ประสบแปลว่าอะไร

      คำว่า  ประสบ  กับ  ประสพ  แปลเหมือนกันไหม  ชื่อคุณแปลว่า

อะไรมีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

     ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ประณีต ( Praneet )   แปลว่า   ดี  , ดียิ่ง  ,  ละเอียด

ประภา  ( Prapa )    แปลว่า   แสง ,  แสงสว่าง ,  แสงไฟ

ปุณฑริก  ( Puntarik )    แปลว่า   บัวขาว

บุณฑริก  (  Buntarik  ) แปลว่า     บัวขาว

โปร่งฟ้า ( Prongfa )    แปลว่า   ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง  ใบบางโปร่ง เป็นไม้ประดับ

ประไพ  (  Prapai  )  งาม

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  งามยิ่ง

พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  หญิงสาว  ,  วนิดา

พนิดาภรณ์  (  Panidaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง

วนิดา  (  Wanida  )  แปลว่า  หญิงสาว

วนิดาภรณ์  (  Wanidaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง

พัชนี  (  Patchanee  )  แปลว่า  พัด

เพาพะงา  (  Poupanga  )  แปลว่า  งาม

     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ประสบ ( Prasop )   แปลว่า    ได้  ,  พบ

ประสพ ( Prasop )   แปลว่า    การเกิดผล   ,   การคลอดลูก   ,  การได้ ,   การพบ

ปัญญา  (  Panya  )  แปลว่า  ความรอบรู้

ประโมทย์ ( Pramot, Pramoet )     แปลว่า    ปราโมทย์   ,  ความบันเทิงใจ   ,ความปลื้มใจ

ปราโมทย์  ( Pramot, Pramoet )    แปลว่า     ความบันเทิงใจ  ,  ความปลื้มใจ

ปรารภ ( Prarop )    แปลว่า    ริเริ่ม  ,  ตั้งต้นพูดถึงในเบื้องต้น   ,  ดำริ

ปรารมภ์ ( Prarom )     แปลว่า   คำนำ  ,  คำปรารภ  ,   เริ่มแรก  ,   ตั้งต้น   ,   ริเริ่ม   ,   รำพึง

ปราศัย ( Prasai )    แปลว่า   ความนับถือ  ,  การแสดงอัชฌาสัยดี ,   พูดด้วยความเอ็นดู

ปริเยศ ( Pariyes )    แปลว่า    ที่รัก

ประมุข ( Pramukh )     แปลว่า     หัวหน้า

ประยุทธ์ ( Prayut )    แปลว่า     รบ  ,  ต่อสู้

ประชา ( Pracha )    แปลว่า   หมู่คนหรือหมู่สัตว์

ประณิธิ  ( Praniti )    แปลว่า   การตั้งความปรารถนา

ประทีป ( Prateep )   แปลว่า    ตะเกียง  ,   โคม   ,  ไฟที่มีเปลวสว่าง

ประธาน ( Pratan )     แปลว่า    หัวหน้า ,  ผู้เป็นใหญ่ในหมู่  ,   ความเพียร

ประพัทธ์ ( Prapat )   แปลว่า   เนื่อง  ,   ผูกพัน

ประภาส ( Prapas )    แปลว่า     แสงสว่าง

ประภากร ( Prapagorn )   แปลว่า   ผู้ทำแสงสว่าง

บูรพา (  Boorapa )    แปลว่า   ทิศตะวันออก

ปราจีน ( Prajeen )    แปลว่า   ทิศตะวันออก

ปุลินท์ ( Pulin )   แปลว่า    ชาวป่าและชาวเขา

โปร่ง ( Prong, Proeng )     แปลว่า    ไม่ทึบ ,   ปรุไป  ,  โล่ง   ,  หมดเมฆ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ