ชื่อที่มีความหมายว่าเจริญ

      ชื่อที่มีความหมายว่า เจริญ หรือ ความเจริญ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ภัทรา  (  Patra  )  แปลว่า  เจริญ  ,  น่ารัก  ,  งาม 

ภัทราวดี  (  Pattrawadee  )  แปลว่า  ผู้เจริญ   ,  ผู้น่ารัก  ,  คนงาม

ภัทราสินี  (  Pattrasinee  )  แปลว่า  นางผู้เจริญ  ,  นางผู้น่ารัก 

สุภัทรา  (  Supattra  )  แปลว่า  เจริญดี  ,  เจริญงาม  ,  น่ารักดี 

พุฒิสินี  (  Puttisinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

เจริญ  (  Jarern  )   แปลว่า  เติบโต  ,  งอกงาม

พิรุฬห์  (  Pirun  )  แปลว่า  เจริญ  ,  งอกงาม 

พุฒ  (  Put  )  แปลว่า  เจริญ 

พุฒิ  (  Putti ,  Put  )  แปลว่า  ความเจริญ 

พิพัฒ  (  Pipat  )  แปลว่า  เจริญแล้ว 

พิเชฐ  (  Pichet  )  แปลว่า  เจริญยิ่ง  ,  ประเสริฐยิ่ง

พิพัฒน์  (  Pipat  )  แปลว่า  ความเจริญ 

พัฒน์  (  Pat  )  แปลว่า  ความเจริญ 

พัฒนา  (  Pattana  )  แปลว่า  ความเจริญ 

พัฒนะ  (  Pattana  )  แปลว่า  ความเจริญ 

วิรุฬห์  (  Wirun  )  แปลว่า  เจริญ  ,  งอกงาม 

วุฒ  (  Wut  )  แปลว่า  เจริญ 

วุฒิ  (  Wutti  ,  Wut  )  แปลว่า  ความเจริญ

วิวัฒ  (  Wiwat  )  แปลว่า  เจริญแล้ว 

วิเชฐ  (  Wichet  )  แปลว่า  เจริญยิ่ง  ,  ประเสริฐยิ่ง 

วโรดม  (  Warodom  )  แปลว่า  ประเสริฐสุด

วรุตม์  (  Warut  )  แปลว่า  ประเสริฐสุด

วิวัฒน์  (  Wiwat  )  แปลว่า  ความเจริญ 

วัฒน์  (  Wat  )  แปลว่า  ความเจริญ 

วัฒนา  (  Wattana  )  แปลว่า  ความเจริญ 

วัฒนะ  (  Wattana  )  แปลว่า  ความเจริญ 

วรรธนะ  (  Wattana  )  แปลว่า  ความเจริญ 

วิวรรธน์  (  Wiwat  )  แปลว่า  ความเจริญรุ่งเรือง

ภัทร  (  Pat  )  แปลว่า  เจริญ  ,  น่ารัก  ,  งาม 

ภัทร์  (  Pat  )  แปลว่า  เจริญ  ,  น่ารัก  ,  งาม 

ภัทร์พงศ์  (  Patpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญ  ,  เชื้อสายน่ารัก 

ภัทร์พงษ์  (  Patpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญ  ,  เชื้อสายน่ารัก

พัฒน์พงศ์  (  Patpong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ

พัฒน์พงษ์  (  Patpong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ 

พงศ์ภัทร์  (  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญ 

พงษ์ภัทร์  (  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญ 

พงศ์พัฒน์  (  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญ 

พงษ์พัฒน์  (  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญ

พุฒิพงศ์  (  Puttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ 

พุฒิพงษ์  (  Puttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ 

สุรวุฒ  (  Surawut )  แปลว่า  ผู้กล้าเจริญ 

สุรวุฒิ  (  Surawut  )  แปลว่า ผู้กล้ามีความเจริญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์