ชื่อที่มีคำว่า เม

     ชื่อที่มีคำว่า เม  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

เมทินี  (  Metinee  )  แปลว่า  แผ่นดิน 

เมธาวี  (  Metawee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

เมษา  (  Mesa  )  แปลว่า  ชื่อย่อเดือนเมษายน 

เมษากานต์  (  Mesakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งเดือนเมษายน 

เมษาลดา  (  Mesalada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เกิดเดือนเมษายน 

เมธาวัลย์  (  Metawal  ,  Metawan  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

เมทนี  (  Metanee  )  แปลว่า  แผ่นดิน 

เมธี  (  Metee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

เมธา  (  Meta  ,  Metha  )  แปลว่า  ปัญญา  ,  ความฉลาด  ,  รอบคอบ 

เมธีกานต์  (  Meteekan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 

เมธีกุล  (  Meteekul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์ 

เมธีพงศ์  (  Meteepong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์ 

เมธีพงษ์  (  Meteepong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์ 

ศิริเมธี  (  Sirimetee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ 

ศุภเมธี  (  Supametee  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งนักปราชญ์ 

สุเมธี  (  Sumetee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดี  ,  นักปราชญ์งาม 

สุรเมธี  (  Surametee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความกล้าหาญ 

สิทธิเมธี  (  Sittimetee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ 

อมรเมธี  (  Amornmetee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน 

เมธากานต์  (  Metakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีปัญญา 

เมธากุล  (  Metekul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความฉลาด 

เมธาพงศ์  (  Metapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นนักปราชญ์ 

เมธาพงษ์  (  Metapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นนักปราชญ์ 

ศิริเมธา  (  Sirimeta  )  แปลว่า  มิ่งขวัญผู้มีปัญญา 

สุเมธา  (  Sumeta  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาดี 

สุรเมธา  (  Surameta  )  แปลว่า    ความฉลาดแห่งผู้กล้า 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ