ชื่อที่มีคำว่า So

      ชื่อที่มีคำว่า  So  (  โศ  ,  โส  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Sopa  อ่านว่า  โศภา  ,  โสภา

Sopapan  อ่านว่า  โศภาพรรณ  ,  โสภาพรรณ

Sopalawan   อ่านว่า  โสภาลาวัณย์   โศภาลาวัณย์

Sopasinee  อ่านว่า  โศภาสินี  ,  โสภาสินี

Sirisopa  อ่านว่า  สิริโศภา  ,  สิริโสภา  ,  ศิริโศภา  ,  ศิริโสภา  

Sopit  อ่านว่า  โศภิต  ,  โสภิต

Sopitta  ,  Sopita  อ่าว่า  โศภิตา  ,  โสภิตา

Sopitaporn  อ่านว่า  โศภิตาภรณ์  ,  โสภิตาภรณ์

Sopis  อ่านว่า  โศภิษฐ์  ,  โสภิษฐ์

Sopin  อ่านว่า  โศภิน

Sopee  อ่านว่า  โศภี  ,โสภี

Sopeepan  อ่านว่า  โสภีพรรณ  ,  โศภีพรรณ

Srisopa  อ่านว่า  ศรีโศภา  ,  ศรีโสภา

Srisopit  อ่านว่า  ศรีโศภิต  ,  ศรีโสภิต

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Sopon  อ่านว่า  โศภน  ,  โสภน  ,  โศภณ  ,  โสภณ

Seesopon  อ่านว่า  สีห์โสภณ  ,  สีห์โศภณ  ,  สีห์โศภน

Pongsopon  อ่านว่า  พงศ์โศภน  ,  พงศ์โสภณ  ,  พงษ์โศภณ  ,  พงษ์โสภณ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์