ชื่อที่มีตัว ม ต้อนรับปีใหม่

     ชื่อที่มีตัว  ม  ต้อนรับปีใหม่  มีทั้งชื่อ  ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชายดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

มณฑา  (  Monta  ,  Montha  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

มณฑาทิพย์  (  Montatip  ,  Montathip  )  แปลว่า  ต้นไม้เป็น

ของเทวดา

ทิพย์มณฑา  (  Tipmonta  ,  Thipmontha  )  แปลว่า  ต้นมณฑาเป็นของเทวดา

มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชรพลอย  ,  แก้วหินมีค่า

ทิพย์มณี  (  Tipmanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยเป็นของเทวดา

มณีทิพย์  (  Maneetip  )  แปลว่า  เพชรพลอยเป็นของเทวดา

มณีจันทร์  (  Maneejan  )  แปลว่า  พลอยสีแสงจันทร์

มณีกานต์  (  Maneekan  )  แปลว่า  เพชรพลอยอันเป็นที่รัก

มธุรส  (  Maturos   )  แปลว่า  น้ำผึ้ง  ,  น้ำอ้อย

สิริมนัส  (  Sirimanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งใจ

มานิตา  (  Manita  )  แปลว่า  ผู้ที่คนนับถือ

มารศรี   (  Marasri  )  แปลว่า  นางงาม

มาลี  (  Malee  )  แปลว่า  ดอกไม้

มีน  (  Meen  )  แปลว่า  ปลา

มุก  (  Muk  )  แปลว่า  ไข่มุก

มุทิตา  (  Mutita  )  แปลว่า  ความมีจิตยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขของผู้อื่น

เมขลา  (  Mekkhala  )  แปลว่า  ชื่อของเทพธิดาประจำสมุทร

เมธาวี  (  Metavee  )  แปลว่า  นักปราชญ์

เมทินี  (  Metinee  )  แปลว่า  แผ่นดิน

เมตตา  (  Metta  )  แปลว่า  ความปรารนถาจะให้ผู้อื่นมีความสุข

มัลลิกา  (  Mallika  )  แปลว่า  ดอกมะลิ

มัตติกา  (  Mattika  )  แปลว่า  ดินเหนียว

มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง

มยุรี  (  Mayuree  )  แปลว่า  นกยูงตัวเมีย

มยุเรศ  (  Mayures  )   แปลว่า  นกยูง

มยุรฉัตร  (  Mayurachat  )  แปลว่า  พนมหางนกยูง

มาณวิกา  (  Manwika  ,  Manvika  )  แปลว่า  หญิงสาว

มัศยา   (  Massaya  )  แปลว่า  ปลา

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

มธุกร  (  Matukorn  )  แปลว่า  แมลงผึ้ง

มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ

ศิริมนัส  (  Sirimanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งใจ

มานิต  (  Manit   )   แปลว่า  ผู้ที่คนนับถือ

มารุต  (  Marut  )  แปลว่า  ลม

มาลุต  (  Malut  )  แปลว่า  ลม

มุข  (  Mukh  )  แปลว่า  ส่วนของเรือนที่ยื่นออกมาอยู่ด้านหน้า  ,  หัวหน้า

มิตร  (  Mit  )  แปลว่า  เพื่อน

เมธา  (  Meta  ,  Metha  )  แปลว่า  นักปราชญ์

เมธาพงศ์  (  Metapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

เมธี  (  Metee  )  แปลว่า  นักปราชญ์

เมธีกุล  (  Meteekul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

เมฆ  (  Mek  )  แปลว่า  ไอน้ำที่รวมกันเป็นก้อนลอยอยู่บนอากาศ

ไมตรี  (  Maitree  )  แปลว่า  ความหวังดีต่อกัน

มงคล  (  Mongkol  )  แปลว่า  สิ่งที่นำมาซึ่ความสุขความเจริญ

มังกร  (  Mangkorn  )  แปลว่า  สัตว์ในนิยายคล้ายงู

มณฑล  (  Montol  )  แปลว่า  แคว้น

มนตรี  (  Momtree  )  แปลว่า  ที่ปรึกษา  ,  ผู้แนะนำ

มโนช  (  Manoch  )  แปลว่า  ความรัก

มโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  งาม

มหรรณพ  (  Mahannop  )  แปลว่า  ห้วงน้ำใหญ่

มานพ  (  Manop  )  แปลว่า  คน

มาณพ  (  Manop  )  แปลว่า  ชายหนุ่ม

มานะ  (  Mana  )  แปลว่า  ความเพียร  ,  ความตั้งใจจริง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ