มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไร

    หลายท่านมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  อยากทราบว่า ชื่อของท่าน

อ่านว่าอะไร   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Laksana   อ่านว่า  ลักษณา

Lakkhana   อ่านว่า  ลักขณา

Wadee    อ่านว่า  วดี

Vadee   อ่านว่า  วดี

Usa   อ่านว่า  อุษา

Manee   อ่านว่า  มณี

Rat   อ่านว่า  รัตน์

Rattana    อ่านว่า  รัตนา

Pat   อ่านว่า  ภัทร์

Pattra   อ่านว่า  ภัทรา

Pach   อ่านว่า  พัชร์

Patchara   อ่านว่า  พัชรา

Pech   อ่านว่า  เพชร

Petchara  อ่านว่า  เพชรา

Jan   อ่านว่า  จันทร์  ,  จัน

Jantra   อ่านว่า  จันทรา

Artitaya   อ่านว่า  อาทิตยา

Duongdao   อ่านว่า  ดวงดาว

Dara   อ่านว่า  ดารา

Darika   อ่านว่า  ดาริกา

Dariga   อ่านว่า  ดาริกา

Pleng   อ่านว่า   เพลง

Angun   อ่านว่า  องุ่น

Nguak   อ่านว่า  เงือก

Kwang   อ่านว่า  กวาง  ,  กว้าง

Priao   อ่านว่า  เปรียว  ,  เปรี้ยว

Orm   อ่านว่า  อ้อม  ,  ออม

Arunee   อ่านว่า  อรุณี

Khae    อ่านว่า  แข

Duongkhae   อ่านว่า  ดวงแข

Sie   อ่านว่า  ทราย

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Korn   อ่านว่า  กร  ,  กรณ์

Gorn   อ่านว่า  กร  ,  กรณ์

Porn   อ่านว่า  พร  ,  ภรณ์

Pong   อ่านว่า  ปอง

Pluak   อ่านว่า  ปลวก

Maeo    อ่านว่า  แมว

Sua   อ่านว่า  เสือ  ,  เสื้อ  ,  เสื่อ

Khao   อ่านว่า  เขา  ,  เข่า

Phung   อ่านว่า  ผึ้ง

Pung   อ่านว่า  พึ่ง  ,  พึง

Plian   อ่านว่า  เปลี่ยน

Chorb   อ่านว่า  ชอบ

Kua   อ่านว่า  เกื้อ

Saen   อ่านว่า  แสน

Orn   อ่านว่า  อ่อน

Artit   อ่านว่า  อาทิตย์

Arun   อ่านว่า  อรุณ

Kluoy   อ่านว่า  กล้วย

Chuoy   อ่านว่า  ช่วย

Uoy   อ่านว่า  อวย

Sak   อ่านว่า  ศักดิ์  ,  สัก

Som   อ่านว่า  สม

Chie   อ่านว่า  ชาย

Chai   อ่านว่า  ชัย  ,  ไชย

Somchai   อ่านว่า  สมชัย  ,  สมไชย

Somchie   อ่านว่า  สมชาย

Somsak   อ่านว่า  สมศักดิ์

Tai   อ่านว่า  ไท

Kaeo   อ่านว่า  แก้ว  ,  แกว  ,  แคว

Klaeo   อ่านว่า  แคล้ว

Muong   อ่านว่า  ม่วง

Puong   อ่านว่า  ปวง  ,  พวง  ,  พ่วง

Sruong   อ่านว่า   สรวง

Ek   อ่านว่า  เอก

Lak   อ่านว่า  ลักษณ์

Ekkalak   อ่านว่า  เอกลักษณ์

Udom   อ่านว่า  อุดม

Udomlak   อ่านว่า  อุดมลักษณ์

Muang   อ่านว่า  เมือง

Tuang   อ่านว่า  เทือง

Rak  อ่านว่า  รัก  ,  รักษ์

Khan   อ่านว่า  ขาน  ,  ขัน

Kham   อ่านว่า  ขาม  ,  ขำ

Khun   อ่านว่า  ขุน

Kun   อ่านว่า  คุณ  ,  คุน

Kul    อ่านว่า  กุล

Choo   อ่านว่า  ชู

Bun   อ่านว่า  บุญ

Khwan   อ่านว่า  ขวัญ

Suong   อ่านว่า  ทรวง

ความคิดเห็น

  1. กันต์ภัสสร (กัน-พัด-สอน) สมบุญ มีชื่อภาษอังกฤษว่าอะไรคะ

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์