ชื่อผู้ชายที่เกิดวันอังคาร

       ชื่อผู้ชายที่เกิดวันอังคาร  มีดังนี้  อาทิเช่น    

จมร  (  Jamorn  )  แปลว่า  ชื่อสัตว์จำพวกหนึ่ง  

จรัส  (  Jaras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  

จรูญ  (  Jaroon  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  งาม  

จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  

จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  งาม  

จำเนียร  (  Jamnian  )  แปลว่า  นาน  

จำเริญ  (  Jamrern  )  แปลว่า  เจริญ  ,  เติบโต  

เจริญ  (  Jarern  )  แปลว่า  จำเริญ  ,  เติบโต  ,  มากขึ้น  

จิตต์  (  Jit  )  แปลว่า  จิต  ,  ใจ  

เจริญจิตต์  (  Jarernjit  )  แปลว่า  ผู้มีใจที่เจริญ  

จิรพัฒน์  (  Jirapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน  

จิรภัสร์  (  Jirapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันยั่งยืน  ,  ผู้มีความรุ่งเรืองที่ยั่งยืน  

จิรภัทร์  (  Jirapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักอันยั่งยืน  ,  ผู้มีความงาม  

จิรวัฒน์  (  Jirawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่ยั่งยืน  

จิรวัจน์  (  Jirawat  ,  Jirawaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันยั่งยืน  

จุฑาพัฒน์  (  Jutapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด  

จุฑาภัสร์  (  Jutapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างที่สุด  ,  ผู้มีความรุ่งเรืองที่สุด  

จุฑาภัทร์  (  Jutapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่สุด  

เจษฎา  (  Jessada  )   แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด  ,  ผู้เจริญที่สุด  ,  พี่  

เจษฎาพร  (  Jessadaporn  )  แปลว่า  พี่นำสุขมาให้  

เจียม  (  Jiam  )  แปลว่า  รู้จักประมาณ  

เจือ  (  Jua  )  แปลว่า  ปน  ,  คละ  

แจ้  (  Jae  )  แปลว่า  ชื่อไก่ชนิดหนึ่ง  ,  ไม่สูง  

เจิม  (  Jerm  )  แปลว่า  เฉลิมขวัญ  

เฉลิม  (  Chalerm  )  แปลว่า  เลิศ  ,  ยอด  

เฉลิมชัย  (  Chalermchai  )  แปลว่า  ผู้ชนะเลิศ  

ชวลิต  (  Chawalit  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง  

ชัย  (  Chai  )  แปลว่า  ชนะ  ,  การชนะ  

ไชย  (  Chai  )  แปลว่า  เจริญกว่า  

ไชยา  (  Chaiya  )  แปลว่า  เจริญกว่า  

ชัยชาญ  (  Chaichan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญชนะ  

ฐิติชัย  (  Thitichai  )  แปลว่า  การชนะดำรงอยู่

ฐิติณัฐ  (  Thitinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่  

ฐิติณัฏฐ์  (  Thitinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่  

ณณัฏฐ์  (  Nanat  )  แปลว่า  ที่นักปราชญ์  

ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  ลูกชาย  

ถิรดนัย  (  Thiradanai  )  แปลว่า  ลูกชายแข็งแรง  ,  ลูกชายมั่นคง  

เทพ  (  Tep  )  แปลว่า  เทวดา  

ธนเทพ  (  Tanatep  )  แปลว่า  ทรัพย์สินเทวดา  

ธาดา  (  Tada  )  แปลว่า  ผู้สร้าง  ,  พระพรหม  

ธเนศ    (  Tanes  )  แปลว่า  เจ้าแห่งทรัพย์  

ธนู  (  Tanoo  )  แปลว่า  เครื่องยิงด้วยสาย  

ธวัช  (  Tawach  ,  Tawat  )  แปลว่า  ธง  

ธวัชชัย  (  Tawachchai  ,  Tawatchai  )  แปลว่า  ธงแห่งการชนะ  

ธีรณัฏฐ์  (  Teeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีปัญญา  

ธีรเทพ  (  Teeratep  )  แปลว่า  เทพผู้เป็นนักปราชญ์  

ธีรนันท์  (  Teeranan  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งนักปราชญ์  

ธีรวัจน์  (  Teerawaj  ,  Teerawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำนักปราชญ์  

ธีรวัฒน์  (  Teerawat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

ธีรวัส  (  Teeravas  )  แปลว่า  ผู้รู้เรื่องฤดูฝน  ,  ผู้รู้เรื่องฝน  

ธีรพัฒน์  (  Teerapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

ธีรภัสร์  (  Teerapas  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง  

ธีรภัทร์  (  Teerapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้น่ารัก  ,   นักปราชญ์งาม  

นิธิ  (  Niti  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์  

นิธิภัสร์  (  Nitipas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นขุมทรัพย์  

นิธิพัฒน์  (  Nitipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญเป็นขุมทรัพย์  

นิธิวัฒน์  (  Nitiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญเป็นขุมทรัพย์  

นิธิภัทร์  (  Nitipat  )  แปลว่า  ผู้มีความน่ารักเป็นขุมทรัพย์  ,  ผู้มีความงามเป็นขุมทรัพย์  

นิธินาท  (  Nitinat  )  แปลว่า  ผู้มีความบันลือเป็นขุมทรัพย์  

นิธิณัฐ  (  Nitinat  )   แปลว่า  ขุมทรัพย์แห่งนักปราชญ์  

นิธิณัฏฐ์  (  Nitinat  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์แห่งนักปราชญ์  

นิธิพันธุ์  (  Nitipan  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเป็นขุมทรัพย์  

บริบูรณ์  (  Borriboon  )  แปลว่า  เต็มที่  

บวร  (  Borvorn  ,  Borworn  )  แปลว่า  ประเสริฐ  

บูรพา  (  Boorapa  )  แปลว่า  ทิศตะวันออก  

บูรณพันธุ์  (  Booranapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ทำให้เต็ม  

ปฏิภาณ  (  Patipan  )  แปลว่า  ผู้มีไหวพริบดี  ,  ว่องไวในการโต้ตอบ  

ปฐม  (  Patom  )  แปลว่า  ทีแรก  ,  เบื้องต้น  

ปณิธาน  (  Panitan  )  แปลว่า  ความตั้งใจ  ,  ตั้งใจไว้  

ปทีป  (  Pateep  )  แปลว่า  โคมไฟ  

ประทีป  (  Prateep  )  แปลว่า  โคมไฟ  

ประจิม  (  Prajim  )  แปลว่า  ทิศตะวันตก  

ประชา  (  Pracha  )  แปลว่า  หมู่คน  

ประดิษฐ์  (  Pradis  ,  Pradit  )  แปลว่า  คิดทำขึ้น  ,  จัดทำขึ้น  

ประภัส  (  Prapas  )  แปลว่า  แสงสว่าง  

ประภัสสร์  (  Prapas  )  แปลว่า  แสงพราวๆ  

ประภาส  (  Prapas  )  แปลว่า  แสงสว่าง  

ประโมทย์  (  Pramot  ,  Pramoet  )  แปลว่า  ความปลื้มใจ  

ประสิทธิ์  (  Prasit  )  แปลว่า  ความสำเร็จ  

ประเสริฐ  (  Prasert  )  แปลว่า  ดีเลิศ  

ประหยัด  (  Prayad  )  แปลว่า  ออม  

ปราโมทย์  (  Pramot  ,  Pramoet  )  แปลว่า  ความปลื้มใจ  

ปริยพันธุ์  (  Pariyapan  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก  

ปิติพันธุ์  (  Pitipan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี  

ปรีชา  (  Preecha  )  แปลว่า  ความรอบรู้  

ปรีดา  (  Preeda  )  แปลว่า  ยินดี  ,  อิ่มใจ  

ปัญญา  (  Panya  )  แปลว่า  ความรอบรู้  ,  ความรู้ทั่ว  

ผล  (  Phol  ,  Phon  )  แปลว่า  ลูกไม้  ,  ความเจริญ  

พนา  (  Pana  )  แปลว่า  ป่า  

พนัส  (  Panas  )  แปลว่า  ป่า  

พัลลภ  (  Panlop  )  แปลว่า  คนสนิท  

พิเชฐ  (  Pichet  )  แปลว่า  เจริญยิ่ง  ,  ประเสริฐยิ่ง  

พิจิตร  (  Pijit  )  แปลว่า  งาม  

พิชัย  (  Pichai  )  แปลว่า  ความชนะ  

พิชิต  (  Pichit  )  แปลว่า  ชนะ  

พิสิฐ  (  Pisit  )  แปลว่า  ประเสริฐ  

พิทยา  (  Pittaya  )  แปลว่า  ความรู้  

พัฒนา  (  Pattana  )  แปลว่า  ความเจริญ  

พิสุทธิ์  (  Pisut  )  แปลว่า  หมดจด  ,  บริสุทธิ์  

พีรพัฒน์  (  Peerapat  )   แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ  

พีรภัสร์  (  Peerapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้กล้า  

พีรภัทร์  (  Peerapat  )  แปลว่า  ผู้กล้าน่ารัก  

พุฒิพัฒน์  (  Puttipan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมั่นคง  

ไพบูลย์  (  Paiboon  )  แปลว่า  ความเต็มเปี่ยม  

ไพฑูรย์  (  Paitoon  )  แปลว่า  ชื่อพลอยสีเขียว  

วิทยา  (  Wittaya  ,  Vittaya  )  แปลว่า  ความรู้  

วิชญา  (  Witchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

วิชญ์  (  Wich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

วนา  (  Wana  ,  Vana  )  แปลว่า  ป่า  

วิจิตร  (  Wijit  )  แปลว่า  งาม  

วีรพัฒน์  (  Weerapat  ,  Veerapat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ  

วีรวัฒน์  (  Weerawat  ,  Veerawat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ  

วีรวิทย์  (  Weerawit  )  แปลว่า  ความรู้แห่งผู้กล้า  

วีรวิชญ์  (  Weerawich ,  Veerawich   )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งผู้กล้า  

วุฒิวัฒน์  (  Wuttiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง  

วุฒิณัฐ  (  Wuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

วุฒิณัฏฐ์  (  Wuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

วุฒิพัฒน์  (  Wuttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง  

วิริยะ  (  Wiriya  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียร 

วิโรจน์  (  Wirot  ,  Wiroj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

ศตวรรษ   (  Satawat ,  Satavas  )  แปลว่า  รอบร้อยปี  

ศศิน  (  Sasin  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

ศานติ  (  Santi  )  แปลว่า  ความสงบ  

ศุภวัฒน์  (  Supawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  

โศภน  (  Sopon  ,  Soepon  )  แปลว่า   ความงาม  ,  ความดี  

สถาพร  (  Sataporn  )  แปลว่า  มั่นคง  ,  ยั่งยืน  

สถาวร  (  Sataworn  ,  Satavorn  )  แปลว่า  มั่นคง  ,  ยั่งยืน  

สนธยา  (  Sontaya  )  แปลว่า  เวลาพลบค่ำ  

สุรวุฒิ  (  Surawut  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้กล้า  

สุรวัฒน์  (  Surawat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้กล้า  

สุรพัฒน์  (  Surapat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้กล้า  

สวัสดิ์  (  Sawat  )  แปลว่า  ความเจริญรุ่งเรือง  

สันติ  (  Santi  )  แปลว่า  ความสงบ  

สาโรช  (  Saroch  )  แปลว่า  บัว  

สุธา  (  Suta  )  แปลว่า  อาหารทิพย์  

สุธี  (  Sutee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

สุปรีดิ์  (  Supree  )  แปลว่า  ความยินดียิ่ง  

สุริยะ  (  Suriya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

สุริยา  (  Suriya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

สุริยน  (  Suriyon  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

สุริยัน  (  Suriyan  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

สุรินทร์  (  Surin  )  แปลว่า  พระอินทร์  

เหมันต์  (  Heman  )  แปลว่า  ฤดูหนาว  

อมรพัฒน์  (  Amornpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน  

อมรชัย   (  Amornchai  )  แปลว่า  ผู้มีการชนะที่ยั่งยืน    

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก