อิทธิสะกดอย่างไร

    ชื่อคุณแปลว่าอะไร    ชื่อที่คุณอยากทราบความหมาย  หรือ

คำแปล  หรือ สะกดอย่างไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และชื่อผู้ชาย   ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้

สุดารัตน์  (  Sudarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

นรารัตน์  (  Nararat )  แปลว่า  นางแก้ว

นรีรัตน์  ,  นารีรัตน์  (  Nareerat  )  แปลว่า  นางแก้ว

อนงค์รัตน์  (  Anongrat  )  แปลว่า  นางแก้ว

อังคณารัตน์ (  Angkanarat )  แปลว่า  นางแก้ว

กันยารัตน์  (  Kanyarat )  แปลว่า  นางแก้ว

นาฏยารัตน์ (  Nattayarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

นาตยารัตน์  (  Nattayarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

กัญญารัตน์ (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

อัจฉรา  (  Atchara  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัปสร  (  Apsorn  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัจฉรารัตน์  (Atchararat  )  แปลว่า  นางแก้ว ,  นางฟ้าแก้ว

อัปสรรัตน์  (  Apsornrat )  แปลว่า  นางแก้ว ,  นางฟ้าแก้ว

กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้หญิง ,  ชื่อราศีกันย์

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  , นางงาม  , สาวน้อย  ,  เครื่องบังแดดรูปหลังคา

กังสดาล  (  Kangsadan )  แปลว่า  ระฆังวงเดือน

เนาวรัตน์  (  Nouvarat  ,  Nouwarat  )  แปลว่า  แก้วเก้า

สวรรยา ( Sawanya  )  แปลว่า  สมบัติ

ชนารัตน์  (  Chanarat  )  แปลว่า    ผู้ประเสริฐ

   ชื่อผู้ชาย   มีดังนี้

อิทธิ (  Itti )  แปลว่า  ฤทธิ ,  อำนาจ  ,  ความเจริญ

พล  ( Pol  ,  Pon  )  แปลว่า  กำลัง

อิทธิพล  (  Ittipol  ,  Ittipon  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญและกำลัง

กันต์ ( Kan )  แปลว่า  ตัด ,   โกน ,   หมุน  , กรอ  

กัญญ์  (  Kan )  แปลว่า   ผู้หญิง  ,  นางงาม ,   สาวน้อย  ,   เครื่องบังแดดรูปหลังคา

กัณฐ์ ( Kan )  แปลว่า  คอ

กัณฑ์  (  Kan )  แปลว่า  เรื่อง ,    หมวด ,   ตอน

กัณห์  (  Kan  )  แปลว่า  ดำ

กัน  (  Kan )  แปลว่า  คำแทนชื่อ ,  ห้าม ,   กั้น ,   บัง ,   ปิด ,   โกน ,   ถือ

กรรณ   ,  กัณณ  (  Kan  )  แปลว่า  หู

กังวาน  (  Kangwan  )  แปลว่า  เสียงที่ก้องไปเป็นคลื่น

สหัส  ( Sahas )  แปลว่า  พันหนึ่ง

เอก  (  Ek  )  แปลว่า  หนึ่ง

ทวิ ( Tavi, Tawi )   แปลว่า   สอง

ทวี  (  Tavee  )  แปลว่า  เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

ตรี  (  Tree  )  แปลว่า  สาม

ไตร  ,  ตรัย   (  Tri  )  แปลว่า  สาม

จตุ  (  Jatu  )  แปลว่า  สี่

จตุร  (  Jatura  )  แปลว่า  สี่

เบญจ  (  Benja  )  แปลว่า  ห้า

สัตต (  Satta )  แปลว่า  เจ็ด

อัษฎา  (  Atsada )  แปลว่า  แปด

นพ  (  Nop  )  แปลว่า  เก้า

นว  (  Nava  ,  Nawa  )  แปลว่า  เก้า

เนาว  (  Nouva ,  Nouwa  )  แปลว่า  เก้า

นพรัตน์  (  Nopparat  )   แปลว่า  แก้วเก้า

นวรัตน์  (  Navarat  ,  Nawarat )  แปลว่า  แก้วเก้า

สวรรค์  (  Sawan )  แปลว่า  ชั้นฟ้า ,  เมืองฟ้า

สห (  Saha  )  แปลว่า  รวม ,   ร่วม ,   ร่วมกัน   ,   ด้วยกัน

รัฐ (  Rat  )  แปลว่า  แว่นแคว้น  ,   บ้านเมือง ,   ประเทศ

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว   ,  เพชร   ,   ทอง  ,   ของวิเศษ

สหรัตน์ (  Saharat  )  แปลว่า  รวมของวิเศษ

สหรัฐ (  Saharat  )  แปลว่า  รวมแว่นแคว้น ,  มีบ้านเมืองร่วมกัน

นัด  (  Nad  )  แปลว่า  พบ ,   เจอ

อัคคี  ( Akkee  )  แปลว่า  ไฟ

อัคนี (  Akkanee )  แปลว่า  ไฟ

ชนา  (  Chana )  แปลว่า  คน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ