ชื่อที่มีคำว่า ปรี

      ชื่อที่มีคำว่า ปรี  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ปรียา  (  Preeya  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ปรียานุช  (  Preeyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก 

ปรียาลักษณ์  (  Preeyalak  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีลักษณะดี 

ปรียากุล  (  Preeyakul   )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก 

ปรียาพันธุ์  (  Preeyapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก 

ปรียาวัลย์  (  Preeyawal  ,  Preeyawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นที่รัก 

ปรียาพรรณ  (  Preeyapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้เป็นที่รัก 

จิรปรียา  (  Jirapreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน 

สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม 

สุวปรียา  ( Suwapreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม 

ศิรปรียา  (   Sirapreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด 

สิรปรียา  (  Sirapreeya  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด 

ปรียาอร  (  Preeyaorn  )   แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

อรปรียา  (  Ornpreeya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ปรีชา  (  Preecha  )   แปลว่า  ความรอบรู้ 

ปรีชากุล  (  Preechakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรอบรู้ 

ปรีชาพงศ์  (  Preechapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรอบรู้ 

ปรีชาพงษ์  (  Preechapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรอบรู้ 

ปรีชาณัฐ  (  Preeyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรอบรู้ 

ปรีชาณัฏฐ์  (  Preechanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรอบรู้ 

ปรีชาพัฒน์  (  Preechapat  )  แปลว่า  ผู้มีความรอบรู้มีความเจริญ 

ปรีชาวัฒน์  (  Preechawat  )  แปลว่า  ผู้มีความรอบรู้มีความเจริญ 

ปรีชาชัย  (  Preechachai  )  แปลว่า  ผู้มีความรอบรู้ชนะ 

ปรีชาชาญ  (  Preechachan  )  แปลว่า  ผู้มีความรอบรู้มีความชำนาญ 

จิรปรีชา  (  Jirapreecha  )  แปลว่า   ผู้มีความรอบรู้อันยั่งยืน 

สุปรีชา  (  Supreecha  )  แปลว่า  ผู้มีความรอบรู้ดี 

สุรปรีชา  (  Surapreecha  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความรอบรู้ 

สิรปรีชา  (  Sirapreecha  )  แปลว่า  ผู้มีความรอบรู้ที่สุด 

ศิรปรีชา  (  Sirapreecha  )  แปลว่า  ผู้มีความรอบรู้ที่สุด 

ปรีดา  (  Preeda  )  แปลว่า  ยินดี 

ปรีดาพงศ์  (  Preedapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี 

ปรีดาพงษ์  (  Preedapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี 

ศิรปรีดา  (  Sirapreeda  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีที่สุด 

สิรปรีดา  (  Sirapreeda  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีที่สุด 

ปรีดี  (  Preedee  )  แปลว่า  การปลื้มใจ 

ปรีดีพงศ์  (  Preedeepong  )  แปลว่า  การปลื้มใจแห่งเชื้อสาย 

ปรีดีพงษ์  (  Preedeepong  )  แปลว่า  การปลื้มใจแห่งเชื้อสาย 

สุปรีดี  (  Supreedee  )  แปลว่า  การปลื้มใจดี 

ศิรปรีดี  (  Sirapreedee  )  แปลว่า  การปลื้มใจที่สุด 

สิรปรีดี  (  Sirapreedee  )  แปลว่า  การปลื้มใจที่สุด 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก