ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันพุธกลางวัน

      ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันพุธกลางวันมีดังนี้  อาทิเช่น  

กนากานต์  (  Kanakan  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นที่รัก  

กนาทิพย์  (  Kanatip  ,  Kanathip  )  แปลว่า  เด็กหญิงเป็นของเทวดา  

กณิการ์  (  Kanika  )  แปลว่า  ชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง ,  กรรณิการ์  

กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  กณิการ์  ,  ชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง  

กรรณิกา  (  Kannika  )  แปลว่า  ดอกไม้  ,  ช่อฟ้า  ,  ฝักบัว  

กนิษฐา  (  Kanitta  ,  Kanista  )  แปลว่า  น้อง  

กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง  

กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง  

กมลทิพย์  (  Kamoltip  ,  Kamolthip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา  ,  ดอกบัวเป็นของเทวดา  

กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  กมล  ,  นางงาม  

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง  

กันยาทิพย์  (  Kanyatip  ,  Kanyathip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา  

กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ  

กัลยา  ( Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง  

กัลยาทิพย์  (  Kanlayatip  ,  Kanlayathip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา  

กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิงงาม  

กัลยารัตน์  (  Kanlayarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ  

กัตติกา  (  Kattika  )  แปลว่า  ดาวลูกไก่

กฤติกา  (  Krittika  )  แปลว่า  ชื่อดาวฤกษ์  

กฤติยา  (  Krittiya  )  แปลว่า  เกียรติ  ,  กีรติ  

กฤตยา  (  Krittaya  )  แปลว่า  เกียรติ  ,  กีรติ  

กิตติยา  (  Kittiya  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ  ,  ชื่อเสียง  

กุลธิดา  (  Kultida  ,  Kuntida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีตระกูล  

กุณฑล  (  Kunton  ]  Kuntol  )  แปลว่า  ต่างหู  

กุสุมา  (  Kusuma  )  แปลว่า  ดอกไม้ทองคำ  

กุสุมาลย์  (  Kusumal  ,  Kusaman  )  แปลว่า  ดอกไม้  

เกศินี  (  Kesinee  )  แปลว่า  นางผมงาม  

เกสร  (  Kesorn  )  แปลว่า  ส่วนสืบพันธุ์ในดอกไม้  

ขนิษฐา  (  Khanista  ,  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง  

ขนิฎฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง  

ขนิฏฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง  

คณิตา  (  Kanitta  )  แปลว่า  การคำนวณ  

คัคนัมพร  (  Katkanamporn  )  แปลว่า  ฟ้า  

คัคนางค์  (  Katkanang  )  แปลว่า  ฟ้า  

เครียว  (  Kriao  )  แปลว่า  รีบไป  ,  รีบมา  

เครือ  (  Krua  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  เถาไม้  

เครือกมล  (  Kruakamol  ,  Kruakamon  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว  

เครือผกา  (  Kruaphaka  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้  

เครือภัทร์  (  Kruapat  )  แปลว่า  เชื้อสายน่ารัก  

เครือภัสรา  (  Kruapassara  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  ,  เชื้อสายมีแสงสว่าง  

เครือมณี  (  Kruamanee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

เครือลดา  (  Krualada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย  

ฐิติกานต์  (  Thitikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดำรงอยู่  

ณลดา  (  Nalada  )  แปลว่า  ที่เชื้อสาย  

ณภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  ที่แสงสว่าง  ,  ในรัศมี  

ณัฐลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นนักปราชญ์  

ณัฏฐ์ลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นนักปราชญ์

ดนุลดา  (  Danulada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน  

ตะวันภัสร์  (  Tawanpas  )  แปลว่า  แสงตะวัน  

ทิพย์ลดา  (  Tiplada ,  Thiplada  )  แปลว่า  เชื้อสายเป็นของเทวดา  

ทิพย์กมล  (  Tipkamol  ,  Thipkamol  )  แปลว่า  ดอกบัวเป็นของเทวดา  

ทิพาพรรณ  (  Tipapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม  

ทิพย์ธิดา  (  Tiptida  ,  Thiptida  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา  

ธิดาทิพย์  (  Tidatip  ,  Tidathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา  

ธนาทิพย์  (  Tanatip  ,  Tanathip  )  แปลว่า  ทรัพย์สินเป็นของเทวดา  

ธีรธิดา  (  Teeratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์  

นภาภรณ์  (  Napaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับฟ้า  

นรีภรณ์  (  Nareeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง  

นิภาภรณ์  (  Nipaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับเสมอ  

นิโลบล  (  Nilobol )  แปลว่า  บัวขาบ  ,  บัวสีน้ำเงิน  

นิศากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

นิศาภรณ์  (  Nisaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งราตรี  

นิรมล  (  Niramol  )  แปลว่า  หญิงงาม 

นฤมล  (  Narumol  )  แปลว่า  หญิงงาม  

เนืองนิตย์  (  Nuangnit  )  แปลว่า  เสมอ  

นัดดา  (  Nadda  )  แปลว่า  หลาน  (  ลูกของลูก  )  

บุษราคัม  (  Butsarakam  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง  

ประณต  (  Pranot  )  แปลว่า  น้อมไหว้

ประณีต  (  Praneet  )  แปลว่า  ละเอียด  ,  ดียิ่ง 

ประนอม  (  Pranom  )  แปลว่า  อะลุ้มอล่วย 

ประภัสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ  ,  แสงสว่าง    

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม  

ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสงสว่าง 

ปราง  (  Prang  )  แปลว่า  แก้ม  ,  มะปราง 

ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิต  ,  ผู้มีลมหายใจ  

ปรานี  (  Pranee  )  แปลว่า  เอ็นดู  ,  เผื่อแผ่  

ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า  แสงเปลวไฟที่กระจายออก  

ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัว  

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน  

ปรียา  (  Preeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

ประภัสสร (  Prapassorn  )  แปลว่า  แสงพราวๆ  

ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้  

ผกาย  (  Phakie  )  แปลว่า  ดาว  ,  แสงกระจาย  

ผาณิต   (  Phanit  )  แปลว่า  น้ำอ้อย  ,  น้ำตาล  

ผาณิตา  (  Phanita  )  แปลว่า  น้ำอ้อย  ,  น้ำตาล

ผาสุก  (  Phasuk  )  แปลว่า  ความสบาย  

พนาลี  (  Panalee  )  แปลว่า  แนวป่า  

พนัสลดา  (  Panaslada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายป่า  

พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  วนิดา  

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  ความงาม  ,  คำสรรเสริญ  ,  ชนิด  

พรรณราย  (  Pannarie  )  แปลว่า  งามผุดผ่อง  

พริ้งเพริศ  (  Pringprers  )  แปลว่า  งามเฉิดฉาย  

พัลลภา  (  Panlapa  ,  Pallapa  )  แปลว่า  คนสนิท  ,  คนโปรด  

พิทยาภรณ์  (  Pittayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ    

พิมพ์ลดา  (  Pimlada  )  แปลว่า  รูปเชื้อสาย  

พิมพ์พิมล  (  Pimpimol  )  แปลว่า  รูปงาม  

พิศพิมล  (  Pispimol  )  แปลว่า  งามยิ่ง 

พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

พิสมัย  (  Pissamai  )  แปลว่า  ความปลื้มใจ  

พิมลพรรณ  (  Pimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

พิมลวรรณ  (  Pimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ไพลิน  (  Pailin  )   แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน  

ภัทรา  (  Pattra  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม  ,  ดี  ,  เจริญ  

ภัสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสง  ,  แสงสว่าง  ,  รุ่งเรือง   

ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี  

ภัสราเนตร  (  Passaranet  )  แปลว่า  ดวงตาผู้มีแสงสว่าง  

ภัสราลดา  (  Passaralada   )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง  

ภัสราภรณ์  (  Passaraporn  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเครื่องประดับ  

ภัสราพรรณ  (  Passarapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นแสงสว่าง  

มณีไพลิน  (  Maneepailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน  

มณฑา  (  Monta  )  แปลว่า  ต้นไม้ใบใหญ่ชนิดหนึ่ง  

มณฑาทิพย์  (  Montatip  )  แปลว่า  ต้นมณฑาเป็นของเทวดา  

มณฑามณี  (  Montamanee  )  แปลว่า  ต้นมณฑาเพชรพลอย  

มธุรส  (  Maturos  )  แปลว่า  น้ำหวาน  ,  อ้อย  

มยุรี  (  Mayuree  )  แปลว่า  นกยูงตัวเมีย  

มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง  

มยุเรศ  (  Mayures  )  แปลว่า  นกยูง  

มัตติกา  (  Mattika  )  แปลว่า  ดินเหนียว  

มัลลิกา  (  Manlika  ,  Mallika  )  แปลว่า  ดอกมะลิ

รวีกานต์  (  Raweekan  ,  Raveekan  )  แปลว่า  ดวงตะวันผู้เป็นที่รัก  

รวีภรณ์  (  Raweeporn  ,  Raveeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับตะวัน  

รพีพรรณ  (  Rapeepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน  

รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

รัตติกาล  (  Rattikal  ,  Rattikan  )  แปลว่า  เวลากลางคืน  

รัศมี  (  Ratsamee  )  แปลว่า  เส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปยังขอบของเส้นรอบวง  ,  แสงสว่าง  ,

แสงที่กระจายออกไป 

เรณู  (  Renoo  )  แปลว่า  ละออง  ,  ละอองเกสรดอกไม้  

ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  เครือเถา  

ลดาวัลยา  (  Ladawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา  

ลักขณา  (  Lakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี  

ลักษมี  (  Laksamee  )  แปลว่า  นางงาม  

วรรณศิริ  (  Wansiri  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญงาม  

วัลลี  (  Wanlee  ,  Wallee  )  แปลว่า  เครือเถา  

วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา  

วาณี  (  Wanee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  

วารุณี  (  Warunee  )  แปลว่า  เหล้า  

วนาลี  (  Wanalee  )  แปลว่า  แนวป่า  

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

ศศินาทิพย์  (  Sasinatip  ,  Sasinathip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของเทวดา  

ศศินาภรณ์  (  Sasinaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดวงจันทร์  

ศศินาพร  (  Sasinaporn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์นำสุขมาให้  

ศศิลดา  (  Sasilada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดวงจันทร์  

ศศิธร  (  Sasitorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

สุวัลลี  (  Suwanlee  ,  Suwallee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

สุวาณี  (  Suwanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี  

สุวลัย  (  Suwalai  )  แปลว่า  กำไลงาม  

สุปราณี  (  Supranee  )  แปลว่า  ผู้มีลมหายใจดี  

สุปรานี  (  Supranee  )  แปลว่า  ผู้เผื่อแผ่ดี  ,  น่าเอ็นดูดี  

สิริมนัส    (  Sirimanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแก่ดวงใจ  

สิริลดา  ( Sirilada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นมิ่งขวัญ  

อนุสรา  (  Anussara  ,  Anusara  )  แปลว่า  ระลึกถึง  

อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  เช้าตรู่  ,  ดวงอาทิตย์แรกขึ้น  

อโณทัย  (  Anotai  )  แปลว่า  เช้าตรู่  

อรุณี  (  Arunee  )  แปลว่า  เช้าตรู่  

อรพินท์  (  Orrapin  )  แปลว่า  ดอกบัว  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์