ชื่อที่มีคำว่า Sa

       ชื่อที่มีคำว่า  Sa (  สา  หรือ ออกเสียงว่า  สะ  )   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

 ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Sakuna  อ่านว่า  ศกุณา  ,  สกุณา

Sakunee  อ่านว่า  ศกุณี , ศกุนี  ,  สกุณี

Sajee  อ่านว่า  ศจี

Sasina  อ่านว่า  ศศินา

Sakuntala  อ่านว่า  ศกุนตลา

Saranya  อ่านว่า  ศรัญญา  ,  ศรัณญา  ,  ศรัญา

Saranyatip  อ่านว่า  ศรัญาทิพย์  ,  ศรัญญาทิพย์

Dujsaranya  อ่านว่า  ดุจศรัญา

Sakao  อ่านว่า  สกาว

Sakaojai  อ่านว่า  สกาวใจ

Sakaotip  อ่านว่า  สกาวทิพย์

Satita  อ่านว่า  สาธิตา

Samorn  อ่านว่า  สมร

Sarocha  อ่านว่า  สโรชา

Sawanya    อ่านว่า  สวรรยา

Sawat  อ่านว่า  สวาท

Saluoy  อ่านว่า  สลวย

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Sakun  อ่านว่า  ศกุนต์  ,  สกุนต์

Sasin  อ่านว่า  ศศิน

Sakon  อ่านว่า  สกนธ์

Sakol  อ่านว่า  สกล

Sakul  อ่านว่า  สกุล

Sathit  อ่านว่า  สถิตย์

Satit  อ่านว่า  สาธิต

Sanit  อ่านว่า  สนิท

Samai  อ่านว่า  สมัย

Sama  อ่านว่า  สมา

Saman  อ่านว่า  สมาน

Samit  อ่านว่า  สมิต  ,  สมิทธ์  ,  สมิทธิ์

Sayompoo  อ่านว่า  สยมภู

Saroch  อ่านว่า  สโรช

Sahas  อ่านว่า  สหัส

Sa-ngad  อ่านว่า  สงัด

Samut  อ่านว่า  สมุทร

Samutai  อ่านว่า  สมุทัย

Saran  อ่านว่า  สราญ

Sarit  อ่านว่า  สฤษฏ์

Sanranyoo    อ่านว่า  ศรัญญู

Saran  อ่านว่า  ศรัญ  ,  ศรัณ

Saranpong  อ่านว่า  ศรัญพงศ์  ,  ศรัญพงษ์

Pongsaran  อ่านว่า  พงศ์ศรัญ  ,  พงษ์ศรัญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่แปลว่าพระอาทิตย์

ชื่อที่แปลว่า แสงสว่าง

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่เกี่ยวกับ ทะเล

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับท้องฟ้า