ชื่อที่มีคำว่า วิ

      ชื่อที่มีคำว่า วิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

วิจิตรา  (  Wijittra  )  แปลว่า  งดงาม 

วิรงรอง  (  Wirongrong  )  แปลว่า  ดอกพลับพลึง 

วิลาวัณย์  (  Wilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง 

วิลาสินี  (  Wilasinee  )  แปลว่า  นางงาม 

วิลาส  (  Wilas  )  แปลว่า  งาม 

วิภา  (  Wipa  )  แปลว่า  ความงดงาม  ,  แสงสว่าง 

วิภาวรรณ  (  Wipawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

วิภาพรรณ  (  Wipapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

วิภาสินี  (  Wipasinee  )  แปลว่า  นางงาม 

วิภานุช  (  Wipanuch  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องงดงาม 

วิภาดา  (  Wipada  )  แปลว่า  แสงสว่าง 

วิภาทิพย์  (  Wipatip  ) แปลว่า  ความงดงามเป็นของเทวด 

ทิพย์วิภา  (   Tipwipa  )  แปลว่า  ความงดงามเป็นของเทวดา 

จิรวิภา  (  Jirawipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน 

ฐิติวิภา  (  Titiwipa  , Thitiwipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามอันยั่งยืน

ดนุวิภา  (  Danuwipa  )  แปลว่า  ฉันผู้มีความงดงาม  ,  ฉันผู้มีความสว่าง

อรวิภา  (  Ornwipa  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้งดงาม

วิมล  (  Wimol  , Wimon  )  แปลว่า  งาม  ,  บริสุทธิ์ 

วิมลวรรณ  (  Wimolwan  ,   Wimonwan   )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

วิมลพรรณ  (  Wimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

วิมลทิพย์  (  Wimoltip  ,  Wimontip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา 

วิมลลดา  (  Wimollada  ,  Wimonlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม  ,  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

พรรณวิมล  (  Panwimol  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

ทิพย์วิมล  (  Tipwimol  ,  Tipwimon  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา

ศศิวิมล  (  Sasiwimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์

วิโรจนา  (  Wirojana  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง  ,  ผู้มีความสว่าง 

วิโรจนี  (  Wirojanee  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง  , ผู้มีความสว่าง 

วิริยา  (  Wiriya  )  แปลว่า  ความเพียร 

วิริยาภรณ์  (  Wiriyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องประดับ

วิสุทธิณี  (  Wisuttinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด 

รวิวรรณ  (  Rawiwan  )  แปลว่า  งามดั่งตะวัน 

รวิพรรณ  (  Rawipan  )  แปลว่า  งามดั่งตะวัน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

วิจารณ์  (  Wijan  )  แปลว่า  ใคร่ครวญ ,  ติชม 

วิจิตร  (  Wijit  )  แปลว่า  งดงาม 

วิชัย  (  Wichai  )  แปลว่า  ความชนะ 

วิชิต  (  Wichit  )  แปลว่า  ชนะแล้ว 

วิเชียร  (  Wichian  )  แปลว่า  เพชร

วิทยา  (  Wittaya  )  แปลว่า  ความรู้ 

วินัย  (  Winai  )  แปลว่า  ระเบียบข้อบังคับ 

วินิจ  (  Winij  ,  Winit  )  แปลว่า  ตรวจตรา  ,  พิจาราณา

วินิต  (  Winit  )  แปลว่า  ปกครอง 

วิบูลย์  (  Wibool  ,  Wiboon  )  แปลว่า  กว้างขวาง  ,  เต็ม 

วิริยะ  (  Wiriya  )  แปลว่า  ความเพียร 

วิภาส  (  Wipas  )  แปลว่า  สว่าง 

วิสุทธ์  (  Wisut  )  แปลว่า  บริสุทธิ์  ,  สะอาด 

วิสุทธิ์  (  Wisut  )  แปลว่า  บริสุทธิ์  ,  สะอาด 

วิศาล  (  Wisan  )  แปลว่า  กว้างขวาง

วิศิษฎ์  (  Wisit  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  เลิศ  ,  ยอดเยี่ยม 

วิษณุ  (  Wisanu  )  แปลว่า  พระนารายณ์ 

วิวิธ  (  Wiwit  )  แปลว่า  ต่างๆ 

วิวัฒน์  (  Wiwat  )  แปลว่า  ความเจริญรุ่งเรือง 

วิวรรธน์  (  Wiwat  )  แปลว่า  ความเจริญรุ่งเรือง 

วิรัช  (  Wirach  )  แปลว่า  ต่างประเทศ 

วิโรจน์  (  Wirot  ,  Wiroj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง 

วิระ  (  Wira  )  แปลว่า  ผู้กล้า 

วิรพงศ์  (  Wirapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า 

วิรพงษ์  (  Wirapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า 

รวิ  (  Rawi  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ