ชื่อผู้หญิงที่มีความหมายเกี่ยวกับดวงอาทิตย์

       ชื่อผู้หญิงที่มีความหมายเกี่ยวกับดวงอาทิตย์  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ดวงตะวัน  (  Duongtawan  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

รวิ  (  Rawi , Ravi  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

รวิวรรณ  (  Rawiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งตะวัน  

รวิวัลย์  (  Rawiwal Rawiwan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาตะวัน  ,  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน  

รวิวัลยา  (  Rawiwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาตะวัน  ,  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน  

รวิภรณ์  (  Rawiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดวงตะวัน  

รวิลดา  (  Rawilada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาตะวัน  ,  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน 

รวี  (  Rawee  ,  Ravee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

รวีวรรณ  (  Raweewan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดวงตะวัน  

รวีวัลย์  (  Raweewal  , Raweewan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาดวงตะวัน  ,  ผู้เป็นเชื้อสายดวงตะวัน  

รวีวัลยา  (  Raweewanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาดวงตะวัน   

รวีพรรณ  (  Raweepan  ,  Raveepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดวงตะวัน    

รวีพันธุ์  (  Raweepan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดวงตะวัน  

รวีทิพย์  (  Raweetip  ,  Raweethip  )  แปลว่า  ดวงตะวันเป็นของเทวดา  

รวีกุล  (  Raweekul ,  Raweekun  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดวงตะวัน  

รวีลดา  (  Raweelada  ,  Raveelada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาตะวัน  ,  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน  

รวีดารา  (  Raweedara  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  

รวีภรณ์  (  Raweeporn  ,  Raveeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดวงตะวัน  

ทิพย์รวี  (  Tiprawee  ,  Thiprawee  )  แปลว่า  ดวงตะวันเป็นของเทวดา  

ภัสรารวี  (  Passararawee  )  แปลว่า  แสงตะวัน  

โศภิษฐ์รวี  (  Sopitrawee  , Sopisrawee  )  แปลว่า  ดวงตะวันงามยิ่ง

รำไพ  (  Rampai  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  

รำไพลดา  (  Rampailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดวงตะวัน  

รำไพมณี  (  Rampaimanee  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  

รำไพภัสรา  (  Rampaipassara  )  แปลว่า  แสงตะวัน  

รำไพภัสร์  (  Rampaipas  )  แปลว่า  แสงตะวัน  

ทิพย์รำไพ  (  Tiprampai  ,  Thiprampai  )  แปลว่า  ดวงตะวันเป็นของเทวดา  

สุรีย์  (  Suree  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

สุรีย์วรรณ  (  Sureewan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งตะวัน  

สุรีย์วัลย์  (  Sureewal  ,  Sureewan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาตะวัน  ,  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน  

สุรีย์ภรณ์  (  Sureeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดวงตะวัน  

สุรีย์รัตน์  (  Sureerat  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  ,  แก้วตะวัน

ลดาสุรีย์  (  Ladasuree  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาดวงตะวัน  ,  ผู้เป็นเชื้อสายดวงตะวัน  

อโณทัย  (  Anotai  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์แรกขึ้น  

อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์แรกขึ้น  ,  เวลาเช้าตรู่  

อรุณี  (  Arunee   )  แปลว่า  อรุณ  ,  ดวงอาทิตย์แรกขึ้น  ,  เวลาใกล้ดวงอาทิตย์ขึ้น  

อุษา  (  Usa  )  แปลว่า  เช้าตรู่  ,  แสงเงินแสงทอง  

อาทิตยา  (  Artitaya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

อำไพสุรีย์  (  Ampaisuree  )  แปลว่า  ตะวันงาม  

อาภารวี  (  Arparawee  )  แปลว่า  แสงตะวัน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์