คำที่ออกเสียงว่า วัฒน์

   ชื่อที่มีคำ  ที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน  และแปลไม่

เหมือนกัน  เช่น  คำว่า  วัตร  ,  วัฒน์  ,  วรรษ  ,  วัส  ,  วัชร์  ,  วัสตร์

วัสน์  ,  วัจน์  ,  วัตถ์  ,  วัฏ  ,  วัทน์  ,  วัต ,  วัช  ,  วัชฌ์

วัตร  (  Wat  ,  Vat  )  แปลว่า  หน้าที่  ,  กิจอันพึงกระทำ  ,  จำศีล

วัฒน์  (  Wat  ,  Vat  )  แปลว่า  ความเจริญ

วรรษ  (  Vas  )  แปลว่า  ฝน  ,  ฤดูฝน  ,  ปี

วัส  (  Vas  )  แปลว่า  วรรษ

วัชร์  (  Wat,  Wach  )  แปลว่า  เพชร

วัสตร์  (  Vas  , Wat  )  แปลว่า  ผ้า  ,  เสื้อผ้า

วัสน์  (  Vas  )  แปลว่า  ที่อยู่  ,  บ้าน

วัจน์  (  Wat,  Vaj  ,  waj  )  แปลว่า  คำพูด   ,  ถ้อยคำ

วัตถ์  (  Wat  ,  Vat  )   แปลว่า  ผ้า  ,  เสื้อผ้า

วัฏ  (  Wat  ,  Vat  )  แปลว่า  การหมุนเวียน

วัทน์  (  Wat  , Vat  )  แปลว่า  การพูด  ,  ปาก  ,  หน้า

วัต  (  Wat  ,  Vat  )  แปลว่า  ข้อปฏิบัติ

วัชฌ์  (  Wat  ,  Vat  )  แปลว่า  ฆ่า

   คำาที่กล่าวมาข้างต้น  มีทั้งในชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

      ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร

วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำ

สุวัจนี  (  Suwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

สุวรรษา  (  Suvassa ,  Suwansa   )  แปลว่า  ฝนดี

     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วัชรินทร์  (  Watcharin  )  แปลว่า  เพชรพระอินทร์

วัฒนา  (  Wattana  )  แปลว่า  ความเจริญ

ศิริวัฒน์  (  Siriwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดี

สุวัฒน์  (  Suwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดี

สุวัจน์  (  Suwat  , Suwaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

สุวัตร์  (  Suwat  )  แปลว่า  ผู้มีกิจพึงทำดี

สุวัส  (  Suvas  )  แปลว่า  ฝนดี

นันทวัฒน์  (  Nantawat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ

นันทวัชร์  (  Nantawach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความยินดี

นันทวัตร์  (  Nantawat  )  แปลว่า  ผู้ทำหน้าที่ด้วยความยินดี

นันทวัสน์  (  Nantavas  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในที่อยู่

นันทวัจน์  (  Nantawat ,  Nantawaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำที่น่ายินดี

นันทวรรษ  (  Nantavas  )  แปลว่า  ปีแห่งความยินดี  ,  ฝนแห่งความยินดี

นันทวัส  (  Nantavas  )  แปลว่า  ปีแห่งความยินดี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์