ชื่อที่ออกเสียงว่า นิด

       ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า นิด มีทั้งชื่อผู้หญิงและ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

นิจ  (  Nij  ,  Nit  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เสมอ 

นิด  (  Nid  )  แปลว่า  เล็ก , น้อย 

นิดหน่อย  (  Nidnoy )  แปลว่า  ไม่มาก 

กนิษฐา  (  Kanitta  ,  Kanistha )  แปลว่า  น้อง 

กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง 

กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิษฐา  (  Khanitta  ,  Khanistha  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิฎฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิฏฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง 

นิตยา  (  Nittaya  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เสมอ 

นิตยาภรณ์  (  Nittayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับอันยั่งยืน

เนืองนิตย์  (  Nuangnit  )  แปลว่า  เสมอ 

เนาวนิต  (  Nouwanit  )  แปลว่า  เนยข้น

ผาณิต  (  Phanit  )  แปลว่า  น้ำอ้อย  ,  น้ำตาล 

สวนิต  (  Sawanit  )  แปลว่า  ยิน  ,  ฟัง 

สุวนิต  (  Suwanit  )  แปลว่า  ยิน  ,  ฟัง 

สุวกนิษฐ์  (  Suwakanit  ,  Suwakanis  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องดี

สุวขนิษฐ์  (  Suwakhanit  ,  Suwakhanis  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องดี

เสาวนิต  (  Souwanit  )  แปลว่า    ยิน  ,  ฟังในสิ่งที่ดี

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เสมอ 

กนิษฐ์  (  Kanit , Kanis  )  แปลว่า  น้อง 

กนิฎฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง 

กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิษฐ์  (  Khanit , Khanis  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิฎฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิฏฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง

พินิจ  (  Pinij  )  แปลว่า  ตรวจตรา 

พินิต  (  Pinit  )  แปลว่า  แนะนำ 

พินิศ  (  Pinis  )  แปลว่า  แลดู  ,  ดู   

พณิช  (   Panich  )  แปลว่า  พ่อค้า  ,  นักธุรกิจ 

พณิชพงศ์  (  Panichpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักธุรกิจ 

พณิชพงษ์  (  Panichpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักธุรกิจ 

พาณิช  (  Panich  )  แปลว่า  พ่อค้า  ,  นักธุรกิจ 

พณิชย์  (  Panich  )  แปลว่า  การค้าขาย  ,  การทำธุรกิจ 

พาณิชย์  (  Panich  )  แปลว่า  การค้าขาย  ,  การทำธุรกิจ 

มานิต  (  Manit  )  แปลว่า  ผู้ที่คนนับถือ  ,  ผู้ที่คนยกย่อง 

วณิช  (  Wanich  )  แปลว่า  พ่อค้า  ,  นักธุรกิจ 

วณิชพงศ์  (  Wanichpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักธุรกิจ 

วณิชพงษ์  (  Wanichpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักธุรกิจ

วาณิช  (  Wanich  )  แปลว่า  พ่อค้า  ,  นักธุรกิจ 

วณิชย์  (  Wanich  )  แปลว่า  การค้าขาย  ,  การทำธุรกิจ 

วาณิชย์  (  Wanich  )  แปลว่า  การค้าขาย  ,  การทำธุรกิจ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ