐิติณัฏฐ์  (  Thitinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่  

ณกานต์  (  Nakan  )  แปลว่า  ในที่รัก  

ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

ณัฐกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

ดนุกานต์  (  Danukan  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นที่รัก  

ดนุณัฐ  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นนักปราชญ์  

ดนุณัฏฐ์  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นนักปราชญ์  

ถิรณัฐ   (  Thiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มั่นคง  

ถิรณัฏฐ์  (  Thiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  

ทวีพงศ์  (  Taweepong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเพิ่มขึ้น  

ทวีพงษ์  (  Taweepong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเพิ่มขึ้น  

ทักษิณ  (  Taksin  )  แปลว่า  ทิศใต้  ,  ขวา  ,  พระศิวะ  

ทินกร  (  Tinnakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

ทิวากร  (  Tiwakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

ธนพงศ์  (  Tanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์  

ธนพงษ์  (  Tanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์  

ธนเทพ  (  Tanatep  )  แปลว่า  ทรัพย์สินเทวดา  

ธเนศ  (  Tanes  )  แปลว่า  เจ้าแห่งทรัพย์  

ธีรณัฐ  (  Teeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  

ธีรณัฏฐ์  (  Teeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  

ธีรพงศ์  (  Teerapong  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นเชื้อสาย  

ธีรพงษ์  (  Teerapong  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นเชื้อสาย  

ธีรวัฒน์  (  Teerawat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

ธีรพัฒน์  (  Teerapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

ธีรภัทร์  (  Teerapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้น่ารัก  ,  นักปราชญ์งาม  

ธีรภัสร์  (  Teerapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งนักปราชญ์  ,  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง  

ธีรนันท์  (  Teeranan  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งนักปราชญ์  

ธีรนาท  (  Teeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กึกก้อง  

ธานี  (  Tanee  )  แปลว่า  เมือง  

ธานินทร์  (  Tanin  )  แปลว่า  เมืองใหญ่  

นิธิ  (  Niti  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์  

นิธิธรณ์  (  Nititorn  )  แปลว่า  ผู้ถือไว้ซึ่งขุมทรัพย์  

นที  (  Natee  )  แปลว่า  แม่น้ำ  

นฤนาท  (  Narunat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง  

บูรพา  (  Boorapa  )  แปลว่า  ทิศตะวันออก  

ประคอง  (  Prakong  )  แปลว่า  พยุง  ,  ระวังไม่ให้ล้ม  

ประดิษฐ์  (  Pradis  )  แปลว่า  จัดทำขึ้น  

ประเทือง  (  Pratuang  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  

ประภัสร์  (  Prapas  )  แปลว่า  แสงสว่าง   

ประสิทธิ์  (  Prasit  )  แปลว่า  ทำให้สำเร็จ  ,  ความสำเร็จ  

ประเสริฐ  (  Prasert  )  แปลว่า  ดีเลิศ  

ปณิธาน  (  Panitan  )  แปลว่า  ตั้งใจ  ,  ความตั้งใจ  

ปรีดา  (  Preeda  )  แปลว่า  ยินดี  ,  อิ่มใจ  

ปิติ  (  Piti  )  แปลว่า  การอิ่มใจ  ,  การยินดี  

ปิติกานต์  (  Pitikan  )  แปลว่า  การอิ่มใจอันเป็นที่รัก  

ปิติณัฐ  (  Pitinat  )  แปลว่า  การยินดีแห่งนักปราชญ์  

ปิติณัฏฐ์  (  Pitinat  )  แปลว่า  การยินดีแห่งนักปราชญ์  

ปิติพงศ์  (  Pitipong  )  แปลว่า  การยินดีแห่งเชื้อสาย  

ปิติพงษ์  (  Pitipong  )  แปลว่า  การยินดีแห่งเชื้อสาย  

ปิยพงศ์  (  Piyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก  

ปิยพงษ์  (  Piyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก  

ปิยณัฐ  (  Piyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

ปิยณัฏฐ์  (  Piyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

ประทีป  (  Prateep  )  แปลว่า  โคมไฟ  

พนัส  (  Panas  )  แปลว่า  ป่า  

พยัคฆ์  (  Payak  )  แปลว่า  เสือ  

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้  

พลาดิศัย  (  Paladisai  )  แปลว่า  มีกำลังยิ่ง  

พะยอม  (  Payom  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกเป็นพวงกลิ่นหอม  

พัฒน์  (  Pat  )  แปลว่า  ความเจริญ  

พัฒนา  (  Pattana  )  แปลว่า  ความเจริญ  

พงศ์พัฒน์  (  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ  

พงษ์พัฒน์   (  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ  

พงศ์ภัสร์  (  Pongpas  )  แปลว่า  เชื้อสายมีแสงสว่าง  ,  เชื้อสายมีความรุ่งเรือง  

พงษ์ภัสร์  (  Pongpas  )  แปลว่า  เชื้อสายมีแสงสว่าง  ,  เชื้อสายมีความรุ่งเรือง  

พงศ์ภัทร์  (  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก  

พงษ์ภัทร์  (  Pongpat )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก  

พงศ์พนัส  (  Pongpanas  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า  

พงษ์พนัส  (  Pongpanas  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า  

พงศกร  (  Pongsakorn  )  แปลว่า  ผู้ตั้งวงศ์  

พงศกานต์  (  Pongsakan  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก  

พิทยา  (  Pittaya  )  แปลว่า  ความรู้  

พิทยาณัฐ  (  Pittayanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรู้  

พิทยาณัฏฐ์  (   Pittayanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรู้  

พิทยาพงศ์  (  Pittayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้  

พิทยาพงษ์  (  Pittayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้  

พัลลภ  (  Panlop  )  แปลว่า  คนสนิท  ,  คนโปรด  

พิพัฒน์  (  Pipat  )  ความเจริญ  

พิสุทะิ์  (  Pisut  )  แปลว่า  หมดจด  ,  บริสุทธิ์  ,  สะอาด  

พิศุทธิ์  (  Pisut  )  แปลว่า  หมดจด  ,  บริสุทธิ์  ,  สะอาด  

พิศุทธิพงศ์  (  Pisuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้หมดจด  

พิสุทธิพงษ์  (  Pisuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้หมดจด  

พุฒิกานต์  (  Puttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ  

พุฒิพงศ์  (  Puttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ  

พุฒิพงษ์  (  Puttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ  

พุฒิณัฐ  (  Puttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

พุฒิณัฏฐ์  (  Puttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

พุฒิพัฒน์  (  Puttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง  

พิสิฐ  (  Pisit  )  แปลว่า  ประเสริฐ  

พีรพงศ์  (  Peerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า  

พีรณัฏฐ์  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  

พีรกานต์  (  Peerakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักกล้าหาญ  

พีรพัฒน์  (  Peerapat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ  

พีรวัฒน์  (  Peerawat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ  

พีรวุฒิ  (  Peerawut  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ  

พุทธิพงศ์  (  Puttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีปัญญา

พุทธิพงษ์  (  Puttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีปัญญา  

พุทธิณัฐ  (  Puttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีปัญญา  

พุทธิณัฏฐ์  (  Puttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีปัญญา  

ภาสกร  (  Passakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

ภาณุพงศ์  (  Panupong  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงอาทิตย์  

มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ  

เมธา  (  Meta  )  แปลว่า  ปัญญา  

เมธี  (  Metee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

โยธิน  (  Yotin  )  แปลว่า  นักรบ  

รังสรรค์  (  Rangsan  )  แปลว่า  สร้าง  

รังสิมันตุ์  (  Rangsiman  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

เลิศฤทธิ์  (  Lersrit  )  แปลว่า  มีอำนาจดียิ่ง  

วุฒิธรณ์  (  Wutitorn ,  Wuttitorn )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญ  

วิทยา  (  Wittaya  )  แปลว่า  ความรู้  

วิทยาวงศ์  (  Wittayawong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรู้  

วิศิษฎ์  (  Wisit  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  เลิศ  

วิสุทธิ์  (  Wisut  )  แปลว่า  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  ,  หมดจด  

ศศิน  (  Sasin  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

ศศินพงศ์  (  Sasinpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดวงจันทร์  

ศุภณัฐ  (  Supanat  ,  Suppanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

ศุภพงศ์  (  Supapong  ,  Suppapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ  

ศุภกานต์  (  Supakan  ,  Suppakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ  

โศภน  (  Sopon  )  แปลว่า  ความดี  ,  ความงาม  

สนธยา  (  Sontaya  )  แปลว่า  เวลาพลบค่ำ  

สันติ  (  Santi  )  แปลว่า  ความสงบ  

สาธิต  (  Satit  )  แปลว่า  แสดงให้เห็น  

สายัณห์  (  Sayan  )  แปลว่า  เวลาเย็น  

สุปรีดิ์  (  Supree  )  แปลว่า  ความยินดียิ่ง  

สุรินทร์  (  Surin  )  แปลว่า  พระอินทร์  

สุเรนทร์  (  Suren  )  แปลว่า  พระอินทร์  

สุรกนิษฐ์  (  Surakanit  ,  Surakanis  )  แปลว่า  น้องผู้เข้มแข็ง  

สุรกนิฏฐ์  (  Surakanit  )  แปลว่า  น้องผู้เข้มแข็ง  

สุรขนิษฐ์  (  Surakhanis  ,  Surakhanit  )  

สุรขนิฏฐ์  (  Surakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้เข้มแข็ง  

สุริยะ  (  Suriya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

สุริยา  (  Suriya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

สุริยัน  (  Suriyan  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

เสถียร  (  Sathian  )  แปลว่า  มั่นคง  ,  แข็งแรง  

เสาวรภย์  (  Saowarop  )  แปลว่า  กลิ่นหอม  

อดิศัย  (  Adisai  )  แปลว่า  ประเสริฐ  

อดิศร  (  Adisorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่  

อดิเรก  (  Adirek  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  พิเศษ  

อดุลย์  (  Adul  )  แปลว่า  ไม่มีเปรียบ  

อเนก  (  Anek  )  แปลว่า  มาก  

อภินันท์  (  Apinan  )  แปลว่า  ยินดียิ่ง  ,  ดีใจยิ่ง  

อนุสรณ์  (  Anusorn  )  แปลว่า  ความคำนึงถึง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "