ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า อะ

        ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า อะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

องุ่น  (  Angun )  แปลว่า  ชื่อไม้เถามีผลเป็นพวง

อรุณี  (  Arunee  )  แปลว่า  เวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น 

อริยา  (  Ariya  )  แปลว่า  ผู้บรรลุธรรมวิเศษ

อริยาภรณ์  (  Ariyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งผู้บรรลุงธรรมวิเศษ

อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า 

อรัณยา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า 

อมรา  (  Amara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน 

อมราภรณ์  (  Amaraporn )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน

อมรรัตน์  (  Amornrat  )  แปลว่า  เพชร 

อมรพรรณ  (  Amornpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน

อมรวรรณ  (  Amornwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน 

อมรพัชร์  (  Amornpach  )  แปลว่า  เพชร

อภิสมัย  (  Apisamai  )  แปลว่า  ความตรัสรู้  ,  ความบรรลุ 

อภิรดี  (  Apiradee  )  แปลว่า  ความยินดี 

อภิรติ  (  Apirati  )  แปลว่า  ความยินดี 

อนุสรา  (  Anusara ,  Anussara  )  แปลว่า  คำนึงถึง 

อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นาง  ,  นางงาม 

อนงค์ลักษณ์  (  Anonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี

อนงค์รัตน์  (  Anongrat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ 

อโณทัย  (  Anotai  )  แปลว่า  อาทิตย์แรกขึ้น

อรุโณทัย  (  Arunotai  ) แปลว่า  อาทิตย์แรกขึ้น  ,  เวลาเช้าตรู่

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

อมรินทร์  (  Amarin  )  แปลว่า  พระอินทร์

อลงกต  (  Alongkot  )  แปลว่า ประดับ 

อลงกรณ์  (  Alongkorn  )  แปลว่า  เครื่องประดับ 

อรุณ  (  Arun  )  แปลว่า  เวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น 

อริยะ  (  Ariya  )  แปลว่า  ผู้บรรลุธรรมวิเศษ 

อริยะพงศ์  (  Ariyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้บรรลุธรรมวิเศษ 

อริยะพงษ์  (  Ariyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้บรรลุธรรมวิเศษ

อร่าม  (  Aram  )  แปลว่า  งามแพรวพราว 

อรัญ  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า 

อรัณย์  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า 

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน 

อมรณัฐ  (  Amornnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน 

อมรณัฏฐ์  (  Amornnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน 

อมรพงศ์  (  Amornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน 

อมรพงษ์  (  Amornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน

อมรพัฒน์  (  Amornpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน

อมรวัฒน์  (  Amornwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ 

อมรกุล  (  Amornkul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยั่งยืน 

อมรกานต์  (  Amornkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน 

อมรภัทร์  (  Amornpat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักยั่งยืน

อภิรมย์  (  Apirom  )  แปลว่า  รื่นเริง 

อภิรักษ์  (  Apirak  )  แปลว่า  รักษา 

อนุมัติ  (  Anumat  )  แปลว่า  เห็นชอบ 

อนุรักษ์  (  Anurak  )  แปลว่า  รักษา , ป้องกัน 

อนุวัต  (  Anuwat  )  แปลว่า  ปฏิบัติตาม 

อนุสร  (  Anusorn  )  แปลว่า  คำนึงถึง 

อนุสรณ์  (  Anusorn  )  แปลว่า  ความคำนึงถึง 

อนุชิต  (  Anuchit  )  แปลว่า  ชนะ 

อนุชา  (  Anucha  )  แปลว่า  น้องชาย

อนุกูล  (  Anukool  )  แปลว่า  เกื้อหนุน 

อเนก  (  Anek  )  แปลว่า  มาก 

อภิชัย  (  Apichai  )  แปลว่า  ความชนะ 

อภิชาต  (  Apichat  )  แปลว่า  เกิดดี  ,  มีตระกูล

อภิชิต  (  Apichit  )  แปลว่า  ชนะแล้ว 

อภินันท์  (  Apinan  )  แปลว่า  ดีใจยิ่ง 

อภิราม  (  Apiram  )  แปลว่า  งดงามยิ่ง

อนันต์  (  Anan  )  แปลว่า  มากล้น 

อดิเรก  (  Adirek  )  แปลว่า  พิเศษ 

อดิศร  (  Adisorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ 

อดิศัย  (  Adisai  )  แปลว่า  ประเสริฐ

อดุลย์  (  Adul  )  แปลว่า  ไม่มีเปรียบ 

อนิล  (  Anil  ,  Anin  )  แปลว่า  ลม 

อวิรุทธ์  (  Awirut  )  แปลว่า  มีอิสระ 

อะเคื้อ  (  Akua  )  แปลว่า  งาม 

อะคร้าว  ( Akrao  )  แปลว่า  อิ่มใจ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ