ชื่อที่แปลว่า ดี

      ชื่อที่มีคำแปลว่า ดี , งาม ,  สวย หรือ มีความหมายว่า ดี  , ดียิ่ง  ,

เลิศ , ประเสริฐ    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ประณีต  (  Praneet  )  แปลว่า  ดี  ,  ดียิ่ง  ,  ละเอียด 

กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางผู้ดีงาม 

กุลสตรี  (  Kunlasatree  )  แปลว่า  หญิงผู้ดี 

นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางน่ารัก  ,  นางสวย 

เฉลา  (  Chalou  )  แปลว่า  งาม ,  สวย , พริ้งเพรา 

ไฉไล  (  Chailai  )  แปลว่า  งาม 

ทรรศนีย์  (  Tassanee  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าดู 

ทัศนีย์  (  Tassanee  )  แปลว่า  งาม , น่าดู 

นวลระหง  (  Nuonrahong  ,  Nuolrahong  )  แปลว่า  หญิงรูปงาม 

นวลหง  (  Nuonlahong  )  แปลว่า  หญิงผิวงาม 

บุญราศี  (  Bunrasee  )  แปลว่า  กองบุญ 

เพรา  (  Prou  )  แปลว่า  งาม 

เพริศ  (  Pers  )  แปลว่า  ดียิ่ง  ,  งาม 

เพาพะงา  (  Poupanga  )  แปลว่า  งาม 

ไพจิตร  (  Paijit  )  แปลว่า  งาม 

ภัค  (  Pak  )  แปลว่า  ความเจริญ  ,  เกียรติ  ,  โชคดี

เพ็ญภัค  (  Penpak  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยโชคดี 

เพ็ญภัทร์  (  Penpat  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความน่ารัก 

เพ็ญภัสร์  (  Penpas  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความรุ่งเรือง  ,  เต็มไปด้วยแสงสว่าง 

ละไม  (  Lamai  )  แปลว่า  งามชวนดู

ลาวัณย์  (  Lawan  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก 

ลำเพา  (  Lampou  )  แปลว่า  งาม 

ลำยอง  (  Lamyong  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย 

วรางคณา  (  Warangkana  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ 

วิจิตรา  (  Wijittra  )  แปลว่า  งดงาม 

วิลาวัณย์  (  Wilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง 

วิลาส  (  Wilas  )  แปลว่า  งาม 

วิลาสินี  (  Wilasinee  )  แปลว่า  นางงาม 

วิไล  (  Wilai  )  แปลว่า  งาม 

พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม 

ศันสนีย์  (  Sansanee  )  แปลว่า  พึงชม 

ศุภร  (  Suporn  )  แปลว่า  งาม  ,  สดใส 

โศภิต   (  Sopit  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี 

โศภิตา  (  Sopita  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี 

โสภิต  (  Sopit  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี 

โสภิตา  (  Sopita  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี 

โศภิษฐ์  (  Sopis  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  ดียิ่ง 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

คุณวุฒิ  (  Kunnawut  )  แปลว่า  ความดี 

ดุษฎี  (  Dutsadee  )  แปลว่า  ความยินดี  ,  ความชื่นชม 

ตระการ  (  Trakan  )  แปลว่า  งาม 

ธัญ  (  Tan  )  แปลว่า  ดี  ,  เลิศ  ,  รุ่งเรือง 

บุญ  (  Bun  )  แปลว่า  ความดี 

บุญตระการ  (  Buntrakan  )  แปลว่า  ความดีงาม 

บุญญานุภาพ  (  Bunyanupap  )  แปลว่า  อำนาจแห่งบุญ 

บุญมนัส  (  Bunmanas  )  แปลว่า  ใจบุญ 

ประเทือง  (  Pratuang  )  แปลว่า  ทำให้ดีขึ้น  ,  รุ่งเรือง 

ประเสริฐ  (  Prasert  )  แปลว่า  ดีเลิศ 

ปรีดา  (  Preeda  )  แปลว่า  ยินดี  ,  อิ่มใจ 

พิเชฐ  (  Pichet  )  แปลว่า  ประเสริฐยิ่ง  ,  เจริญ 

พิสิฐ  (  Pisit  )  แปลว่า  ประเสริฐ 

ภัทร์  (  Pat  )  แปลว่า  ดี  ,  ประเสริฐ  ,  เจริญ  ,  น่ารัก

ภาคย์  (  Pak  )  แปลว่า  โชคดี 

มโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  งาม  ,  เป็นที่พอใจ 

มโนรม  (  Manorom  )  แปลว่า  งาม  ,  เป็นที่ชอบใจ 

ณัฐภัทร์  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดี  ,  นักปราชญ์เจริญ

ณัฏฐภัทร์  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดี  ,  นักปราชญ์เจริญ 

ล้ำเลิศ  (  Lamlers  )  แปลว่า  ดียิ่ง 

วิจิตร  (  Wijit  )  แปลว่า  งดงาม 

วิศิษฏ์  (  Wisit  ,  Wisis  )  แปลว่า  เลิศ  ,  ประเสริฐ 

พิศิษฏ์  (  Pisis  )  แปลว่า  เลิศ  ,  ประเสริฐ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ