ชื่อที่เกี่ยวกับ ใจ

   ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ  ใจ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

 ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กมลทิพย์  (  Kamolthip  ,  Kamoltip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา

กมลพรรณ  (  Kamolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามแห่งหัวใจ

กมลวรรณ  (  Kamolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามแห่งหัวใจ

กมลนาฏ  (  Kamolnat  )  แปลว่า  นางใจ

พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขใจมาให้

สิริกมล   (  Sirikamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งใจ

ฤทัย  (  Rutai  )  แปลว่า  ใจ

ขวัญฤทัย  (  Khwanrutai  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งใจ

สิริฤทัย  (  Sirirutai  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งใจ

สมฤทัย  (  Somrutai  )  แปลว่า  สมใจ

ภรณ์ฤทัย  (  Pornrutai  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งใจ

หทัย  (  Hatai  )  แปลว่า  ใจ

ขวัญหทัย  (  Khwanhatai  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่ขวัญแห่งใจ

สิริหทัย  (  Sirihatai  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งใจ

ภรณ์หทัย  (  Pornhatai  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแห่งใจ

พรหทัย  (  Pornhatai  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขใจมาให้

หฤทัย  (  Harutai  )  แปลว่า  ใจ

ดวงหฤทัย  (  Duongharutai  )  แปลว่า  ดวงใจ

ดวงหทัย  (  Duonghatai  )  แปลว่า  ดวงใจ

ดวงฤทัย  (  Duongrutai  )  แปลว่า  ดวงใจ

ดวงกมล  (  Duongkamol  )  แปลว่า  ดวงใจ

ดวงใจ  (  Duongjai  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

สมกมล  (  Somkamol  )  แปลว่า  สมความปรารถนา

สมใจ  (  Somjai  )  แปลว่า  สมความปรารถนา

สิริมนัส  (  Sirimanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งใจ

 ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ใจ  (  Jai  )  แปลว่า  ส่วนความรู้สึกนึกคิดในคน

กมล  (  Kamol  )  แปลว่า  ใจ  ,  หัวใจ  ,  บัว

มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ

มนัสพงษ์  (  Manaspong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งใจ

มนัสพงศ์  (  Manaspong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งใจ

มนัสกุล  (  Manaskul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งใจ

มโน  (  Mano  )  แปลว่า  ใจ

มโนช  (  Manoch  )  แปลว่า  เกิดแต่ใจ  คือ  ความรัก

มโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  เป็นที่พอใจ  ,  งาม

มโนรม  (  Manorom  )  แปลว่า  เป็นที่ชอบใจ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์