ชื่อชาย , ชื่อหญิง

    ชื่อชาย  สามารถทำให้เป็นชื่อหญิง   ได้ดังนี้

 ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  บัว

จริยะ  (  Jariya  )  แปลว่า  กิริยาที่ควรประพฤติ

จันทร์  (  Jan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

อาทิตย์  (  Artit  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

จิตร  (  Jit  )  แปลว่า  งดงาม  ,  การวาดเขียน

จินต์  (  Jin  )  แปลว่า  คิด

ชุติ  (  Chuti  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง

ชุติพงศ์  (  Chutipong  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง

ดนุช  (  Danuch  )  แปลว่า  ลูกชาย

ลักษณ์  (  Lak  )  แปลว่า  ลักษณะ  ,  ประเภท  ,  คุณภาพ

ดุลย์  (  Dul  )  แปลว่า  ความเท่ากัน  ,  เสมอกัน

ดุสิต  (  Dusit  )  แปลว่า  สวรรค์

ทวิช  (  Tawich  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองครั้ง  ,  นก

ทิว  (  Tiw  )  แปลว่า    วัน  ,  สวรรค์

เทวา  (  Tewa  )  แปลว่า  เทวดา

นภ  (  Nop  )  แปลว่า  ฟ้า  ,  อากาศ

นรา  (  Nara  )  แปลว่า  คน  ,  คนผู้ชาย

ปวีณ   (  Paween  ,  Paveen  )  แปลว่า  ฉลาด

ชลิต  (  Chalit  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  ลูกชาย

ทักษิณ  (  Taksin  )  แปลว่า  พระศิวะ  ,  ทิศใต้  , ขวา

พัชร  (  Pach  )  แปลว่า  เพชร

ภัทร  (  Pat  )  แปลว่า  น่ารัก

วัชระ  (  Watchara  )  แปลว่า  เพชร

อรุณ  (  Arun  )  แปลว่า  เวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน

 ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  บัว

จริยา  (  Jariya  )  แปลว่า  กิริยาที่ควรประพฤติ

จันทรา (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม

อาทิตยา  (  Artitaya  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

จินตนา  (  Jintana  )  แปลว่า  ความคิด

ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง

ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  ผู้มีคุณภาพ

ดุลยา  (  Dullaya  )  แปลว่า  ความเท่ากัน  ,  เสมอกัน

ดุสิตา  (  Dusita  )  แปลว่า  สวรรค์

ทวิชา  (  Tawicha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองครั้ง  ,  นก

ทิวา  (  Tiwa  )  แปลว่า  วัน  ,  สวรรค์

เทวี  (  Tewee  ,  Tevee  )  แปลว่า  เทวดา

นภา  (  Napa  )  แปลว่า  ฟ้า  ,  อากาศ

นรี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง

ปวีณา  (  Paweena  ,  Paveena  )  แปลว่า  ฉลาด

ชลิตา  (  Chalita  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ทักษิณา  (  Taksina  )  แปลว่า  ทานเพื่อผลอันเจริญ  ,ขวา  ,  ทิศใต้

พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร

ภัทรา  (  Pattra  )  แปลว่า  น่ารัก

วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร

อรุณี  (  Arunee  )  แปลว่า  เวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น  ,  เทวีแห่งเหล้า

อมรา  (  Amara  ,  Ammara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ